Önkormányzati

„Szombathely visszavár” - „C” típusú - P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Érvényes: 2020.06.26 - 2020.10.31

OKJ-ben meghatározott szakképzésben nappali vagy esti iskolarendszerű képzésen tanulmányt kezdő vagy folytató tanuló számára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendeletben foglalt felhatalmazás alapján „Szombathely visszavár” elnevezéssel, tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az OKJ-ben meghatározott szakképzésben nappali vagy esti iskolarendszerű képzésen tanulmányt kezdő vagy folytató szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok számára.

A pályázat célja: A Szombathelyhez történő kötődés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költség enyhítése és a szombathelyi hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása

A pályázók köre: A pályázatot az OKJ-ben meghatározott szakképzésben nappali vagy esti iskolarendszerű képzésen hiányszakmában tanulmányt kezdő vagy folytató, szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok nyújthatják be.

Hiányszakmák megnevezése, és a várhatóan támogatott keretszám:

Hiányszakma

Keretszám (fő)

„C” típusú pályázat esetében

Ápoló

1

Szakápoló

1

Egészségügyi asszisztens

1

Egészségügyi szakasszisztens

1

Szociális gondozó, ápoló

1

Az ösztöndíj havi összege: Az ösztöndíj havi összege 30.000,- Ft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az ösztöndíjat a tanulmányi félévben az első félév szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félév február 1. és június 30. közötti 5 hónapra folyósítja. Az ösztöndíj első alkalommal a tanulmányi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megadott számlaszámra.

A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot 2020. szeptember 1. és szeptember 30. napja között, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a pályázat melléklete szerinti „Pályázati űrlap a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíj igényléséhez „C” típusú pályázati felhíváshoz”című formanyomtatványon.

 A pályázat benyújtásának helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Iroda (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. III. emelet 316. iroda).

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő!

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 1. a felvételről szóló hivatalos értesítő, valamint az érettségi bizonyítvány másolatát;
 2. az aktív tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti tanulói jogviszony igazolást;
 3. lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt;
 4. árvaellátásban részesült pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát;
 5. állami nevelésben részesült pályázó esetén az állami nevelésről szóló hitelt érdemlő igazolást;
 6. szombathelyi kötődésű hallgató esetén a Járási Hivatal Okmányirodája által kiállított igazolását.

A fenti dokumentumok benyújtására kizárólag a tárgyév szeptember 30. napjáig van lehetőség. A határidő a dokumentumok beérkezésére vonatkozik!

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

 1. nem a melléklet szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy
 2. a pályázó a pályázathoz nem csatolta az aktív tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, vagy
 3. a pályázó aláírt nyilatkozatával nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez vagy az alkalmassági vizsgálaton való részvételhez, vagy
 4. a pályázó bármely okból nem vett részt az alkalmassági vizsgálaton.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelete 5. §-ában meghatározott szempontok alapján, 65 pontos, 2 körös pályázati rendszerben 2020. október 31. napjáig bírálja el:

 • A pályázó tanulmányi eredményére legfeljebb 25 pont, szociális helyzetére tekintettel legfeljebb 10 pont adható, szombathelyi kötődésére 10 pont jár. Az így számított pontszámról (amelyre a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke tesz javaslatot) a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A pályázó az értesítéstől számított 3 napon belül a megállapított pontszámra vonatkozóan elektronikus úton észrevételt tehet.
 • Az alkalmassági vizsgálat alapján legfeljebb 20 pont adható, amelyet az alkalmassági vizsgálatot végző szakértő állapít meg.

Az alkalmassági vizsgálat - a Bizottság elnöke által javasolt sorrend figyelembevételével - a pályázati felhívásban szereplő, várhatóan támogatott keretszám legfeljebb kétszeres létszámára vonatkozóan kerül elvégzésre. Az alkalmassági vizsgálat időpontjáról a pályázó az alkalmassági vizsgálat időpontját megelőző legalább 5 nappal korábban elektronikus úton kap értesítést. Az elmulasztott vizsgálat pótlására nincsen lehetőség.

A támogatottak személyéről az ismertetett pontszámítási rendszer szerint felállított sorrend alapján a Bizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester, írásban értesíti. A sikeres pályázóval a polgármester az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül tanulmányi szerződést köt. A határidő jogvesztő. A szerződéskötéssel egyidejűleg a Bizottság a támogatott személyeket meghallgathatja.

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezmények:

 1. Az ösztöndíjban részesülő tanuló aktív tanulói jogviszonya fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó napjáig az aktív tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolás polgármesterhez történő benyújtásával igazolnia kell, továbbá a Bizottság kérésére, az ösztöndíjjal támogatott tanulónak a tanulmányairól a Bizottság számára tájékoztatást kell adnia.
 2. Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles sikeres szakmai vizsgát tenni és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt a megszerzését követő 30 napon belül a bizonyítvány másolatával igazolni.
 3. Az ösztöndíjban részesült személy köteles a szükséges képesítés megszerzésétől számított 5 éven belül a végzettségének megfelelő, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével felajánlott szombathelyi munkalehetőség esetén a hiányszakmában Szombathelyen az egészségügyi alapellátásában, illetve a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban elhelyezkedni. Elhelyezkedés esetén köteles a hiányszakmában az ösztöndíj folyósítás kétszeres időtartamának megfelelő ideig dolgozni. E kötelezettségét az ösztöndíjban részesült személy az elhelyezkedéstől számított, az ösztöndíj folyósítás időtartamát egy évvel meghaladó időtartamon belül köteles maradéktalanul teljesíteni.
 4. A végzettségének megfelelő munkalehetőségről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata írásban értesíti az ösztöndíjban részesült személyt, aki köteles a munkalehetőséget haladéktalanul elfogadni.
 5. Az ösztöndíjban részesült személy köteles a munkaviszony fennállását a támogatási időszaknak megfelelő időtartamban félévente munkáltatói igazolással igazolni.
 6. Az ösztöndíjban részesült személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban bejelenteni.
 7. Az ösztöndíjban részesült személy köteles a tanulmányi szerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni
 8. A támogatott köteles a folyósított ösztöndíjat visszafizetni, ha:
 • az államilag finanszírozott tanulmányi időn belül nem szerez bizonyítványt;
 • tanulói jogviszonya a szakképzettség megszerzése nélkül bármely okból megszűnik;
 • a tanulói jogviszonya fennállását a 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelet 6. §-ában meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását az Önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;
 • a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette;
 • az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.
 1. A támogatottnak a folyósított ösztöndíjat vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni, ha az ösztöndíjban részesült személy a c)-d) pontokban foglalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget.

Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Bizottság, indokolással ellátott javaslata alapján a polgármester dönt. Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül, Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

Szombathely, 2020. június 26.

Putz Attila
a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke

Záradék:

A pályázati felhívást Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága a 72/2020. (VI.23.) KOCB. számú határozatával hagyta jóvá.

További felhívások (0 db)

Közgyűlés - Élő online közvetítés

Programok

Egyebek: Helyi Termelői Piac

Helyszín: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK), Szombathely, Ady tér 5.
Időpont: 2020 Szeptember 24. (Csütörtök) 13:00

Általános Iskolák Városi, Egyéni Atlétika Bajnoksága I-III. korcsoport (Sport)

Sugár úti Sportcentrum Atlétikai Centrum, Szombathely, Sugár út 18.
2020 Szeptember 24. (Csütörtök) 14:00

Még több Sport ...
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (16) (mb) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2020 Szeptember 24. (Csütörtök) 16:10

Még több Mozi ...
Nagypapa hadművelet (12) (mb) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2020 Szeptember 24. (Csütörtök) 16:30

Még több Mozi ...
Nincs parancs (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2020 Szeptember 24. (Csütörtök) 17:10

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...