Önkormányzati

„Szombathely visszavár” - „B” típusú - P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Érvényes: 2020.06.26 - 2020.10.31

a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányt folytató hallgató számára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendeletben foglalt felhatalmazás alapján „Szombathely visszavár” elnevezéssel, felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok számára.

A pályázat célja: A Szombathelyhez történő kötődés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költség enyhítése és a szombathelyi hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása

A pályázók köre: A pályázatot a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, az első diploma megszerzése érdekében a hiányszakmában már tanulmányt folytató, szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok nyújthatják be.

Hiányszakmák megnevezése, és a várhatóan támogatott keretszám:

Hiányszakma

Keretszám (fő)

„B” típusú pályázat esetében

Óvodapedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus

2

Tanító

1

Orvos

1

Gépészmérnök

2

Villamosmérnök

1

Logopédus

2

Gyógypedagógus

1

Diplomás ápoló

1

Pszichológus

2

 

Az ösztöndíj havi összege: Az ösztöndíj havi összege 50.000,- Ft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az ösztöndíjat a tanulmányi félévben az első félév szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félév február 1. és június 30. közötti 5 hónapra folyósítja. Az ösztöndíj első alkalommal a tanulmányi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megadott számlaszámra.

A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot 2020. szeptember 1. és szeptember 30. napja között, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a pályázat melléklete szerinti „Pályázati űrlap a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíj igényléséhez „B” típusú pályázati felhíváshoz” című formanyomtatványon.

 A pályázat benyújtásának helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Iroda (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. III. emelet 316. iroda).

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő!

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 1. a pályázat benyújtását megelőző félévről szóló lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, amely tartalmazza a félév átlagát;
 2. az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolást;
 3. lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt;
 4. árvaellátásban részesült pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát;
 5. állami nevelésben részesült pályázó esetén az állami nevelésről szóló hitelt érdemlő igazolást;
 6. szombathelyi kötődésű hallgató esetén a Járási Hivatal Okmányirodája által kiállított igazolását.

A fenti dokumentumok benyújtására kizárólag a tárgyév szeptember 30. napjáig van lehetőség. A határidő a dokumentumok beérkezésére vonatkozik!

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

 1. nem a melléklet szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy
 2. a pályázó a pályázathoz nem csatolta az aktív hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, vagy
 3. a pályázó aláírt nyilatkozatával nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez vagy az alkalmassági vizsgálaton való részvételhez, vagy
 4. a pályázó bármely okból nem vett részt az alkalmassági vizsgálaton.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje: A beérkezett pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelete 5. §-ában meghatározott szempontok alapján, 65 pontos, 2 körös pályázati rendszerben 2020. október 31. napjáig bírálja el:

 • A pályázó tanulmányi eredményére legfeljebb 25 pont, szociális helyzetére tekintettel legfeljebb 10 pont adható, szombathelyi kötődésére 10 pont jár. Az így számított pontszámról (amelyre a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke tesz javaslatot) a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A pályázó az értesítéstől számított 3 napon belül a megállapított pontszámra vonatkozóan elektronikus úton észrevételt tehet.
 • Az alkalmassági vizsgálat alapján legfeljebb 20 pont adható, amelyet az alkalmassági vizsgálatot végző szakértő állapít meg. Az alkalmassági vizsgálat - a Bizottság elnöke által javasolt sorrend figyelembevételével - a pályázati felhívásban szereplő, várhatóan támogatott keretszám legfeljebb kétszeres létszámára vonatkozóan kerül elvégzésre. Az alkalmassági vizsgálat időpontjáról a pályázó az alkalmassági vizsgálat időpontját megelőző legalább 5 nappal korábban elektronikus úton kap értesítést. Az elmulasztott vizsgálat pótlására nincsen lehetőség.

A támogatottak személyéről az ismertetett pontszámítási rendszer szerint felállított sorrend alapján a Bizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester, írásban értesíti. A sikeres pályázóval a polgármester az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül tanulmányi szerződést köt. A határidő jogvesztő. A szerződéskötéssel egyidejűleg a Bizottság a támogatott személyeket meghallgathatja.

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezmények:

 1. Az ösztöndíjban részesülő hallgató aktív hallgatói jogviszonya fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó napjáig az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolás polgármesterhez történő benyújtásával igazolnia kell, továbbá a Bizottság kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgatónak a tanulmányairól a Bizottság számára tájékoztatást kell adnia.
 2. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül diplomát szerezni, és azt a diploma megszerzését követő 30 napon belül a diploma másolatával igazolni.
 3. Az ösztöndíjban részesült személy köteles a szükséges képesítés megszerzésétől számított 5 éven belül a végzettségének megfelelő, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével felajánlott szombathelyi munkalehetőség esetén a hiányszakmában Szombathelyen, orvosi szakma esetén Szombathely egészségügyi alapellátásában, illetve a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban elhelyezkedni. Elhelyezkedés esetén köteles a hiányszakmában az ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig dolgozni. E kötelezettségét az ösztöndíjban részesült személy az elhelyezkedéstől számított, az ösztöndíj folyósítás időtartamát egy évvel meghaladó időtartamon belül köteles maradéktalanul teljesíteni.
 4. A végzettségének megfelelő munkalehetőségről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata írásban értesíti az ösztöndíjban részesült személyt, aki köteles a munkalehetőséget haladéktalanul elfogadni.
 5. Az ösztöndíjban részesült személy köteles a munkaviszony fennállását a támogatási időszaknak megfelelő időtartamban félévente munkáltatói igazolással igazolni.
 6. Az ösztöndíjban részesült személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban bejelenteni.
 7. Az ösztöndíjban részesült személy köteles a tanulmányi szerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni
 8. A támogatott köteles a folyósított ösztöndíjat visszafizetni, ha:
 • a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül nem szerez diplomát;
 • a felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszony a diploma megszerzése nélkül bármely okból megszűnik;
 • a hallgatói jogviszonya fennállását a 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelet 6. §-ában meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását az Önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;
 • a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette;
 • az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.
 1. A támogatottnak a folyósított ösztöndíjat vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni, ha az ösztöndíjban részesült személy a c)-d) pontokban foglalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget.

Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Bizottság, indokolással ellátott javaslata alapján a polgármester dönt. Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül, Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

Szombathely, 2020. június 26.

Putz Attila
Kulturális, Oktatás és Civil Bizottság elnöke

Záradék:

A pályázati felhívást Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága a 72/2020. (VI.23.) KOCB. számú határozatával hagyta jóvá.

További felhívások (0 db)

Programok

Gyerekeknek: Kézműves kuckó - Őszi szélcsengő készítése

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2020 Szeptember 26. (Szombat) 09:00

Repülőmodellező szakkör az Agorában (Gyerekeknek)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2020 Szeptember 26. (Szombat) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Haladás Open (Sport)

Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
2020 Szeptember 26. (Szombat) 10:00

Még több Sport ...
Amatőr festőnapok Korbely István festőművésszel (Előadás/Kiállítás)

Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ, Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/b.
2020 Szeptember 26. (Szombat) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...