Önkormányzati

Pályázati felhívás! - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Programban való részvételre

Érvényes: 2021.04.01 - 2021.06.30

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, szombathelyi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2021/2022-es tanévben általános iskola 5. évfolyamán és 6. évfolyamán tanulmányokat kezdő tanulói részére.

A pályázat célja: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program rendszerén keresztül támogatást kíván nyújtani a tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára.

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

 1. a pályázó, valamint a háztartásában élő személyek nem rendelkeznek  vagyonnal,*
 2. a pályázó háztartásában élő személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg (2021. évben 114.000,-Ft).*

A pályázat beérkezésének határideje: pályázati felhívás megjelenésének napjától 2021. június 30. napjáig.

A pályázatot a pályázati felhívásban szereplő adatlapon, a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, személyesen kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az előírt dokumentumokat. A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a pályázati felhíváshoz csatolt adatlapon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be. A pályázat benyújtásának tényéről a pályázatot beadó személy igazolást kap. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, igazolási kérelem benyújtására lehetőség nincsen.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 1. a pályázó általános iskolai 4. évfolyamának vagy 5. évfolyamának lezárt évvégi bizonyítványának másolatát;
 2. a pályázó, illetve háztartása jövedelmi viszonyairól és vagyoni helyzetéről szóló igazolást, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amelyben foglaltak valódisága ellenőrizhető;
 3. árvaellátásban részesülő pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát;
 4. tartósan beteg személy esetén magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás, vagy a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel;
 5. súlyosan fogyatékos személy esetén magasabb összegű családi pótlékról   szóló igazolás, vagy szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa által kiállított igazolás, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleménye;
 6. családbafogadott pályázó esetén a gyámhatóság erről szóló határozatát;
 7. rendszeres pénzellátásban részesülő személy esetén, az erről szóló dokumentumot,
 8. a köznevelési intézmény igazgatója által hitelesített pedagógiai ajánlást, javaslatot,
 9. a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló irat másolatát.

Az érvényes pályázatot beadó kérelmezők háztartásában a polgármesteri hivatal munkatársa, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával együttesen – az időpont előzetes egyeztetését követően - környezettanulmányt végez. A környezettanulmányt tárgyév július 31. napjáig kell elvégezni.

A pályázónak szakértő által végzett, a tehetség felmérésére irányuló vizsgálaton kell megjelennie.

A vizsgálat, valamint a környezettanulmány időpontjáról a pályázó törvényes képviselőjét két időpont megadása mellett elektronikus levélben és telefonon - az iratra való rögzítés mellett – kell értesíteni.

A munkacsoportnak lehetősége van a pályázó személyes meghallgatására. Amennyiben a fenti cselekmények valamelyike a törvényes képviselő együttműködésének hiánya miatt nem valósul meg, a pályázatot el kell utasítani.

A beérkezett pályázatokat a Szociális és Lakás Bizottság 2021. augusztus 31. napjáig bírálja el, 100 pontos pályázati rendszerben a rendeletben meghatározott szempontok alapján. A támogatottak személyéről a felállított sorrend alapján a Bizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti. Az elnyerhető támogatás összege: 500 ezer Ft/fő/tanév, amelyből a gyermek taníttatásának és képzésének költségei közvetlenül fedezhetők. A támogatási időszak tárgyév szeptember 1. napjától következő év augusztus 31. napjáig tart.  A támogatás felhasználása a támogatási időszakon belül, az egyéni fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, a mentor döntése alapján történik. A támogatott és törvényes képviselője köteles a mentorral együttműködni, és az egyéni fejlesztési tervben foglalt kötelezettségeket teljesíteni.

A pályázati felhívás megtekinthető a város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, kihírdetésre kerül a Savaria Fórum önkormányzati hetilapban, valamint megküldésre kerül a szombathelyi általános iskoláknak.

A pályázatról további felvilágosítást a 94/520-165-ös telefonszámon lehet kérni.

Szombathely, 2021. április 1.                                                                                                                     

Dr. Nemény András
polgármester

 

*vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt -   jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (2021. évben 855.000,-Ft), vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb   összegének a   nyolcvanszorosát (2021. évben 2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

* a jogosultság megállapításakor:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

További felhívások (0 db)

Programok

Előadás/Kiállítás: RAKAT - Válogatás az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék hallgatóinak munkáiból

Helyszín: AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
Időpont: 2021 Május 12. (Szerda) 16:00

Koncert Vajda Gergellyel (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2021 Május 12. (Szerda) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Térítésmentes egészségtanácsadás az EFI-ben! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 12. (Szerda) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Babamasszázs Térítésmentes Babamasszázs tanfolyam (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 12. (Szerda) 11:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Térítésmentes ONLINE Szülői szerepre felkészítő tanfolyam! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 17. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...