Önkormányzati

Pályázati felhívás - A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő vendéglátó-ipari helyiség határozatlan időre történő bérbeadása

Érvényes: 2020.07.30 - 2020.08.31

Ajánlatkérő neve: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.                
Cégjegyzékszáma: 18-09-112060
Adószáma: 24827373-2-18          
Képviselője: Jagodits Rómeó ügyvezető   
Számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank
Bankszámlaszáma: 10918001-00000129-17680004
Levelezési címe: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.
Ajánlatérő képviselője: Jagodits Rómeó ügyvezető
Kapcsolattartó: Dr. Lászlóné Urbán Valéria
Telefon: +36 20 251-5345
Web: www.sportkomplexum.hu
E-mail: office@haladas.eu

A pályázat célja: a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában lévő vendéglátó-ipari helyiség határozatlan időre történő bérbeadása.

A pályázat fajtája: nyílt, egy fordulós.

A pályázat tárgya: a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - a továbbiakban: Ajánlatkérő - tulajdonában lévő, természetben 9700 Szombathely, Rohonci út 3. címen található vendéglátó-ipari egység, vendéglátó-ipari helyiség bérlet során történő üzemeltetése.

A vendéglátó-ipari helyiség adatai: cím: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.

 • helyrajzi szám: 3643/1/D
 • belterület: 303,1 m2
 • külterület: 250 m2

a továbbiakban: vendéglátó-ipari helyiség.

A vendéglátó-ipari helyiség működtetésének célja:

 • A vendégek számára kiemelkedő minőségű, valamint prémium kategóriás vendéglátó-ipari szolgáltatás igénybevételére való lehetőség megfelelő árszínvonal mellett.
 • Jegyértékesítési tevékenység a stadion labdarúgó mérkőzéseihez, rendezvényeihez kapcsolódóan.
 • Haladás merchandising tevékenység, Haladás szurkolói shop működtetése.
 • Otthont adni a Haladás szurkolói kör összejöveteleinek, ankétoknak.
 • Létesítmény reputációjának javítása.
 • Heti rendszerességgel kulturális rendezvények szervezése, kültéri terasz közösségi helyszínként való kihasználása.

A bérlemény a létesítmény többi épületrészétől (stadion és sportcsarnok) különállóan, a Rohonci úton a jegypénztárakkal egy épületben található, mely a Rohonci út felől gyalogosan, gépjárművel könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség a területen biztosított.

A nyertes Ajánlattevő a bérleményben élelmiszert a raktárhelyiségében, hűtőszekrényekben a HACCP szabályok betartásával tárolhat.

A bérleményhez kapcsolódó karbantartási feladatokat Ajánlatkérő végzi, vagy végezteti (konyhatechnológia, biztonságtechnika, gépészet, stb). A karbantartások költségét a bérleti díj tartalmazza.

A bérlemény közüzemi költségeit a bérlőnek havonta utólag kell megfizetnie a bérleti díj összegén felül fogyasztásmérő alapján.

A Bérlemény takarítása a bérlő feladata és felelőssége a szerződésben rögzített feltételekkel, a kapcsolódó technológiai leírás alapján.

A Bérlemény berendezései, felszerelési tárgyai előzetesen a helyszínen megtekinthetők, azokról bővebb felvilágosítás Ajánlatkérő elérhetőségein kérhető.

Eszközt a bérlő a Bérlemény területre az Ajánlatkérő előzetes engedélyével helyezhet el. A konyhatechnológiai berendezésekhez kapcsolódó gyártói előírásokat Ajánlatkérő a bérlő rendelkezésére bocsátja.

A bérleményben és környezetében IP kamerák kerültek telepítésre, amelyek felvételei a GDPR szabályainak betartása mellett kerülhetnek felhasználásra. A bérleményben behatolásjelző rendszer üzemel, melyet a létesítmény 24 órás portája kezel.

A teljesítés helye és legkésőbbi határideje (vendéglátó helyiség megnyitása): 9700 Szombathely, Rohonci út 3., 2020.09.05.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás, információ, konzultáció kérhető: A teljesítés helyének bemutatására szolgáló helyszíni bejárásra hétköznapokon 8-16 óra között kerülhet sor előzetes egyeztetést követően.

A bérlemény bérleti díja: legalább 200.000 Ft + ÁFA/ hó, a közüzemi díjak meghatározása és fizetése utólagosan havonta fogyasztásmérés alapján történik. Szerződéskötést követő 8 napon belül nyertes ajánlattevő 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót Ajánlatkérő bankszámlájára átutal.

Bérleti díj tartalmazza:

 • A bérlemény használati díját.
 • A bérlemény részét képező eszközök, berendezések, rendszerek karbantartásának díját.
 • A jogszabály által előírt félévenkénti kártevőmentesítést.
 • A bérelt vonali internet díját.

A bérleti díj nem tartalmazza:

 • A bérlemény közüzemi költségeit.
 • Az esetleges károkozások, átalakítások fedezetét.

A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő): 2020.08.31. 9.00

A bérlemény helyiségei a következők:

Kávézó

0.213       Büfé- Múzeum- Shop

228,47

m2

0.215       Férfi mosdó

3,92

m2

0.215/a     Férfi mosdó

6,23

m2

0.217        Női mosdó

3,02

m2

0.215/a     Női mosdó

4,47

m2

0.216        Akadálymentes mosdó

5,40

m2

0.214        Előtér

6,71

m2

0.182        Közlekedő

9,24

m2

0.210        Raktár

15,98

m2

0.182       Közlekedő

9,24

m2

0.185       Öltöző

7,36

m2

0.185/a     Mosdó

1,94

m2

0.185/b     WC

1,12

m2

kültéri terasz

250,00

m2

Összesen:

553,10

m2

Az ajánlatok benyújtásának módja, formai követelmények: 

A pályázatokat az Ajánlatkérő székhelyén kell benyújtani jelen felhívásban előírt tartalommal, csatolt dokumentumokkal és feltételeknek megfelelően. Az ajánlatokat cégjelzés nélküli, zárt borítékban személyesen vagy meghatalmazott útján kell leadni 5 példányban az alábbiak szerint:

 • 1 példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással,
 • magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva
 • 4 példányt másolatban.

A borítékon fel kell tüntetni: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vendéglátó-ipari helyiség (kávézó) bérlete.

Meghatalmazott eljárása esetén az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

Egy Ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve a pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként.

Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést az Ajánlatkérőtől ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek - az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül - az Ajánlattevőt terhelik.

Ajánlati kötöttség tartama: Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a benyújtástól számított 60 napig tart, kivéve, ha az Ajánlatkérő ezen időponton belül a pályázatot megnyert Ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: A pályázati ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően haladéktalanul (2020.08.31. 9.30) történik az Ajánlatkérő címén, zárt körben a társaság felügyelőbizottságának jelenlétében, beérkezési sorrendben. Kizárólag az az ajánlat kerül felbontásra, amely zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlattétel idejének lejártáig, az ajánlat benyújtásának helyére beérkezett. Az eljárás során bontási jegyzőkönyv készül a résztvevők aláírásával.

Elbírálási szempontok:

 • Az Ajánlatkérő előnyben részesíti az egészséges táplálkozást elősegítő választék forgalmazását (a tervezett választékot az Ajánlattevőnek tételesen fel kell sorolni).
 • Az Ajánlattevő értékesítési árpolitikája (a tervezett választék, alkalmazandó bruttó értékesítési ár).
 • Korábbi üzemeltetési referencia.
 • Sporthoz kapcsolódó, tervezett szolgáltatások megjelölése.
 • Szurkolói igények kiszolgálásának koncepciója.

Ajánlatkérő előnyben részesíti azon ajánlattevőket, akik egyidejűleg a létesítmény sportcsarnokának büféinek üzemeltetésére kiírt pályázatra is ajánlatot tesznek.

A bérleti díj összege 200.000.-Ft+Áfa/hó összegnél nem lehet kevesebb. Azokat az ajánlatokat, melyek a fenti összegnél kisebb ajánlati összeget tartalmaznak az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

A vendéglátó-ipari egység nyitva tartását az Ajánlattevő határozza meg azzal a megkötéssel, hogy a Bérlemény nyitva tartására vonatkozó szűkítő érvényben lévő önkormányzati, kormányzati rendelkezések figyelemmel kísérése, betartása Bérlő kizárólagos felelőssége.

Bérlő folyamatosan kapcsolatot tart a létesítmény üzemeltetőjével (ajánlatkérővel), aki tájékoztatja az egyéb rendezvényekről, az igényelt nyitva tartásról, melyhez bérlő köteles igazodni.

A nyertes Ajánlattevő felé kiemelten érvényesítendő szempontok:

Bérlő tudomásul veszi, hogy az épületből (bérleményből) nyíló jegypénztárakat a sportkomplexum bérlője használja.

Bérlő vállalja, hogy a stadionban megrendezésre kerülő labdarúgó mérkőzések időtartama alatt, valamint az azt megelőző, ill. azt követő 2 óra időtartamban nyitva tart.

Bérlő a létesítményben tartandó programokról az ún. létesítménymenedzsment programból informálódik, melyhez betekintési jogot kap.

Elbírálás határideje: A pályázatok elbírálása az ajánlattétel idejének lejártát követő 10 naptári napon belül történik, mely időtartamot az Ajánlatkérő egy alkalommal legfeljebb további 15 naptári nappal meghosszabbíthatja. Hiánypótlási lehetőséget az Ajánlatkérő nem biztosít. 

Szerződéskötés várható időpontja: 2020.09.04.

A vendéglátó-ipari helyiség bérletének tervezett kezdete: 2020.09.05.

A pályázat eredményének közlése: Az Ajánlatkérő a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül írásban (e-mailen vagy ajánlott tértivevényes postai küldemény formájában az Ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldéssel) közli valamennyi ajánlattevővel.

Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat alapján értékeli.

A pályázat érvényes, amennyiben:

Az ajánlatot a Pályázati felhívásban meghatározott helyen, ajánlattétel idejében, nyújtották be.

Az Ajánlattevő igazolja, hogy kizáró okok nem állnak fenn.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogát az alábbi kitételekre:

A pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, kivételesen és indokolt esetben az Ajánlattevők megfelelő értesítése mellett, legkésőbb a pályázat beadási határideje előtti 10. napig módosítsa. A módosítás közzététele a pályázati felhívás közzétételére vonatkozó szabályok alapján történik. Megfelelő értesítésnek minősül az értesítés e-mailen, vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként az Ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldése.

A pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja, a visszavonásról az Ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján hirdetményt tesz közzé.

A nyertes visszalépése esetén Ajánlatkérő a bérleti szerződést a pályázat soron következő helyezettjével megkösse vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot írjon ki.

Kizáró okok:

A pályázaton nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az olyan Ajánlattevő, akinek 30 napnál régebbi adótartozása, vagy bármely tartozása van a helyi adóhatóság, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, kivéve ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott, illetve részletfizetésben állapodtak meg.

A pályázaton nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az olyan Ajánlattevő, aki végelszámolás, felszámolási eljárás, vagy csődeljárás hatálya alatt áll.

A jelen pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá nem tartozásáról az Ajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a helyi adóhatóság pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását, (nemleges igazolás) továbbá a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot köteles csatolni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló nemleges tartozások igazolására az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a pályázat benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban.

Szintén kizárásra kerül a pályázatból az az Ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő felé 30 napnál régebbi lejárt tartozása áll fenn. A tartozás hiányát külön igazolni nem szükséges, azt az Ajánlatkérő ellenőrzi a könyvelési adatai között.

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetőleg visszavonhatja ajánlatát, melyet kizárólag írásban tehet meg. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok

Ajánlattevő csatolja be a pályázat aláírójának, aki egyben a cégképviseletre is jogosult, aláírási címpéldányát (aláírás-mintáját) egyszerű másolatban.

Ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé meglévő adótartozás fenn nem állásáról Ajánlattevő csatolja be a NAV pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását (nemleges adóigazolás).

Ajánlattevő csatolja be nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket maradéktalanul elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ajánlattevő csatolja be a Vendéglátó-ipari helyiség bérleti tevékenységére vonatkozó szakmai koncepcióját legalább 2 és legfeljebb 5 oldal terjedelemben.

Ajánlattevő csatolja be működési koncepcióhoz kapcsolódó üzleti tervét.

Csatolni szükséges a heti rendszerességgel tartandó kulturális események listáját, valamint az elképzelést a kültéri terasz közösségi helyszínként való alkalmazására.

A pályázati feltételek, a pályázat tartalma:

Ajánlattevő adatai, telephelyének megnevezése.

Kapcsolattartó neve és e-mail címe.

Az ajánlattételi határidő lejáratától számított 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolati példánya.

Árlap és Itallap árakkal ellátva.

Ajánlattevő nyilatkozata a tervezett nyitva tartásra vonatozóan.

Ajánlattevő szakmai tapasztalatának részletes bemutatása, referencia helyeken végzett tevékenységének leírása.

Az Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban ismertetett feltételeket elfogadja.

Az Ajánlattevőnek nyilatkozata arról, hogy a munka elvégzéséhez közreműködőt alkalmaz-e. Amennyiben igénybe vesz közreműködőt, a közreműködő pontos megnevezését illetve az általa ellátott feladat részletes leírását valamint a közreműködő átláthatóságára vonatkozó jogszabályi tartalomnak mindenben megfelelő tartalmú nyilatkozatát mellékelni kell.

A vendéglátó-ipari helyiség belső hangulatának, kialakításának, berendezések elhelyezésének leírása, leírás mellett látványterv csatolható.

Ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy mind a kauciót, mind a bérleti díjat a pályázati felhívás valamint a szerződés rendelkezései szerint megfizeti.

Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a bérleti szerződésben rögzítendő titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket tudomásul veszi és betartja.

Pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek:

A pályázat érvényességi követelményei

A pályázati felhívás másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik Ajánlattevő veszi át a kiírást. Közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattevők csatolják be az együttműködésük részletes szabályozását tartalmazó megállapodást, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősség vállalással tartoznak.

Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződését megkötését követő 8 napon belül 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót Ajánlatkérő bankszámlájára átutalja.

Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a bérleményben a vendéglátói tevékenységhez kapcsolódó HACCP kézikönyvet a szerződéskötést követő 30 napon belül elkészítteti, a végleges verziót Ajánlatkérő részére átadja. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szerződött HACCP szakértője útján ellenőrizze a kézikönyv utasításainak betartását.

Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a bérleti szerződéskötést követő 10 naptári napon belül bérlői felelősségbiztosítást köt a bérlemény egészére és azt a teljes bérleti időszak ideje alatt fenntartja, minimum 5.000.000 Ft/ biztosítási esemény, illetve minimum 50.000.000 Ft/ biztosítási év értékben.

A működéssel kapcsolatos feltételek:

Az Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy együttműködik az Ajánlatkérővel, annak marketing és PR feladatainak kivitelezése során.

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a vendéglátó-ipari egység működése során mindent elkövet annak érdekében, hogy a látogatottságát és ezáltal a helyszín ismertségét is növelje. Ennek érdekében megfelelő marketing és reklám tevékenységet fejt ki.

Megkötendő szerződés típusa: a nyertes Ajánlattevővel az Ajánlatkérő határozatlan időtartamra, 90 napos felmondási idővel bérleti szerződést köt.

Bérleti díj megfizetése: A nyertes Ajánlattevőnek az általa megajánlott a bérleti díjat a bérleti szerződés megkötését követően havonta előre,  valamint a tényleges fogyasztás alapján a közüzemi költségeket utólag az Ajánlatkérő számlája ellenében, magyar forintban (HUF), banki átutalással kell megfizetni az Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000129-17680004 számú bankszámlájára.

Szombathely, 2020.07.30.

További felhívások (0 db)

Programok

Gyerekeknek: Élménynapok az Agorában - Új Élmény Vár!

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2020 Augusztus 03. (Hétfő) 07:00

Koncert Simon Krečič karmesterrel (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2020 Augusztus 14. (Péntek) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Madaras Gergely koncertje (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2020 Augusztus 27. (Csütörtök) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
NYÁRI ÚSZÓTÁBOR (Gyerekeknek)

Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2020 Augusztus 03. (Hétfő) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Vad erdők, vad bércek: A fantom nyomában - Kibővített moziváltozat (6) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2020 Augusztus 03. (Hétfő) 14:30

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...