Álláshirdetés

Pályázati felhívás - ügyvezetői munkakör betöltésére

Érvényes: 2021.09.01 - 2021.10.01

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet alapján - a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - pályázatot hirdet a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. (elnevezése a 2022. január 1. napjától AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lesz) 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22., cégjegyzékszám: 18-09-108728)

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Az ügyvezető a gazdasági társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Az ügyvezetői tisztség - amely munkaviszonyban tölthető be - 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig határozott időtartamra szól. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat a mindenkori vagyonrendelete szerint gyakorolja.

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ tervezett megszűnésével a Kft. tevékenységi köre az AGORA közművelődési feladataival egészül ki.

Az ügyvezető főbb feladatai:

1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körű megszervezése Szombathely Megyei Jogú Városban,

2. Médiaszolgáltatás: a Szombathelyi Városi Televízió működtetése,

3. Sajtótermék-kiadás: a városi hetilap kiadása,

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában és az alapítói határozatokban meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

- a társaság teljes körű működésének irányítása a tulajdonos által meghatározott szervezet keretein belül,

- a társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése;

- az éves üzleti terv elkészítése és a tulajdonos elé terjesztése;

- az éves és féléves mérlegbeszámoló elkészítése és tulajdonos elé terjesztése;

- a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság valamennyi munkavállalója felett;

- a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a tulajdonos kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés lehetővé tétele és a társaság ügyeiről felvilágosítás adása;

- eredményes marketing tevékenység folytatása;

- az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni;

továbbá

 • a kft. képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt,

 • nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;

 • a feladat-ellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás

 • korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság;

 • büntetlen előélet;

 • cselekvőképesség;

 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;

 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat;

 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;

 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés igazolása, ennek hiányában a munkakör betöltését követő két éven belül történő elvégzésének vállalása.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,

 • nagyfokú terhelhetőség

 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: médiaismeret, angol vagy német nyelv ismerete

Javadalmazás: Az ügyvezető személyi alapbére: bruttó 600.000,- Ft. Az ügyvezetőt a személyi alapbéren felül a munkáltató Javadalmazási Szabályzata szerinti egyéb juttatás illetheti meg.  

A munkába lépés napja: 2022. január 1.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó:

- részletes szakmai önéletrajzát;

- végzettségét igazoló okiratok másolatát;

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

- a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatását;

- a kft. irányítására, működtetésére vonatkozó programját;

- nyilatkozatát, hogy a Munka Törvénykönyve 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről, és annak feltételeiről a munkáltató dönt); /1. sz. melléklet/

- nyilatkozatát a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról; /2. sz. melléklet/

- nyilatkozatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról; /3. sz. mellékletü/

- hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik; /4. sz. melléklet/

- amennyiben rendelkezésre áll, úgy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratot;

- továbbá a nyelvismeretet, médiaismeretet igazoló dokumentumot;

- nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő kérdés megtárgyalását a Közgyűlés és bizottságai nyílt vagy zárt ülésén kéri, valamint nyilatkozatát az adatkezelési tájékoztató átvételéről és az abban foglaltak tudomásul vételéről /5. sz. melléklet/.

A pályázó pályázati dokumentációt igényelhet, amely tartalmazza a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok). A pályázati dokumentáció a Kft. gazdasági asszisztensénél, a 94/325-525-ös telefonszámon kérhető.

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ vonatkozásában a pályázati dokumentáció az alábbi telefonszámon kérhető: 30/826-7081.

A pályázati felhívás közzététele: 2021. szeptember 1. napja (szerda)

módja:

 • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szombathely.hu),

 • Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. honlapján (www.sztv.hu),

 • Savaria Fórum hetilapban.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Személyesen vagy postai úton:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Iroda 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

A pályázatot 2 (kettő) példányban, a borítékon „AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: A közzététel napjától számított 30 nap, azaz 2021. október 1. (péntek), 12.00 óra.

Megjegyzés: A pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történő benyújtásra is egyaránt irányadó.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálására a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásai az irányadók.

A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója - a szakmai bizottság véleményének mérlegelését követően - dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első ülésén.

A pályázattal kapcsolatos további információ az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály - Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési iroda, a 06/94/520-151 telefonszámon kérhető.

Szombathely, 2021. szeptember 1.

Dr. Nemény András

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: ÜNNEPEK bérlet

Helyszín: Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
Időpont: 2021 Szeptember 20. (Hétfő) 08:00

Szimfónia - TAVASZ bérlet (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2021 Szeptember 20. (Hétfő) 08:00

Még több Zene/Koncert ...
Szimfónia - ŐSZ bérlet (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2021 Szeptember 20. (Hétfő) 08:00

Még több Zene/Koncert ...
Szent Ignác útja – Camino Ignaciano (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2021 Szeptember 20. (Hétfő) 16:15

Még több Mozi ...
Mancs őrjárat - A film (6) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2021 Szeptember 20. (Hétfő) 16:45

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...