Álláshirdetés

Pályázati felhívás - SZIVÁRVÁNY ÓVODA - óvodavezető

Érvényes: 2021.03.30 - 2021.04.30

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a SZOMBATHELYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01. -  2026. 07.31. szól

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Deák F. u. 39/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,
 • a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,
 • a magasabb vezetői feladatok ellátása,
 • beosztotti munkakör: óvodapedagógus.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete, valamint pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • Képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása
 • a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 4 év szakmai gyakorlat  meglétét;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
 • a Szombathelyi Szivárvány Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 30. 12.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is) A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztály (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. III. emelet 313. iroda; telefon: 94/520-176) nyújt.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat papír alapon 4 példányban kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani. Postai úton Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. címre megküldve. Kérjük a borítékon feltüntetni: Szombathelyi Szivárvány  Óvoda óvodavezetői pályázat. Személyesen: az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Köznevelési, Sport és Ifjúsági Irodája részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. III. emelet 313. iroda)  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság hallgatja meg és véleményezi.
 • A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója – a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság szakmai véleményének mérlegelését követően – dönt.
 • A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a  Közgyűlés döntését követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Szombathely, 2021. március 25.

Dr. Nemény András
Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármestere

További felhívások (0 db)

Programok

Előadás/Kiállítás: Térítésmentes online dinamikus jóga kurzus!

Helyszín: Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
Időpont: 2021 Április 14. (Szerda) 18:00

Térítésmentes online mobilizáló tréning! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Április 16. (Péntek) 11:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Térítésmentes online Alakformáló Talajtorna kurzus! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Április 15. (Csütörtök) 16:30

Még több Előadás/Kiállítás ...
Térítésmentes talajtorna foglalkozás! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Április 20. (Kedd) 18:30

Még több Előadás/Kiállítás ...
HALADÁS VIKTÓRIA - ETO FC Győr (Sport)

Király Sportlétesítmény, Szombathely, Temesvár utca 44.
2021 Április 16. (Péntek) 16:00

Még több Sport ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...