2012.06

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
261/2012. (VI. 21.)
261/2012. (VI. 21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Magyar kézművességért Alapítvány támogatásáról.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A szerződéskötés 231 - 2/2012 számú ügyiraton megtörtént a támogatás elutalásra került.
262/2012.(VI.21.)

262/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány támogatásáról döntött.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A szerződéskötés 188 - 2/2012 számú ügyiraton megtörtént.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat szerint a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány részére 110.000,-Ft összeg - a Polgármesteri keret terhére - 2012.08.06-án átutalásra került.

263/2012. (VI. 21.)

263/2012. (VI. 21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta az AGORA és Oladi ÁMK részvételét a "Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében" c. pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2012. július 3-án levélben értesítést kapott a Közgyűlés döntéséről. Az intézmény a pályázatot az előírt határidőig benyújtotta.

264/2012. (VI. 21.)

264/2012. (VI. 21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta az Oladi ÁMK "Innovatív iskolák fejlesztése" című kiírásra benyújtandó pályázatát.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A z O ladi Á ltalános M űvelődési K özpont benyújtotta a pályázatot a TÁMOP- 3.1.4-12/1/2 kódszámú, az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázatra.
266/2012. (VI. 21.)

266/2012. (VI. 21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a Váci Mihály Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatának benyújtását a TÁMOP- 3.1.4-12/1/2 kódszámú, az "Innovatív iskolák fejlesztése" című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Váci Mihály Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény benyújtotta a pályázatot.
267/2012.(VI.21.)

267/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Vasi Katasztrófavédelmi Igazgatóság emlékkő-elhelyezési kérelméhez történő hozzájárulásról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi Tűzoltóság épületén a Vasi Katasztrófavédelmi Igazgatóság emlékkő elhelyezése megtörtént.
272/2012.(VI.21.)

272/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozata 3. pontjában a Közgyűlés elhatározta, hogy a Savaria Városfejlesztési kft-t legkésőbb 2012. december 31. napjával megszünteti, tekintettel a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség azon nyilatkozatára, miszerint a projekt fizikai zárását követő 5 éves fenntartási időszakban a társaságot nem kötelező működtetni. A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a társaság jogutódlással illetve jogutód nélkül történő megszüntetésének lehetőségeit vizsgálja meg, és a megszüntetés módjára vonatkozó konkrét javaslatát terjessze a szeptemberi Közgyűlés elé.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési határozatnak megfelelően, a jogutódlással történő megszüntetés lehetőségének megvizsgálására Polgármester úr felkérte a Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatóját, illetőleg a SZOVA Zrt. Igazgatóságának Elnökét. A SZOVA Zrt. vezérigazgatója, illetőleg Igazgatóságának elnöke személyesen folytatott egyeztetés keretében, valamint írásos előterjesztésükben – többek között – a Hulladékról szóló törvény elfogadásának a társaság életére gyakorolt hatására hívta fel a figyelmet. Megítélésük szerint a SZOVA Zrt. pénzügyi helyzetét a közeljövőben elfogadásra kerülő új törvény nagy mértékben befolyásolhatja. A várható törvénymódosítás minimálisra csökkentené a hulladékgazdálkodási ágazat nyereségtermelő képességét és megszüntetné a veszteséges tevékenységek keresztfinanszírozásának lehetőségét is. A SZOVA Zrt. e lényeges, üzleti eredményességét befolyásoló törvény elfogadásáig az esetleges beolvadás Zrt.-re gyakorolt hatásait felelősséggel mérlegelni nem tudja. A fenti érveket figyelembe véve javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a 272/2012. (VI.21.) Kgy. sz. határozat 3. pontjának határidejét az októberi Közgyűlésre módosítani szíveskedjék.

275/2012.(VI.21.)

275/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-nek biztosított TDM támogatás egy részének veszteségpótlás jogcímén történő elszámolásáról és átutalásáról döntött, és felhatalmazta a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. A Közgyűlés felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy a pótbefizetés szabályainak a társasági szerződésben történő rendezésére tegyen javaslatot, és azt terjessze a következő Közgyűlés elé.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére biztosított 4.287.400,- Ft összeg veszteségpótlás címén 2012.09.09-én átutalásra került.

276/2012. (VI.21.)

276/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat bankszámlaszerződésének és folyószámlahitel keret szerződésének meghosszabbításáról döntött a Raiffeisen Bank Zrt-vel.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelenlegi számlavezető pénzintézettel - a Raiffeisen Bank Zrt-vel - a lejáró bankszámla vezetési szerződését és a 1.700.000 eFt összegű folyószámlahitel keret szerződését változatlan kondíciókkal 2012.12.31-ig meghosszabbította. A módosított szerződés 2012.06.28-án került aláírásra.

285/2012. (VI.21.)

285/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Egyesített Bölcsődei Intézmény és Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény és a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratai aláírásra, a változások a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre kerültek.

286/2012. (VI.21.)

286/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció az Emberi Erőforrások Minisztériumának megküldésre került.
287/2012. (VI.21.)

287/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés oktatási intézmények létszám-előirányzatának csökkentéséről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kifizetések megtérítésére vonatkozóan a pályázat 2012. szeptember 27-én benyújtásra került.

287/2012. (VI.21.)

287/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés oktatási intézmények létszám-előirányzatának csökkentéséről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A szükséges munkáltatói intézkedések az érintett intézményekben megtörténtek, a létszámcsökkentésekkel kapcsolatos kifizetések megigénylésére vonatkozó pályázat elkészítése folyamatban van, a benyújtási határidő 2012. szeptember 27.

290/2012. (VI. 21.)
290/2012. (VI. 21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Vadvirág Óvoda Nevelési programját jóváhagyta.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Vadvirág Óvodát tájékoztattuk a határozat tartalmáról.
292/2012.(VI.21.)

292/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés tudomásul vette a Szova Zrt. által készített intézkedési tervet az önkormányzati ingatlanok gázhálózatának műszaki-biztonsági felülvizsgálatát érintően és felkérte a társaságot a tervnek megfelelő intézkedések határidőben történő megvalósítására.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntést megküldtük a Szova Zrt-nek.
295/2012.(VI.21.)

295/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Zanati út-Zanati városrész közötti körforgalmon átvezető kerékpárutat balesetveszélyesnek ítélte meg, ezért felkérte a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, vizsgálja meg a szóban forgó helyen kerékpáros-gyalogos aluljáró kialakításának lehetőségét.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Zanati út és a Zanati városrész közötti körforgalom területén átvezető kerékpáros-gyalogos aluljáró kialakítás lehetőségének vizsgálatára vonatkozó felkérés az építtető és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé megtörtént.

296/2012.(VI.21.)

296/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés "Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" című pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került, a pályázati döntés még nem ismert.
299/2012.(VI.21.)

299/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés nem támogatta a Király u. 13. fszt. 3. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentése iránti kérelmet.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntésről az ügyfelet értesítettük.
301/2012.(VI.21.)

301/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a Polgármestert, hogy a jelenleg érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról kezdjen tárgyalásokat a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-vel. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert a szerződés meghosszabbításának aláírására változatlan feltételekkel, és felkérte, hogy a szerződés módosításáról tájékoztassa a Közgyűlést.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A Vas Megyei Temetkezési Kft. megtette végső ajánlatát, melyet a bizottság elfogadott. A szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

301/2012.(VI.21.)

301/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a Polgármestert, hogy a jelenleg érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról kezdjen tárgyalásokat a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-vel. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert a szerződés meghosszabbításának aláírására változatlan feltételekkel, és felkérte, hogy a szerződés módosításáról tájékoztassa a Közgyűlést.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás folyamatban van. A Vas Megyei Temetkezési Kft. első fordulós ajánlatát a Közbeszerzési Bíráló Bizottság nem fogadta el. Az újabb ajánlattételre 2012. október 15-én kerül sor.

301/2012.(VI.21.)

301/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása érdekében tárgyalások folytatására a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-vel.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A temetők üzemeltetése és fenntartása tárgyában kiírt közbeszerzési pályázatra egy ajánlat érkezett a Vas Megyei Temetkezési Kft. részéről. Az ajánlatuk meghaladta az Önkormányzat erre a célra rendelkezésre álló keretét, ezért új tárgyalásos közbeszerzési eljárás került kiírásra.

303/2012.(VI.21.)

303/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a 6027/2 hrsz-ú Ady téri benzinkút bérbeadására pályázat kiírásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat kiírása a Közgyűlés által elfogadott pályázati kiírás alapján megtörtént. A pályázati eljárásra decemberben kerül sor.
304/2012.(VI.21.)

304/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Pázmány P. krt. 28/A. szám alatti ingatlan tornatermének bérbeadásáról döntött a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A szerződést a SZOVA Zrt. megkötötte a bérlővel.
305/2012.(VI.21.)

305/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Bem József u. 11. számú társasház energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Bem J. u. 11. számú társasház lakóközösségével 2012. július 16-án megkötésre került a támogatási szerződés.
306/2012. (VI.21.)
306/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján a II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére megküldésre került.
307/2012. (VI.21.)

307/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés közalkalmazotti jogviszonyok közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Benczúr Gyula Utcai Óvoda vezetőjének, valamint a Bartók Béla Zeneiskola és a Művészeti Szakközépiskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulásuk miatt a Közgyűlés határozatának megfelelően megszüntetésre került. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok aláírása megtörtént.

308/2012. (VI.21.)

308/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés nevelési-oktatási intézmények vezetőinek megbízásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A 10 nevelési-oktatási intézmények intézményvezetői megbízása - a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását követően - átadásra került.

309/2012. (VI. 21.)

309/2012. (VI. 21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatójának megbízásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az intézmény igazgatójának "Kinevezés módosítása" 2012. június 27-én aláírásra került.
310/2012.(VI.21.)
310/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Szova Zrt. felügyelő bizottsági tagjait.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A változásnak az átvezetése érdekében a társaság Alapító Okirata módosításra került.
311/2012.(VI.21.)

311/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A társaság Alapító Okiratának módosítása aláírásra került és a cégbírósághoz a változás bejelentése megtörtént.
312/2012.(VI.21.)

312/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés javasolta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. egyik felügyelő bizottsági tagjának újbóli megválasztását.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A taggyűlésen az önkormányzat képviselője a fentiek szerint szavazott.
313/2012.(VI.21.)

313/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződése szövegének jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A munkaszerződés az ügyvezetővel aláírásra került.
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...