2012.09

322/2012. (IX. 27.)

322/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta oktatási intézmények részvételét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap által finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A z érintett középiskolák benyújtották a pályázatot a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázatra.

323/2012. (IX. 27.)

323/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Dési Huber István Általános Iskola részvételét az Innovatív iskolák fejlesztése című TÁMOP pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A z érintett általános iskolák benyújtották a pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt, az "Innovatív iskolák fejlesztése" című TÁMOP- 3.1.4-12/1/2 kódszámú pályázatra.

324/2012.(IX.27.)

324/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés kinyilvánította az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozási szándékát és felhatalmazta a polgármestert az Európai Autómentes Nap 2012. évi Karta aláírására.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Kartát 2012. október végén a Polgármester aláírásával ellátta, majd megküldésre került a rendezvény lebonyolításáért felelős Minisztérium részére.
346/2012.(IX.27.)
346/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pótbefizetés szabályozására vonatkozó módosított társasági szerződést a tagok aláírták.
347/2012.(IX.27.)

347/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A módosított SZMSZ aláírásra került.
349/2012.(IX.27.)

349/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-nek a Szőllősi sétány 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon eszközölt beruházásai alapján a Kft. könyveiben feltüntetett eszközök Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítés nélküli átadását 2012. január 1-jei időponttal jóváhagyta.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az eszközök átvezetése megtörtént.
352/2012. (IX. 27.)

352/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok működtetésének 2013. január 1-től történő vállalásával kapcsolatos döntéseket hozott.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Oktatási Bizottságra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata megtörtént. A módosítások az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat készítésekor figyelembe vételre kerülnek. Az Oktatási Bizottság ügyrendjének módosítására az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának közgyűlési jóváhagyását követően kerül sor.

A Közgyűlés határozatának megfelelően a középfokú oktatási intézmények által használt ingatlanok oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó részeinek felmérése Osztályunk részéről megtörtént.

353/2012. (IX. 27.)

353/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés szándéknyilatkozatot fogadott el az általános iskolák, alapfokú művészetoktatási intézmények, gimnáziumok működtetésének átvállalásáról.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az általános és középiskolákat tájékoztattuk a Közgyűlés határozatáról.
354/2012. (IX. 27.)

354/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés meghatározta a 2012/13. tanévben induló középiskolai osztályok számát, valamint felhatalmazta az Oktatási Bizottságot a 2013/14. tanévben indítható középiskolai képzések meghatározására.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A középiskolákat tájékoztattuk a Közgyűlés 2012/2013. tanévben indítható képzésekkel kapcsolatos határozatáról.

Az Oktatási Bizottság a 2012. október 11-i rendkívüli ülésén döntött a 2013/2014. tanévben meghirdetésre kerülő középiskolai képzésekről. A Bizottság döntéséről tájékoztattuk a középiskolákat.

355/2012. (IX. 27.)
355/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés nevelési oktatási intézmények létszám-előirányzatának módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A létszám-előirányzat módosításával érintett intézmények vezetőit értesítettük a Közgyűlés határozatáról. Az intézményvezetők a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtették.

356/2012. (IX. 27.)

356/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ létszám-előirányzatának csökkentéséről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ létszám-előirányzatának 2012. október 1. napjával történő módosításáról a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztályának vezetőjét, valamint az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatóját 2012. október 4-én a 60.694/2012. ügyiratszámú levélben értesítettük.

358/2012. (IX.27.)

358/2012. (IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult orvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátásához, jóváhagyta az érintett orvosokkal kötendő megállapodásokat és döntött az Egészségügyi Alapellátó Intézet létszám-előirányzatának ezzel összefüggő csökkentéséről.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A megállapodások aláírása megtörtént. Az Egészségügyi Alapellátó Intézet létszám-előirányzatának csökkentése a 2012. évi költségvetési rendelet V. számú módosításában kerül átvezetésre.

359/2012. (IX. 27.)

359/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárások szabályainak elfogadásáról döntött.

Válasz

Tóth Zoltán , a Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályai a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának módosításáról szóló 10/2012.(V.29.) sz. Jegyzői utasítás 5. sz. mellékletét képezik.

363/2012.(IX.27.)
363/2012.(IX.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a Szimfónia Kávézó területének a Szimfonikus Zenekar kezelésébe adásáról.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A kezelésbe adás és átvétel megtörtént.
366/2011. (IX. 29.)

366/2011. (IX. 29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a településrendezési terv 2011-2012. évi felülvizsgálatnak módosítását megkezdi. A Közgyűlés megbízta a városi főépítészt a rendezési terv módosításához szükséges tervezési folyamat megindításával a településfejlesztési döntés meghozatalához szükséges munkaanyag összeállításával. Felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy az elkészült munkaanyag alapján készült előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A rendezési terv felülvizsgálatának megkezdése a helyben szokásos módon meghirdetésre került. A rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos észrevételek összegyűjtése október 1-jével lezárult.

366/2012. (IX. 27.)
366/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház elhelyezéséről.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ingyenes használati megállapodást a Szova Zrt. megkötötte.
367/2012.(IX.27.)
367/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés kijelölte a GMG-CAR Kft-t a Jászi Oszkár u. 1. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bérleti szerződést a Szova Zrt. megkötötte.
370/2012. (IX. 27.)

370/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az "Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntéseket hozott. a 6. pontban a Közgyűlés felkérte a polgármestert és a jegyzőt az AGORA Szombathelyi Kulturális Központra szakmai koncepció és üzleti terv elkészíttetésére. A 7. pontban a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a programba bevonni kívánt településekkel, szervezetekkel és a megyei közművelődési szolgáltatóval az együttműködési megállapodást készítse elő.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A 6. pont alapján a szakmai koncepció és üzleti terv a jelenlegi Közgyűlésre kerül előterjesztésre. A 7. pont alapján Polgármester úr a 60.701-8/2012. ügyiratszámú levélben 2012. október 19-én levélben kereste meg a programba bevonni kívánt települések polgármestereit és a Megyei Intézményfenntartó Központot. Az együttműködési megállapodás tervezetét a felek a levéllel együtt megkapták. A megállapodások visszaküldésének határideje: 2012. november 30.

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Károlyi Antal építészmérnök örököse Károlyi István közreműködésével eljáró gazdasági társasággal az Önkormányzat - tekintettel a kizárólagos jogra - közbeszerzés, illetve Versenyszabályzat lefolytatásának kötelezettsége nélkül kötött szerződést.

373/2012.(IX.27.)

373/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. indulását a "Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése" című pályázaton.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntés alapján a támogató nyilatkozatot a Kft-nek átadtuk.
374/2012.(IX.27.)

374/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú, a söptei 0104/1 és 0104/2 hrsz-ú, valamint a szombathelyi 019/6 hrsz-ú ingatlanoknak a Zeusz Autósport Egyesület részére történő bérbeadását támogatta.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bérleti szerződést a SZOVA Zrt. megkötötte.
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...