2011.01

6/2011.(I. 27.)

6/2011.(I. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés TIOP-1-1-1-07/1-2008-0230 számú pályázat megvalósításához, a pályázati támogatás terhére, 2010. december 01-től 2011. július 31-ig terjedő határozott időre projektmenedzser alkalmazásáról döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A TIOP-1-1-1-07/1-2008-0230 számú pályázat projektmenedzsere 2010. december 1-ei hatállyal a projekt megvalósulásának idejére határozott idejű köztisztviselői kinevezést kapott.

7/2011.(I. 27.)
7/2011.(I. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Illés Sport Alapítvánnyal kötött pénzeszköz-átadási megállapodás módosításáról döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Illés Sport Alapítvánnyal kötött módosított pénzeszköz-átadási megállapodás aláírásra került.
8/2011. (I.27.)

8/2011. (I.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés meghatalmazta Szakály Gábor tanácsnokot, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Marton Zsolt alpolgármester akadályoztatása esetén alkalmanként eljárjon, a döntéshozatalban közreműködjön.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A meghatalmazás aláírása a határozatnak megfelelően megtörtént.
12/2011. (I.27.)

12/2011. (I.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról szóló társulási megállapodás módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról szóló társulási megállapodás módosítása 2011. március 18-án aláírásra került.
15/2011.(I.27.)

15/2011.(I.27.) számú Kgy. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, vizsgálja meg, a herényi városrészben van-e lehetőség új árusítóhely kijelölésére az őstermelők számára.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A Herényi városrészen közlekedési szempontból őstermelői árusítóhelyek kijelölésére alkalmas közterület nem található.

Helyszíni szemlén megállapításra került, hogy a Béke téren megfelelő nagyságú burkolt közterület nincsen. A középpontjában található tágas park területén a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 25/1997.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet 36. és 39.§ értelmében a zöldterületen történő árusítás nem javasolható. Az I. világháborús emlékmű előtti letaposott terület szintén a park része. Árusítóhelyek kijelölése erre a területre nem javasolt, tekintettel arra, hogy annak forgalomnövelő hatása a közúti közforgalom biztonságát veszélyeztetné. A teret övező szilárd burkolatú járdák szélessége nem elégséges a kétirányú gyalogos forgalom és az árusítás céljára.

17/2011.(I.27.)

17/2011.(I.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a "Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkő-út mentén" című projekt megvalósítását.

Válasz

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A 37/2012.(II.23) Kgy. számú határozat alapján a "Határtalan kerékpáros élmény.." c. pályázat meghiúsulását tudomásul vette, egyúttal a pályázat 2011-es költségvetésben szerepeltetett önerejét, 7.500 e Ft-ot pénzmaradványként a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. számára egy új pályázat (Grenzenloses Genussradeln) céljára önrészként rendelkezésre bocsátotta.

19/2011.(I. 27.)

19/2011.(I. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a „ Városrehabilitációs projektek” megvalósításának támogatásáról. A Közgyűlés elhatározta, hogy a korábbi funkcióbővítő (Városliget) akcióterületi tervet és pályázati dokumentációt a Savaria Városfejlesztési Kft-vel áttervezteti és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

59621 – 5/2011. számon a megbízási szerződés megkötése megtörtént.
21 /2011. (I. 27.)

21 /2011. (I. 27.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az intermodiális autóbuszpályaudvar kialakítása érdekében kezdeményezte a szombathelyi 7029/3 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

Az igénylést a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt megküldtük az MNV Zrt-nek.
22 /2011. (I. 27.)
22 /2011. (I. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a FALCO KC Szombathely Kft. SZMSZ módosítását.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

Polgármester Úr az SZMSZ módosítást aláírta.
24/2011. (I.27) és 36/2011. (I.27)

24/2011. (I.27) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Kutyamenhely Alapítvány alapító okiratának módosításáról döntött, valamint 36/2011. (I.27) Kgy. számú határozatával a Kutyamenhely Alapítvány felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról döntött.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A Vas Megyei Bíróság az alapítvány alapító okiratának módosítását és adatainak változását a Pk.60.123/1993/19. számú végzésével nyilvántartásba vette.

27/2011.(I.27.)

27/2011.(I.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozása (KKK KÖZL.-BIZT. TERVEZÉS 2010)” című pályázaton történő részvételről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került, befogadták, az elbírálás eredményéről azonban még nem kaptunk tájékoztatást.
28/2011.(I.27.)

28/2011.(I.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása (KKK KÖZL-BIZT-2010)” című pályázaton történő részvételről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került, befogadták, elbírálásának határideje: 2011. április 15.
29/2011. (I.27.)

29/2011. (I.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött arról, hogy az Internet alapú városi intézmény- és képviselői hálózat korszerűsítésére, továbbfejlesztésére 2011 – 2014 évekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárást folytat le.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 35/2011. (IV.21.) sz. Közbesz. Biz. határozatában javasolta a Döntéshozónak a Szombathely Megyei Jogú Város Internet alapú városi hálózata ” tárgyában elkészített ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadását és a tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását. A Döntéshozó a Bizottság határozatát elfogadva döntött az eljárás megindításáról. Az ajánlati felhívás közzétételére az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. április 30. napján 2011/S 84-138134 azonosító számon került sor.

30/2011. (I. 27.)
30/2011. (I. 27.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a VASIVÍZ Zrt. Alapszabálya VI. sz. módosítását.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A társaság 2011. január 28-án tartott közgyűlése az Alapszabály VI. sz. módosítását elfogadta.
31/2011.(I.27.)

31/2011.(I.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Dr. Kaczmarski János Címzetes Főjegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött.

Válasz

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzőjének közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló 1401-83/2011. iktatási számú irat aláírása 2011. február 23-án megtörtént.

33/2011. (I.27.)
33/2011. (I.27.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A másodfokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére kézbesítésre került.
34/2011. (I.27.)
34/2011. (I.27.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az ügyfél a másodfokú határozatot a visszaérkezett tértivevény alapján 2011. 02. 17. napján átvette.
35/2011. (I. 27.)

35/2011. (I. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés javasolta a VASIVÍZ Zrt. közgyűlésének, hogy a vezérigazgatói pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek, egyúttal írjon ki új pályázatot. Az eredményes pályázat lefolytatásáig terjedő időre Krenner Róbert szolgáltatási igazgatót bízza meg a vezérigazgatói feladatok ellátásával.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A társaság 2011. január 28-án tartott közgyűlése a vezérigazgatói pályázatot eredménytelennek nyilvánította; a kiírandó új pályázat lefolytatásáig terjedő időre Krenner Róbertet bízta meg a vezérigazgatói feladatok ellátásával.

38/2011. (I. 27.)
38/2011. (I. 27.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Prenor Kft. Felügyelő Bizottságába Dr. Prugberger Emilt delegálja.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A társaság taggyűlése 2011. március 10-én Dr. Prugberger Emil Urat Felügyelő bizottsági taggá választotta.
40/2011.(I. 27.)

40/2011.(I. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés tudomásul vette Fodor Istvánnak, a Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola igazgatójának a magasabb vezetői megbízásról történő lemondását.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés határozatát megküldtük az intézménynek.

2011.02

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Kaczmarski János dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
44/2011. (II.24.)

44/2011. (II.24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy az Egyesített Bölcsődei Intézményre vonatkozóan az 543/2010. (XI. 25.) sz. határozattal megállapított 2011. évi térítési díj nem változik.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az Egyesített Bölcsődei Intézményben a térítési díj változatlan tartalommal elfogadásra került.
50/2011.(II.24.)
50/2011.(II.24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés projektmenedzser határozott idejű alkalmazásáról döntött.

Válasz

Zseli Imre, a Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A határozatnak megfelelően 1 fő köztisztviselői kinevezést kapott projektmenedzseri munkakörben 2011. július 01. napjától határozott időre, a projekt lejártának határidejéig.

52/2011. (II. 24.)
52/2011. (II. 24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díja nem emelkedik.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntéséről a SZOVA Zrt-t értesítettük.
56/2011. (II.24.)
56/2011. (II.24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény módosított alapító okirata aláírásra került. A módosítások bejelentése a szükséges ágazati és költségvetési szervek felé megtörtént.

57/2011. (II.24.)
57/2011. (II.24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat módosított alapító okirata aláírásra került. A módosítások bejelentése a szükséges ágazati és költségvetési szervek felé megtörtént.

60/2011. (II. 24.)

60/2011. (II. 24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés nevelési-oktatási intézmények létszám-előirányzatának módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A létszámcsökkentéssel érintett nevelési-oktatási intézmények a létszámcsökkentést a határozatnak megfelelően végrehajtották. A létszámcsökkentésekhez kapcsolódó felmentési illetmények, illetve végkielégítések megigénylésére vonatkozó pályázat 2011. szeptember végén benyújtásra került.

62/2011.(II.24.)
62/2011.(II.24.) számú Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Oladi ÁMK alapító okiratának módosításáról döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Oladi ÁMK alapító okiratának módosítása megtörtént.
63/2011. (II. 24.)

63/2011. (II. 24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetéséről döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésre vonatkozó kérelem a Vas Megyei Bírósághoz benyújtásra került.

64/2011. (II. 24.)

64/2011. (II. 24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Losonc Utcai Óvoda névváltozásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Losonc Utcai Óvoda alapító okirata a névváltoztatásra tekintettel módosításra került.
65/2011. (II. 24.)

65/2011. (II. 24.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés több általános iskola és a Művelődési GAMESZ alapító okiratát módosította. A módosítás folytán az általános iskolák önállóan működő költségvetési szervvé alakultak át, melyek pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Művelődési GAMESZ látja el.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti.

Az érintett általános iskolák és a Művelődési GAMESZ alapító okiratainak módosítása megtörtént. A módosított alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstárnak megküldésre kerültek.

66-67-68/2011. (II. 24.)

66-67-68/2011. (II. 24.) Kgy. számú határozataiban a Közgyűlés jóváhagyta a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. SZMSZ-ét és a SZOVA Zrt-vel kötendő szerződést, kiegészíteni kérte az üzleti tervét.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2011. évi kiegészített üzleti tervét megtárgyalta, és azt a 116/2011. (III.31.) Kgy. sz. határozatával elfogadta.

69/2011. (II. 24.)

69/2011. (II. 24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett a Savaria TISZK Kft. ügyvezetőjének visszahívásával, munkaviszonyának megszüntetésével, és Bálint Andrást javasolta megbízni ügyvezetői tisztség ellátásával.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A társaság 2011. február 28. napjával Szabó Leventéné munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntette, továbbá 2011. február 28-i rendkívüli taggyűlése Bálint Andrást választotta meg ügyvezetőnek 2 éves határozott időtartamra.

70/2011. (II.24.)
70/2011. (II.24.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a SZOVA Zrt. üzleti tervét.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt. a közgyűlési határozatnak megfelelően módosította a társaság 2011. évi üzleti tervét.
71/2011. (II.24.)
71/2011. (II.24.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés e gyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az ügyfél a másodfokú határozatot a visszaérkezett tértivevény alapján 2011.03.22. napján átvette.
73/2011. (II.24.)
73/2011. (II.24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozat közlése 2011. március 18-án megtörtént.
75/2011. (II. 24.)

75/2011. (II. 24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés közalkalmazottak magasabb vezetői megbízásról lemondásának elfogadásáról, közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetéséről döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti.

Az érintett intézményvezetőket tájékoztattuk a Közgyűlés határozatáról.
76/2011. (II.24.)
76/2011. (II.24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Pálos Károly-díj és a Szociális Ellátás Segítéséért-díj adományozásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A szociális munka területén dolgozók részére a díjak 2011. május 6-án kerülnek átadásra.

2011.03

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Nagy Tibor dr. aljegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
78/2012.(III.29.)

78/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy az Egyesített Bölcsődei Intézmény Szombathely, Váci M. u. 5. szám alatti Százszorszép Bölcsődéjének fűtéskorszerűsítése céljából a 4/2012. (III.1.) BM rendeletben meghatározott pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be, valamint biztosította annak fedezetét, nyertes pályázat esetén.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat határidőben benyújtásra került, jelenleg a pályázat az elbírálás szakaszában van.
80/2011. (III. 31.)

80/2011. (III. 31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés megerősítette a Magyar Állam tulajdonában lévő szombathelyi 019/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igényét.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntését megküldtük a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek.
81/2011. (III. 31.)

81/2011. (III. 31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés kiegészítette a Magyar Állam tulajdonában lévő szombathelyi 7029/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igénybejelentését.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntését megküldtük a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek.
82/2011. (III. 31.)

82/2011. (III. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy jelentse be az önkormányzat a beavatkozását az ITP-ROYAL Kft. által a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala ellen indított perbe a Földhivatal pernyertességének az előmozdítása érdekében.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A perben az önkormányzat képviseletére meghatalmaztuk dr. Medres Szabolcs ügyvédet, aki bejelentette az önkormányzat beavatkozását.
83/2011.(III. 31.)
83/2011.(III. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a közös fenntartású intézmények 2011. évi létszámáról.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési határozat 2011. április 8-án megküldésre került a Vas Megyei Önkormányzatnak a 318/2011. ügyiratszámon.
84/2011. (III.31.)

84/2011. (III.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az "Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó anyag és eszközbeszerzések" című pályázat támogatási szerződésének módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A támogatási szerződés módosítása aláírásra és a Magyar Államkincstár részére megküldésre került.
85/2011.(III.31.)

85/2011.(III.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Derkovits Városrészért Egyesület részére a 282/2010. (VI. 17.) számú határozattal juttatott támogatásból fel nem használt 1 millió Ft-os összeg visszaköveteléséről és más célú felhasználásáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A határozat értelmében a Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület az 1 millió Ft fel nem használt támogatás összegét 2011.04.07-én beutalta Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata számlájára.

90/2011. (III. 31.)

90/2011. (III. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult „Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására” kiírt pályázat benyújtásához, és sikeres pályázat esetén önrészt biztosított a 2011. évi költségvetés „Pályázati önerő" tételsora terhére az Oladi Általános Művelődési Központ kültéri sportpályáinak felújítására.

Válasz

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat határidőben benyújtásra került. Az Önkormányzat részére a Közreműködő Szervezettől még nem érkezett tájékoztatás.
90/2011. (III. 31.)

90/2011. (III. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult "Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására" kiírt pályázat benyújtásához, és sikeres pályázat esetén önrészt biztosított a 2011. évi költségvetés "Pályázati önerő" tételsora terhére az Oladi Általános Művelődési Központ kültéri sportpályáinak felújítására.

Válasz

Szakály Szabolcs, a Projekt Iroda vezetője jelenti:

A pályázat határidőben benyújtásra került.
95/2011. (III.31.)

95/2011. (III.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Egyesített Bölcsődei Intézmény létszám-előirányzatának csökkentéséről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény részéről a közgyűlési döntés értelmében a létszámcsökkentés megtörtént.
96/2011. (III. 31.)

96/2011. (III. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat és Vas Megye Önkormányzata között kötendő gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés aláírásra és Vas Megye Önkormányzata részére megküldésre került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján a feladat-ellátási szerződés értelmében, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. és 2010. évben teljesített feladat-ellátásért 2011.04.18-án 150.000.000 Ft összeget és a 2011. évi feladatok ellátásának I. részletét 35.000.000 Ft összeget átutalt a Vas Megyei Önkormányzatnak.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...