2010.01

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Kaczmarski János dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
3/2010. (I. 28.)

3/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés felhatalmazást adott a Kossuth L. u. 2. szám alatt (Kamilla Egészségcentrum Kft.) Büro-Panzió kialakításának jóváhagyására, tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A tulajdonosi hozzájárulást a társaságnak megküldtük.
5/2010.(I. 28.)

5/2010.(I. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratát módosította.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítása megtörtént, aláírás után továbbításra került a szükséges mellékletekkel együtt a MÁK részére.

6/2010.(I. 28.)

6/2010.(I. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés házi gyermekorvos rendelési idejének módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A házi gyermekorvos rendelési idejének módosítása megtörtént, nyilvántartásban rögzítésre került.
7/2010. (I.28.)

7/2010. (I.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a 617/2009.(XII.10.) Kgy. sz. határozata 7. pontjában foglaltakat módosította. Felkérte a polgármestert, hogy a projekt minden elemére és minden konzorciumi partnerére vonatkozó projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló megállapodást kösse meg a Savaria Városfejlesztési Kft-vel. Felkérte a Polgármestert, hogy szükség esetén kezdeményezze a konzorciumi megállapodást és a támogatási szerződés módosítását, továbbá az egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazta, hogy a fentiek értelmében módosított pályázati dokumentációt és támogatási szerződést, és a további kapcsolódó megállapodásokat – konzorciumi szerződés - írja alá.

Válasz

Dr. Füzi Judit, a Titkársági Iroda vezetője jelenti:

A projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó szerződés projektelemenként kerül aláírásra, melyek megkötése folyamatban van. Az első szerződés 2010. májusában, a 2. és 3. szerződés 2010. júniusában kerültek aláírásra.

9/2010.(I.28.)

9/2010.(I.28.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés a Lovasiskola elhelyezésével kapcsolatban hozott döntést.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A 2010. februári Közgyűlésen elhangzott bejelentés szerint a bérleti szerződés újabb egy éves időtartamra a jelenlegi telephelyre vonatkozóan létrejött a Lovasiskola és az ingatlan tulajdonosa között. Amennyiben az új elhelyezés igénye továbbra is felmerül, úgy az további vizsgálatokat tesz szükségessé.

15/2010. (I.28.)

15/2010. (I.28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervét, valamint felkérte a polgármestert és a jegyzőt, készítsék el a közfoglalkoztatást végző szervezetek és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti, közfoglalkoztatás végzésére vonatkozó megállapodások tervezetét, és javaslatukat terjesszék a Közgyűlés elé.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A közfoglalkoztatás végzésére vonatkozó megállapodás elkészült és aláírásra került.

15/2010. (I.28.)

15/2010. (I.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadta. A Közgyűlés felkérte a polgármestert és a jegyzőt, készítsék el a közfoglalkoztatást végző szervezetek és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti, közfoglalkoztatás végzésére vonatkozó megállapodások tervezetét, és javaslatukat terjesszék a 2010. február havi közgyűlés elé.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Közfoglalkoztatási terv az illetékes szervek részére megküldésre került.

16/2010. (I.28.)

16/2010. (I.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Megyei Önkormányzattal kötött gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés aláírásra, és az érintettek részére megküldésre került.
16/2010. (I.28.)

16/2010. (I.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Megyei Önkormányzattal kötött gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés aláírásra került.
17/2010. (I.28.)

17/2010. (I.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Oladi Sportliget Kft-vel a 3758 hrsz-ú ingatlanon kivágandó fák pótlásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az IVS II. projekt meghiúsulása miatt a fák nem kerültek kivágásra, ezért a fák pótlása sem történt meg.
18/2010.(I.28.)

18/2010.(I.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Szálló felújításának építési engedélyezési eljáráshoz szükséges parkolóhelyek biztosítását a Kőszegi utcai parkoló-lemezen parkolóhely megváltási megállapodás megkötésével javasolja biztosítani. Felkérte a polgármestert, tájékoztassa az IGN Zrt. vezérigazgatóját erről a lehetőségről, továbbá arról, hogy részletfizetési lehetőség engedélyezhető.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az IGN Zrt. tájékoztatása 2010. április hónapban megtörtént.

19/2010.(I. 28.)

19/2010.(I. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés oktatási intézmények pályázatának benyújtását támogatta.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A TIOP-1.2.3/09/01, a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 és a TIOP-1.1.1/09/1 kódszámú önrész nélküli pályázatok a kiírásban megadott határidőig beadásra kerültek.

21/2010. (I. 28.)

21/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés határozott a Fő tér 9. szám alatti Szentlélek Gyógyszertár bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a helyiség további hasznosításra történő előkészítéséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti :

A bérleti jogviszonyt megszüntető szerződést a felek aláírták, a birtokbaadásra 2010. szeptember 30. napján sor került. A SZOVA Zrt-vel folytatott egyeztetés alapján november elejére elkészítik a helyiség további hasznosítására vonatkozó - műszaki szempontú - javaslatukat.

21/2010. (I. 28.)

21/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés határozott a Fő tér 9. szám alatti Szentlélek Gyógyszertár bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a helyiség további hasznosításra történő előkészítéséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti :

A bérleti jogviszonyt megszüntető szerződést a felek aláírták, a birtokbaadásra 2010. szeptember 30. napján sor került. A helyiség további hasznosításának lehetőségeit a SZOVA Zrt., mint kezelő vizsgálja.

22/2010 (I.28.)

22/2010 (I.28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Fő tér 40. szám alatti helyiségcsoport ingyenes használatba adásáról döntött a Weöres Sándor Színház részére.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

Az ingyenes használatba adási szerződés aláírásra került.

23/2010. (I. 28.)

23/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A tulajdonosi jogokat gyakorló SZOVA Zrt. képviselője a Távhőszolgáltató Kft. 2010. március 3-i taggyűlésén az SZMSZ-t megszavazta.

24/2010. (I.28.)

24/2010. (I.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a SZOVA Zrt részére történt pénzeszközátadásról szóló megállapodás beszámolóját elfogadta. A Közgyűlés felkérte a SZOVA ZRt. vezérigazgatóját, hogy a Megállapodás feltételei szerint fel nem használt 24 036 000,- Ft összeget utalja vissza a Szombathely MJV Önkormányzata részére 2010. február 15-ig. A Közgyűlés felkérte továbbá a SZOVA ZRt. vezérigazgatóját, hogy a Kőszegi utcai 7 és 11, 13-17. számú házak tervezési díjára eső támogatás összegét, 2 538 000,- Ft-ot a projekt első kifizetési kérelmének benyújtása után a pályáztató szervezet által megfizetendő támogatás összegét a megérkezésétől számított 8 napon belül utalja át Szombathely MJV Önkormányzata részére.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt részére történt pénzeszközátadásról szóló megállapodás szerint, a SZOVA Zrt a Megállapodás feltételei alapján fel nem használt 24.036.000,-Ft összeget 2010.február 19-én, míg a Kőszegi utcai 7 és 11, 13-17. házak tervezési díjára eső 2.538.000,- Ft-ot 2010. augusztus 26-án Szombathely MJV Önkormányzat részére átutalta.

24/2010. (I.28.)

24/2010. (I.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a SZOVA Zrt részére történt pénzeszközátadásról szóló megállapodás beszámolóját elfogadta. A Közgyűlés felkérte a SZOVA Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Megállapodás feltételei szerint fel nem használt 24 036 000,- Ft összeget utalja vissza a Szombathely MJV Önkormányzata részére 2010. február 15-ig.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt. a Megállapodás feltételei szerint fel nem használt 24 036 000 Ft összeget visszautalta a Szombathely MJV Önkormányzata részére 2010. február 19-én.

25/2010. (I. 28.)

25/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Kőszegi utca 7. és a 11-13-15-17. ingatlanok apportálásáról döntött, az apport független könyvvizsgáló által megállapított 98.800 eFt. értékével a SZOVA Zrt. alaptőkéjét megemelte.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Kőszegi utcai ingatlanok apportjához kapcsolódó alapító okiratot a polgármester aláírta és a cégbíróság a változást április 26-án bejegyezte. A végzést a társaság 2010. május 12-én a cégfelügyelet részére megküldte.

26/2010. (I. 28.)

26/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében hozott döntéseket.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A kettős tisztségek megszüntetésére vonatkozóan az érintett személyek a lemondásukat a Közgyűlés felé megtették, így a kettős javadalmazás nem áll fenn az igazgatósági tagok, illetve a felügyelő bizottsági tagok vonatkozásában.

26/2010. (I. 28.)

26/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatában a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a törvényben előírt közzétételi kötelezettségek végrehajtását a társaságok kötelező adatszolgáltatása alapján ellenőrizze. A Közgyűlés felkérte továbbá a polgármestert, hogy a szóban forgó törvénynek és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően a javadalmazási szabályzat módosítását terjessze a Közgyűlés elé. A Közgyűlés felkérte a polgármestert arra is, hogy nyilatkoztassa az érintett igazgatósági illetve felügyelő bizottsági tagokat, hogy melyik tisztségük után kívánják a javadalmazásukat fenntartani, és a nyilatkozatokról tájékoztassa a Közgyűlést, illetőleg valamely tisztségről történő lemondás esetén kerüljön előterjesztés a Közgyűlés elé.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Javadalmazási Szabályzat módosítása a Közgyűlés mai ülésének tervezett napirendi pontját képezi. A jogszabályi előírásoknak megfelelő adatok nyilvánosságra hozatalára az ügyvezetőket és vezérigazgatókat felhívtuk. A jogszabályban foglaltaknak megfelelő személyi döntéseket a Közgyűlés meghozta, a SZOVA Zrt. felügyelő bizottsága vonatkozásában további döntés szükséges, melyet a Közgyűlés a mai napon zárt ülésen tárgyal.

27-34/2010. (I. 28.)

27-34/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozat: A Közgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján hozott határozatokat az igazgatóságok és a felügyelő bizottságok létszámának kötelező csökkentéséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A határozatokat a cégbírósági átvezetés céljából haladéktalanul továbbítottuk az ügyvezetők részére. Az alapító okiratok és a társasági szerződések módosításáról a bejegyző végzések folyamatosan érkeznek a cégfelügyelet részére.

A Szombathelyi Haladás Kft. 2010. március 5-i rendkívüli taggyűlése döntött a felügyelőbizottság létszámának csökkentéséről. A FALCO KC Szombathely Kft. taggyűlése 2010. március 16-án dönt a felügyelő bizottság létszámának csökkentéséről.

A SZOVA Zrt. alapító okiratában a felügyelő bizottság létszáma 6 főre csökkentésre került, azonban a személyi ügyek tárgyalása során a Tisztelt Közgyűlés 7 FEB tag mandátumát meghagyta, ami sem az alapító okiratnak, sem a jogszabálynak nem felel meg.

37, 39-42/2010.(I. 28.)

37, 39-42/2010.(I. 28.) Kgy. számú határozatokkal a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A kérelmezők részére a másodfokú határozat postázásra került.

45/2010.(I.28.)

45/2010.(I.28.) Kgy. sz. határozat ával a Közgyűlés a „Szombathely, Akacs M. u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon álló épület felújításának és bővítésének generálkivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti, nyertes ajánlattevőnek a ZÁÉV Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.; nettó 989.995.868,- HUF) jelölte meg.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása a Záév Zrt.-vel megtörtént. A kivitelezési munkák elkezdődtek. A benyújtott pénzügyi ütemterv értelmében az első részszámla esedékessége 2010. május 15.

46/2010. (I. 28.)
46/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Herman Ottó Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntésének megfelelően a Herman Ottó Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezetői megbízásának átadására 2010. június 30-án került sor.

47/2010. (I. 28.)

47/2010. (I. 28.) számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Városfejlesztési Kft. megbízásos jogviszonyban eljáró ügyvezetőjének dr. Pap Hunort választotta és a társaság részére tagi kölcsön biztosításáról döntött , majd 104/2010.(II. 25.) Kgy. számú határozatában a megbízási jogviszonyt 2010. március 2. napjától munkaviszonnyá alakította.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A megbízási szerződést 2010. január 28-tól 2010. március 1-ig, majd március 2-től a munkaszerződést a polgármester az ügyvezető igazgatóval megkötötte.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A 47/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatban foglaltak alapján a Savaria Városfejlesztési Kft részére 5 millió forint tagi kölcsön 2010. március 25-én átutalásra került.

48-54/2010. (I. 28.)

48-54/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatokkal a Közgyűlés a 27-34/2010.(I.28.)Kgy. számú döntéseihez kapcsolódó személyi változásokról, visszahívásokról döntött a Közgyűlés.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A határozatokat a cégbírósági átvezetés céljából haladéktalanul továbbítottuk az ügyvezetők részére. Az alapító okiratok és a társasági szerződések módosításáról a bejegyző végzések folyamatosan érkeznek a cégfelügyelet részére.

2010.02

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Kaczmarski János dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
58/2010. (II.25.)

58/2010. (II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét az intézmény "Első lépés" – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai ” című pályázatának benyújtására.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A pályázat beadási határideje 2010 augusztusára módosult, a pályázati anyag elkészítése folyamatban van.

59/2010.(II.25.)

59/2010.(II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP 3.2.11/10/1 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázaton való indulását, és vállalta, hogy a támogatás elnyerése esetén a megvalósított szolgáltatásokat a megvalósítástól számított öt évig működteti és fenntartja.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési határozatról az intézményt értesítettük.
60/2010. (II.25.)

60/2010. (II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szociális Szolgáltató Központnál, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által végzett ellenőrzésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette. A Közgyűlés felkérte az intézmény vezetőjét, hogy az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat vizsgálja meg, és amennyiben a hiányosságok pótlásához a fenntartó önkormányzatok döntése szükséges, úgy javaslatait terjessze az Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzatok elé.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása – az akadálymentesítés kivételével – megtörtént, és erről az ellenőrzést végző szerv tájékoztatása megtörtént.

61/2010.(II.25.)

61/2010.(II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a szombathelyi 019/6, gencsapáti 0100/5, söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlanokról tájékoztatót fogadott el a bérbeadással kapcsolatban. Megbízta a SZOVA Zrt-t, hogy az általa lefolytatott pályázati eljárás egyetlen ajánlattevőjével kössön bérleti szerződést állatlegeltetés céljára.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A SZOVA Zrt. a bérleti szerződést 2010. március 16. napján megkötötte.

62/2010. (II.25.)

62/2010. (II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Vasi Volán Zrt. részére a Közszolgáltatási szerződést kiegészítő megállapodás 3. pontja alapján 14.231 eFt kiutalásáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Vasi Volán Zrt részére 14.231 eFt átutalása, 2010. 03.11-én megtörtént.

63/2010. (II. 25.)

63/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés hozzájárult a Fő tér 40. sz. alatti helyiségcsoport használatának átengedéséhez Weöres Sándor Színház által, MEDIAWAVE Közhasznú Alapítvány részére.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés határozata alapján a használatba adási megállapodást a Színház az Alapítvánnyal 2010. március 8-án megkötötte.

64/2010. (II. 25.)

64/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Kalandváros és a Jégpálya óvodai, iskolai csoportok általi ingyenes használatáról döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt-t értesítettük a Közgyűlés határozatáról. A Kalandváros 2010. év tavaszi látogatásával kapcsolatos szervezési feladatok folyamatban vannak. Az óvodások, valamint az általános iskolák alsós diákjai április 19. és június 15. közötti időszakban veszik igénybe térítésmentesen a Kalandváros szolgáltatásait.

65/2010.(II.25.)

65/2010.(II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az útfelújítási listában szereplő "Söptei u-i járda+kerékpárút (Sütőüzem-Lovas u.)" megnevezést "Söptei u-i járda (Sütőüzem-Lovas u.)" megnevezésre módosítja.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az útfelújítási listában szereplő Söptei u. járda és kerékpárút Söptei u. járdára történő névváltoztatása megtörtént.
70/2010. (II.25.)

70/2010. (II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Új Városliget építése Előzetes Akcióterületi Tervét elfogadta. Döntött továbbá a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, és biztosította a szükséges önrészt. Felhatalmazta továbbá a Közgyűlés a Polgármestert a pályázati dokumentáció és a támogatási kérelem benyújtására.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti :

A konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint a pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításáról szóló nyilatkozat 2010. március 31-én aláírásra került. A pályázati dokumentáció és kérelem a Regionális Fejlesztési Tanács kiemelt projektjavaslatokra vonatkozó előterjesztéséhez benyújtásra került 2010. március 31-én.

70/2010.(II. 25.)
70/2010.(II. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Új Városliget Előzetes Akcióterületi Terve elfogadására pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az Új Városliget Előzetes Akcióterületi Tervet a Közgyűlés ezen határozatával elfogadta, mely akcióterületi terv keretében egy funkcióbővítő városrehabilitációt tervezett a város megvalósítani. A pályázathoz szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás 2010. március 31-én került aláírásra. A z elkészített pályázati dokumentációt 2010. március 31-én a város benyújtotta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (NYDRFÜ) számára. 2010. április 15-én a NYDRFÜ levélben közölte, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggesztette a vonatkozó pályázati kiírást, ezért a pályázati dokumentációt bontatlanul visszaküldte SZMJV számára.

2010. november 30-án megjelent Tervezési Útmutató alapján azonban jelenleg - 2011. március 31-ig - kizárólag szociális célú városrehabilitációs projektjavaslat nyújtható be, a funkcióbővítő városrehabilitációs felhívás továbbra is felfüggesztés alatt áll.

70/2010. (II. 25.)
70/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött az Új Városliget Előzetes Akcióterületi Terv elfogadására pályázat benyújtásáról.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az Új Városliget előzetes akcióterületi tervet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 70/2010. (II.25.) számú határozatával elfogadta, mely akcióterületi terv keretében egy funkcióbővítő városrehabilitációt tervezett a város megvalósítani. A pályázathoz szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás 2010. március 31-én került aláírásra. A z elkészített pályázati dokumentációt 2010. március 31-én a város benyújtotta a Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség (NYDRFÜ) számára. 2010. április 15-én a NYDRFÜ levélben közölte, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggesztette a vonatkozó pályázati kiírást, ezért a pályázati dokumentációt bontatlanul visszaküldte SZMJV számára.

2010. november 30-án megjelent Tervezési Útmutató alapján azonban jelenleg - 2011. március 31-ig - kizárólag szociális célú városrehabilitációs projektjavaslat nyújtható be, a funkcióbővítő városrehabilitációs felhívás továbbra is felfüggesztés alatt áll.

71/2010. (II.25.)

71/2010. (II.25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a Közterület-felügyelet és Polgármesteri Hivatal közti költségvetési feladatmegosztási együttműködési megállapodást.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet között kötött együttműködési megállapodás 2010. március 2-án aláírásra került.

74/2010.(II.25.)

74/2010.(II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális és Művészeti Alapítvány és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2010. január 12. napján, a MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál magvalósításáról és támogatásáról.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A rendezvény 2010. április 30-május 9. között lezajlott. A költségvetésben biztosított 20 millió forint átutalásra került.

75/2010.(II.25.)

75/2010.(II.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2008. január 11. napján aláírt színházi feladatok ellátására szóló megállapodást módosította. A Közgyűlés felkérte a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a támogatásra vonatkozó megállapodást kösse meg a MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvánnyal.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A megállapodás 2010. május 14-én aláírásra került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft részére a 2010. február 20-ig átutalt 72.000.000 Ft-on felül,

v 2010. március 4-én 5.000.000 Ft

v 2010. március 4-én 38.800.000 Ft

v 2010. március 31-én 37.800.000 Ft

v 2010. május 4-én pedig 27.300.000 Ft átutalása megtörtént.

76/2010. (II. 25.)

76/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az általa fenntartott óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban valamint kollégiumokban alkalmazandó nyersanyagköltségeket határozta meg.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézményekben a 2010. április 1-jétől alkalmazandó nyersanyagnormák értékeiről értesítettük az intézményeket és a szolgáltatókat is.

77/2010. (II. 25.)

77/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a „Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” NYDOP-2010-5.3.1/A számú kiírásra pályázat benyújtásáról döntött a Paragvári Utcai Általános Iskola vonatkozásában.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az iskolát értesítettük a Közgyűlés határozatáról, és felkértük a pályázati dokumentáció előkészítésére. A pályázati dokumentáció előkészítése folyamatban van. Az NYDOP-2010-5.3.1/A kódszámú pályázat beadási határideje 2010. június 15-ére módosult.

77/2010. (II. 25.)

77/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a „Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című, NYDOP-2010-5.3.1/A számú kiírásra pályázat benyújtásáról döntött a Paragvári Utcai Általános Iskola vonatkozásában.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az NYDOP-2010-5.3.1/A kódszámú pályázati kiírásra - a Paragvári Utcai Általános Iskola korszerűsítésére vonatkozóan - a pályázat határidőben beadásra került.

78/2010. (II. 25.)

78/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése címmel kiírt pályázatra a Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium által beadott pályázathoz önerő biztosításáról döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Gépipari és Informatikai Szakközépiskolát értesítettük a Közgyűlés döntéséről. Az intézmény a pályázatot beadta.

79/2010. (II. 25.)

79/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozatában , melyet a 147/2010. (III. 25.) Kgy. számú határozat módosított, a Közgyűlés a Mozgássérültek Vasakarat Sportklubja számára készfizető kezességvállalás ról döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Mozgássérültek Vasakarat Sportklubja projektjének megvalósításához nyújtott kezesség vállalási szerződés a Közgyűlés határozatainak megfelelően elkészült, aláírása megtörtént.

80/2010. (II.25.), 81/2010. (II.25.), és 125/2010. (III. 25.)

80/2010. (II.25.), 81/2010. (II.25.), és 125/2010. (III. 25.) Kgy. számú határozataiban a Közgyűlés a Háziorvosi rendelők mellett működő vérvételi helyek (kislaboratóriumok) működésével kapcsolatos döntéseket hozott, 125/2010. (III. 25.) Kgy. számú határozatában fogadta el a város háziorvosi rendelői mellett lévő vérvételi helyek működtetéséről szóló megállapodást.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés által elfogadott, a vérvételi helyek működtetéséről szóló megállapodás aláírásra került a Vas Megyei Önkormányzat, a Markusovszky Kórház, az Egészségügyi Alapellátó Intézet és a városi önkormányzat által. Az Egészségügyi Alapellátó Intézet Alapító Okirata ennek megfelelően módosításra került. A 2.700.000,- Ft összeg előirányzatként, a 14/2010. (V.12.) sz. költségvetési rendelet 1. sz. módosításában kerül biztosításra.

84/2010. (II.25.)

84/2010. (II.25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a közcélú foglalkoztatás bonyolításához kapcsolódó, az Önkormányzat, a Savaria Rehab - Team Nonprofit Kft és a HÁROFIT Közhasznú Egyesület közötti háromoldalú megállapodást.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A közcélú foglalkoztatás bonyolításához kapcsolódó megállapodás aláírásra került.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...