2008.01

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Dr. Kaczmarski János jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
3/2008. (I. 31.)
3/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Magyar Államtól a 019/5 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezte.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A szombathelyi 019/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó igénybejelentés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz 2008. február 21. napján aláírásra és megküldésre került.
3/2008.(I. 31) és 264/2008.(VI. 19.)

3/2008.(I. 31) és 264/2008.(VI. 19.) Kgy. számú határozatokban a Közgyűlés döntött a Magyar Állam tulajdonában lévő szombathelyi 120/40 hrsz-ú (Németh L. u. – Perint part) és 019/5 hrsz-ú (BV intézettől jobbra található) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

Az igénybejelentésekre 2008. július 23. napján illetve 2008. február 11. napján sor került. Tekintettel arra, hogy az igények elbírálásáról az eltelt időben semmilyen információt nem kaptunk, ezért megkerestük az MNV Zrt-t. Az MNV Zrt. vezérigazgatója a 2009. augusztus 25-i levelében arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az ingatlanokra jogszabályi előírás alapján értékbecslést kell készíttetniük, és ezek elkészültét követően a kérelmeket haladéktalanul a döntésre jogosult Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elé terjesztik. A döntésről részletes tájékoztatást fognak küldeni.

3/2008.(I. 31) és 264/2008.(VI. 19.)

3/2008.(I. 31) és 264/2008.(VI. 19.) Kgy. számú határozatokban a Közgyűlés döntött a Magyar Állam tulajdonában lévő szombathelyi 120/40 hrsz-ú (Németh L. u. – Perint part) és 019/5 hrsz-ú (BV intézettől jobbra található) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

Az igénybejelentésekre 2008. július 23. napján illetve 2008. február 11. napján sor került. Tekintettel arra, hogy az igények elbírálásáról az eltelt időben semmilyen információt nem kaptunk, ezért megkerestük az MNV Zrt-t. Az MNV Zrt. vezérigazgatója a 2009. augusztus 25-i levelében arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az ingatlanokra jogszabályi előírás alapján értékbecslést kell készíttetniük, és ezek elkészültét követően a kérelmeket haladéktalanul a döntésre jogosult Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elé terjesztik. A döntésről részletes tájékoztatást fognak küldeni.

4/2008. (I.31.)
4/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a „Lukácsházi víztározó (Szombathely)” című NYDRFT. 2007.551 azonosítójú projekt jóváhagyásáról és előkészítéséről döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A „Lukácsházi víztározó (Szombathely)” projekt átmeneti finanszírozására 30 millió forint az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.5) rendelet F.1. sz. táblázatában Nagyprojektek kiadásai között szerepel.

A projekt finanszírozásának beindulását követően az előkészítésre biztosított kölcsön visszatérülése a Fejlesztési bevételek tételei soron a 2008. évi költségvetési rendeletbe ugyancsak beépítésre került.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzat a kölcsönt a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére nyújtotta. Az Önkormányzat és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság között létrejött kölcsönszerződés 2008. február 28-án került aláírásra.
5/2008. (I.31.)
5/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány támogatásáról döntött.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A fenti számú határozattal a Közgyűlés a Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány részére 150.000 Ft összegű támogatást biztosított a Polgármesteri keret terhére a „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” című gyűjtési akcióhoz. A támogatási megállapodás 2008. március 5-én aláírásra került.
6/2008. (I.31.)
6/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány támogatásáról döntött.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A fenti számú határozattal a Közgyűlés a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány részére 150.000 Ft összegű támogatást biztosított a Polgármesteri keret terhére jubileumi kiadványuk megjelentetéséhez. A támogatási megállapodás 2008. március 5-én aláírásra került.
7/2008. (I. 31.)
7/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Fő tér 23/B. I. emeleti helyiségcsoportnak a Weöres Sándor Színház használatába adásáról döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlési határozatnak megfelelő tartalommal a helyiségcsoport ingyenes használatára vonatkozó megállapodás 2008. március 7. napján aláírásra került.
11/2008. (I. 31.)

11/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az új szombathelyi színház lehetséges helyszíneire vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és az öt vizsgált terület közül a Március 15. teret tartja a legalkalmasabbnak az új színház felépítésére. Ennek érdekében a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Rendezési Terv felülvizsgálata tartalmazza a Március 15. térnek a színház megépítését lehetővé tevő kialakítását. Amennyiben a folyamatban levő ötletpályázat eredménye szükségessé teszi, úgy további módosítások a későbbiekben lehetségesek. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elfogadása a jelen Közgyűlés napirendi pontját képezi.

11/2008. (I. 31.)
11/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés kijelölte az új szombathelyi színház helyszínét a Március 15. téren, ezért kérte a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat módosítását.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A helyszín kijelölése és az építési szabályzat módosítása megtörtént.
12/2008.(I.31.)
12/2008.(I.31.) Kgy sz. határozatával a Közgyűlés az új színház megépítése érdekében a Vas Megyei Önkormányzat képviselőivel szükséges egyeztetések lefolytatásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tervpályázat előkészítése folyamatban van. 2008. február 13-án volt az egyeztető tárgyalás Jordán Tamással a tervezési program kialakításával kapcsolatban. A Megye és a Város Önkormányzata közötti egyeztető tárgyalások alapján meghozott döntés szerint az új színház a Március 15. téren épülhet fel. A tervpályázati kiírás készítése során a megyei tulajdon vonatkozásában és a részletek tisztázása érdekében további egyeztetésekre kerül sor.
16/2008. (I.31.)
16/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város egészség-megőrzési, egészségfejlesztési koncepcióját és felkérte a polgármestert, hogy ez alapján dolgozza ki a 2008. évi cselekvési tervet.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A 2008. évi cselekvési terv a jelen közgyűlés napirendjén szerepel.
17/2008.(I.31.)
17/2008.(I.31.) Kgy. számú határozattal a Közgyűlés a hivatali feladatok és a rendelkezésre álló létszám összhangjának megteremtése érdekében létszámbővítésről döntött .

Válasz

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A 17/2008. (I.31) Kgy.sz. határozat 8 fős létszámbővítést engedélyez a Hivatal számára, ennek végrehajtását szabályozza a 2/2008. (III.5.) számú rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről.

4 üres álláshely a pályázati eljárás lebonyolítása után várhatóan 2008. május 15-től kerül betöltésre.

A Kgy. határozatban meghatározott további létszámbővítés a költségvetési rendelet módosítása után hajtható végre.

19/2008. (I. 31.)

19/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát módosította.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A felhatalmazás alapján Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát Polgármester Úr 2008. február 13-án aláírta.

20/2008. (I.31.)
20/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Közterület-felügyelet Alapító okiratát módosította.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása megtörtént, az Alapító Okiratot Polgármester Úr 2008. január 31. napjával aláírta.

21/2008. (I.31.)

21/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Szombathely Város Tűzoltóságának Alapító okiratát módosította.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Város Tűzoltósága Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása megtörtént, az Alapító Okiratot Polgármester Úr 2008. január 31. napjával aláírta.

22/2008. (I.31.)

22/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Szombathely Városi Vásárcsarnok Alapító okiratát módosította.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Városi Vásárcsarnok Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása megtörtént, az Alapító Okiratot Polgármester Úr 2008. január 31. napjával aláírta.
23/2008. (I.31.)

23/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát módosította.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat módosított Alapító Okirata aláírásra került. A közgyűlési határozat-kivonatot és az Alapító Okiratot az intézményvezető részére megküldtük.

24/2008. (I.31.)

24/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát módosította.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Szociális Szolgáltató Központ módosított Alapító Okirata aláírásra került. A közgyűlési határozat-kivonatot és az Alapító Okiratot az intézményvezető részére megküldtük.

25/2008. (I.31.)

25/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az Egészségügyi Alapellátó Intézmény alapító okiratát módosította.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az Egészségügyi Alapellátó Intézmény módosított alapító okirata aláírásra került. A közgyűlési határozat-kivonatot és az Alapító Okiratot az intézményvezető részére megküldtük.

26/2008. (I.31.)

26/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratát módosította.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény módosított Alapító Okirata aláírásra került. A közgyűlési határozat-kivonatot és az Alapító Okiratot az intézményvezető részére megküldtük.

27/2008. (I.31.)
27/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés elfogadta az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ alapító okiratának módosítását.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az alapító okirat 2008. február 12-én megküldésre került a Magyar Államkincstár részére.
28/2008.(I.31.)

28/2008.(I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratait módosította.

Válasz

Heckenast Gusztáv az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézmények módosított alapító okiratait a Polgármester Úr aláírta, a változásokhoz kapcsolódó kötelező bejelentéseknek eleget tettünk.

31/2008. (I.31.)
31/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat által fenntartott – pályázati feltételeknek megfelelő - általános és középiskolákra vonatkozóan „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című TIOP 1.1.1/07/1 pályázat benyújtásra kerüljön.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A fogadókörnyezet kialakításához szükséges 40 millió Ft a 2/2008.(III.5.) sz. költségvetési rendelet F.1. sz. mellékletében Nagyprojektek kiadásai között biztosításra került.
31/2008.(I.31.)
31/2008.(I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott – pályázati feltételeknek megfelelő - általános és középiskolákra vonatkozóan „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című TIOP 1.1.1/07/1 pályázatot benyújtsa.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázat beadása, illetve a közben jelzett hiánypótlások megtétele megtörtént. A pályázat elbírálása folyamatban van.
32/2008. (I. 31.)

32/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlan színházzá alakításához kapcsolódó kérdésekről döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlési határozat 1.) pontjára tekintettel a SZOVA Zrt. a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította.

34/2008. (I.31.)
34/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft-vel kötendő megállapodást a terület 50 évre történő használatba adásának meghatározásával jóváhagyta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlési határozat tartalmának megfelelően a megállapodás 2008. március 4. napján megkötésre került.
35/2008. (I.31.), 36/2008. (I.31.) és 37/2008. (I.31.)

35/2008. (I.31.), 36/2008. (I.31.) és 37/2008. (I.31.), Kgy. számú határozatával a Közgyűlés egyedi hatósági ügyekben döntött.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozatok elkészítésre és az ügyfelek részére kipostázásra kerültek.

38/2008. (I. 31.)
38/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Váradi Gábor a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezetőjének 5 évre történő megválasztásáról döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A megválasztott ügyvezető igazgatóval a polgármester a határozott idejű munkaszerződést 2008. március 7. napján megkötötte.
39/2008. (I. 31.)
39/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. ügyvezetője Takács József megbízását 2009. május 31-ig meghosszabbította.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlési döntésnek megfelelően Takács József munkaszerződése a megbízási idő tekintetében 2008. március 7. napján módosításra került.
40/2008. (I. 31.)

40/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés felhatalmazta az Ügyrendi Bizottságot, hogy a Belsikátor 2. fszt. 2.,5., és a Belsikátor 3. fszt. 2. szám alatti üzlethelyiségek adásvétele során a vevők bírói letéti eljárásának eredményeképpen az esetleges elállás kérdésében gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Városi Bíróság a bírói letététi eljárást mindhárom vevő tekintetében megszüntette. Az Ügyrendi Bizottság a 25/2008.(II.11.) ÜB számú határozata szerint az Önkormányzat a késedelmes fizetés ellenére nem kíván élni az elállási jogával. Felkérte polgármester urat, amennyiben az Önkormányzat számlájára a vételár hiánytalanul megérkezik, a vevők tulajdonjogának bejegyzéséhez adja ki a tulajdonosi hozzájárulást.

42/2008. (I.31.)
42/2008. (I.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés elfogadta a Sugár úti Sportkomplexum bérleti díjainak összegét.

Válasz

Heckenast Gusztáv az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Sugár úti Sportkomplexum bérleti díjaira vonatkozó közgyűlési határozatról értesítettük a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját.

2008.02

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Dr. Kaczmarski János jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
46/2008. (II.28)
46/2008. (II.28) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az AGORA Szombathely Kulturális és Turisztikai Központ alapító okiratát módosította.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az alapító okiratot 2008. március 26-án megküldtük az AGORA-nak. a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vette 2008. március 31. napjától.
47/2008. (II.28.)
47/2008. (II.28.) Kgy. számú határozat a Közgyűlés a Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt társulás megalakításának előkészítésére a 2007-2013 évekre szóló projektek előkészítési feladataira előirányzott fejlesztési célú kiadások pénzmaradványának terhére 9.896.000,- Ft kiegészítő forrást biztosított.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Döntéshozóként Polgármester Úr a Technoplus Kft. ajánlatát elfogadta. A szerződéskötés folyamatban van.
57/2008. (II. 28.)

57/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. végelszámolási záródokumentumait hagyta jóvá.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlési határozat alapján a végelszámoló az iratanyagot az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ intézmény részére jegyzőkönyv alapján átadta. A dokumentumokat a Jogi és Képviselői Osztályra megküldte. A cégbíróságra a törlési kérelmet benyújtotta, a törlő határozat a mai napig nem érkezett meg.
58/2008. (II. 28.)
58/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a SZOVA Zrt. 2008. évi üzleti tervének elfogadásáról döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlési határozatot végrehajtás és a határozatok könyvébe történő bevezetésre 2008. március 4-én átadtuk.
59/2008. (II.28.)
59/2008. (II.28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés elhatározta, hogy az AGORA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázaton részt vesz, és arra önkormányzati vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlannal pályáz.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A TIOP-1. 2. 1/08/1 AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázat előírásainak megfelelő - kistérségekkel történő - szándéknyilatkozatok és egyéb nyilatkozatok aláírása megtörtént. A pályázat az előírt határideig benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

59/2008. (II.28.)
59/2008. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy az AGORA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázaton részt vesz, és arra önkormányzati vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlannal pályáz.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében zajló „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” pályázat írása folyamatban van. A pályázat beadási határideje 2008. május 30-ra módosult.
60/2008. (II. 28.)
60/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a SZOVA Zrt. tulajdonában lévő HEMO ingatlant terhelő keretbiztosítéki jelzálogjognak a Bejczy u. 1-3. szám alatti ingatlanra történő átterheléséről döntött, az AGORA pályázat benyújtásának érdekében.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlési határozatot a keretbiztosítéki jelzálogjog átvezetéséhez 2008. március 4-én a SZOVA Zrt-nek átadtuk.
61/2008. (II. 28.)

61/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Integrált Városfejlesztési Stratégia beszámolóját és elhatározta, hogy az NYDOP-3. 1.1/B Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban városrehabilitációs programjainak megvalósítására kiírt felhívásra Szombathely Megyei Jogú Város pályázatát benyújtja.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. október 15-én átvett levele értelmében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a NYDOP-2007-3.1.1/B konstrukcióra benyújtott „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című, KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú projektje az akciótervben előzetes nevesítésre kerül. Ennek értelmében a Kormány 2008. szeptember 17-i ülésen született döntése alapján a projekt maximális 899 760 000 Ft támogatásban részesülhet, a projekt-előkészítésre és projektfejlesztésre vonatkozó meghatározott feltételek teljesítése mellett. A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja 2009 áprilisa.

61/2008. (II. 28.)

61/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Integrált Városfejlesztési Stratégia beszámolóját és elhatározta, hogy az NYDOP-3. 1.1/B Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban városrehabilitációs programjainak megvalósítására kiírt felhívására Szombathely Megyei Jogú Város pályázatát benyújtja.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program Akciótervének NYDOP-2007-3.1.1/B konstrukciójára tervezett Integrált Városfejlesztési Stratégia, valamint a pályázati dokumentáció egyéb mellékletei, köztük Szombathely Megyei Jogú Város Antiszegregációs Terve és a „Belváros kulturális-üzleti célú megújítása” című Előzetes Belvárosi Akcióterületi terve 2008. február 29-én benyújtásra került a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A projektcsomagot a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008 áprilisában jóváhagyta. A Kormánydöntés 2008. szeptember 17-én várható.

63/2008. (II. 28.)
63/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés hozzájárult a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány között megkötésre kerülő feladatellátási megállapodás megkötéséhez.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Siker Könyvtár Alapítvánnyal a feladatellátási megállapodás 2008. április 3-án aláírásra került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvánnyal megkötött feladatellátási megállapodásban foglaltak szerint a 2008. évi költségvetési rendeletben 1.000 e Ft, a Kulturális kiadások – Közhasznú információk támogatása - „Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastrukturális ellátása” tételen biztosításra került.
64/2008. (II.28.)
64/2008. (II.28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Derkovits Városrészért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület között közhasznú feladatok ellátására szóló megállapodást jóváhagyta.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Derkovits Városrészért Kiemelkedően Közhasznú Egyesülettel a közhasznú feladatok ellátására szolgáló megállapodás 2008. április 3-án aláírásra került.
65/2008. (II.28.)
65/2008. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban valamint kollégiumokban alkalmazandó nyersanyagköltséget határozta meg.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézményekben a 2008. április 1-től alkalmazandó nyersanyagnormák értékeiről értesítettük az intézményeket és a szolgáltatókat is.
66/2008. (II.28.)
66/2008. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró Egészségügyi Alapellátó Intézmény és az EMPÁTIA Kft. közötti iskolaorvosi feladat ellátására kötött megállapodást - módosítással - jóváhagyta.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A módosított szerződés aláírása megtörtént.
69/2008. (II. 28.)
69/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete javára ingyenes helyiséghasználatot biztosított.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A HEMO felújításának elkezdése miatt az Egyesület elnöke azt a tájékoztatást adta, hogy a jövőben az egyesületnek szüksége lesz a szentkirályi iskolában lévő raktárra, azonban a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti irodára nem tart igényt.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete kamaraszínház feladatellátására vonatkozó szerződésmódosítás 2008. október 22-én aláírásra került.

69/2008. (II. 28.)

69/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Kisfaludy S. u. 1., valamint a Szent István király u. 104. sz. alatti helyiségek 2008. december 31-ig történő ingyenes használatáról döntött a Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete részére.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés december 18-i ülésén napirendként szereplő Szentkirályi Iskola hasznosításáról szóló előterjesztés keretében tájékoztatást adtunk, hogy az egyesület a szerződést nem kötötte meg.

71/2008. (II. 28.)
71/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés ingyenes helyiség­használatot biztosított a Szombathelyi Civil Kerekasztal részére a Szombathely, Kisfaludy S. u. 1. szám alatt található ingatlanban.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A használatba-adási megállapodás 2008. március 31. napján aláírásra került.
72/2008. (II. 28.)

72/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés b ányaszolgalmi jog alapításához járult hozzá az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. javára a szombathelyi 978/1 hrsz-ú ingatlanon.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A bányaszolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás 2008. június 20. napján aláírásra került.
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...