2006.01

b./ Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kaczmarski János jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/pdf)
2/2006.(I.26.)

2/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés 1 db hulladékgyűjtő gépjármű beszerzését támogatta a szelektív hulladékgyűjtés érdekében, illetőleg a gépjármű használatba adását a Városgazdálkodási Kft. részére.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett programra 2006. február 15-i határidővel benyújtásra került önkormányzatunk pályázata. A beruházás tervezett bekerülési költsége utáni önrészt, valamint a pályázati díjat a Városgazdálkodási Kft. biztosítja. A szelektív hulladékgyűjtő gépjármű használatba adására vonatkozó megállapodás 2006. február 9-én aláírásra került.

3/2006.(I.26.)

3/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy Pavelkovits László képviselő úr képviselői kerete a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány részére kerüljön átadásra.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A képviselői keret átadására vonatkozó támogatási szerződést elkészítettük, aláírása folyamatban van.
6/2006.(I.26.)

6/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés egyetértett a belterületi közutak burkolat-felújítására meghirdetett előirányzat elnyerésére 11 pályázat benyújtásával.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett programra 2006. február 15-i határidővel benyújtásra került a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása c. pályázat.

7/2006.(I.26.)
7/2006.(I.26.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a SzMJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése tárgyú projekt PR és tájékoztatási feladatokról szóló beszámolót elfogadta, illetőleg felkérte polgármester urat, hogy a lefolytatott közvélemény kutatás eredményéről a Közgyűlésnek számoljon be.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés a márciusi ülésén a két ülés közti időszak beszámolója keretében elfogadta a közvélemény kutatásról szóló tájékoztatót.

8/2006.(I.26.)

8/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés egyetértett a Magyar utca – Bartók B. krt. közötti Perint-patak parti gyalog- és kerékpárút építéséhez pályázat benyújtásával.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett programra 2006. február 15-i határidővel benyújtásra került a Magyar utca – Bartók B. krt. közötti Perint-patak parti gyalog- és kerékpárút c. pályázat.

9/2006.(I.26.)

9/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete számára egy darab átmeneti szállás biztosítását támogatta.

Válasz

Kovács László, a Lakásiroda vezetője jelenti:

A közgyűlési határozatnak megfelelően az átmeneti szállás bérbeadására vonatkozó megállapodást elkészítettük és az egyesület elnöke részére aláírásra megküldtük.

10/2006.(I.26.) Kgy. számú határozattal módosított 513/2005. (XII.15.)

10/2006.(I.26.) Kgy. számú határozattal módosított 513/2005. (XII.15.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a Szombathely Markusovszky L. u. 8. szám alatti, 2689 hrsz-ú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlan (használaton kívüli városi strand) Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. és Rajczy Imre Sportiskola használatából történő elvonását, forgalomképessé nyilvánítását és nyilvános kétfordulós pályázat útján – beépítési kötelezettséggel történő – értékesítését határozta el.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

Az ingatlan eladására vonatkozó pályázati felhívás 2006. január 27-én kiírásra került. A pályázati felhívást a Népszabadság, Vas Népe, Kisalföld, Zalai Hírlap, Veszprémi Napló című napilapokban, valamint a Savaria Fórumban és az önkormányzat hivatalos honlapján tettük közzé. A pályázatok benyújtási határideje 2006. március 13. 1200h.

15/2006.(I.26.)

15/2006.(I.26.) Kgy.sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület és az Önkormányzat közötti együttműködési keret-megállapodás létrehozásához.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület közötti együttműködési keret-megállapodás aláírása megtörtént.

15/2006. (I.26.)

15/2006. (I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület és az Önkormányzat között az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal együttműködési keret-megállapodás jöjjön létre.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület közötti együttműködési keret-megállapodás aláírása megtörtént.

16/2006.(I.26.)

16/2006.(I.26.) Kgy.sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervtanács munkájáról szóló beszámolót. Az előterjesztés nyomán kialakult vitában elhangzottak alapján felkérte a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg, indokolt-e a rendelet módosítása annak érdekében, hogy a Tervtanács munkájában ne az egyedi hatósági ügyek, hanem a városképi, városfejlesztési stratégiai kérdésekben történő állásfoglalások kerüljenek előtérbe.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Városfejlesztési Bizottság 2006. júniusi ülésére készíti elő az előterjesztést a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Főépítészi Irodája.
16/2006. (I.26.)

16/2006. (I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervtanács munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Felkérte a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg, indokolt-e a rendelet módosítása annak érdekében, hogy a Tervtanács munkájában ne az egyedi hatósági ügyek, hanem a városképi, városfejlesztési stratégiai kérdésekben történő állásfoglalások kerüljenek előtérbe.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A szükséges egyeztetések folyamatban vannak, ennek eredményeként az esetleges tervtanácsi rendeletmódosítás a májusi közgyűlés elé kerülhet. A Városfejlesztési Bizottság áprilisi ülésén tervezi tárgyalni a rendelet módosítását.

17/2006.(I.26.)

17/2006.(I.26.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére vonatkozó feladat ellátására a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötendő ellátási szerződést elfogadta.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Magyarországi Evangélikus Egyházzal a feladat-ellátási megállapodás aláírásra került.
18/2006.(I.26.)

18/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés támogatta Rum, Zsennye, Rábatöttös községekkel feladat-ellátási megállapodások kötését gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési határozatnak megfelelően a megállapodásokat elkészítettük, melyeket a községek részére aláírásra megküldtünk.

19/2006.(I.26.)

19/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés az iskolatej program 2006. évi folytatásáról döntött, felhatalmazta a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárást a közgyűlési határozatnak megfelelően lefolytattuk, a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlati felhívást elfogadta, az ajánlatok benyújtási határideje 2006. február 16.

20/2006.(I.26.)

20/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a Határőrség kezelésében lévő 2008/2 hrsz-ú, 2008/4 hsrz-ú állami terület ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jeletni:

Az igénybejelentést továbbítottuk a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Szombathelyi Kirendeltségének.

21/2006.(I.26.)

21/2006.(I.26.) Kgy.sz. határozatában a Közgyűlés egyetértett Szombathely, Ipari úttól K-re, Szombathely-Székesfehérvár vasútvonaltól D-re lévő területek belterületbe vonásával.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A határozatban foglaltak teljesültek. A Körzeti Földhivataltól 2006. március 8-án megérkezett a határozat a belterületbe vonásról.
21/2006. (I.26.)

21/2006. (I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett Szombathely, Ipari úttól K-re, Szombathely-Székesfehérvár vasútvonaltól D-re lévő területek belterületbe vonásával.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Ipari úttól K-re, Szombathely-Székesfehérvár vasútvonaltól D-re lévő területek belterületbe vonása tárgyában a kérelmet a tulajdonosok benyújtották és a belterületbe vonás megtörtént.

22/2006.(I.26.)

22/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés rendszeres szociális segély megszüntetése ügyben hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést elutasította, a határozatot helybenhagyta.

Válasz

Nagy Józsefné, a Szociálpolitikai Iroda vezetője jelenti:

A másodfokú határozatot az ügyfél részére kézbesítettük.
23/2006.(I.26.)

23/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés közterület-használat elutasítása ügyben hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést elutasította, a határozatot helybenhagyta.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A másodfokú határozatot az ügyfél részére kézbesítettük.
24/2006.(I.26.)

24/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés lakbértámogatás elutasítása ügyben hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést elutasította, a határozatot helybenhagyta.

Válasz

Kovács László, a Lakásiroda vezetője jelenti:

A másodfokú határozatot az ügyfél részére kézbesítettük.
25/2006.(I.26.)

25/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Szombathely, Hadnagy utca 23. szám alatti ingatlan értékesítéséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

Az adásvételi szerződés 2006. február 28-án aláírásra került.
25/2006. (I.26.)

25/2006. (I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Hadnagy u. 23. szám alatti ingatlan eladására kiírt pályázatot elbírálta, döntött az ingatlan értékesítéséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti : Az ingatlan a Hit Gyülekezete Egyház részére került eladásra, a felek az adásvételi szerződést a Közgyűlés által megállapított tartalommal 2006. február 28-án megkötötték.

26/2006.(I.26.)

26/2006.(I.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Csónakázó- és Horgász tó, valamint az Újperinti bányató használati jogának a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részére haszonbérbe adás útján történő hasznosításáról döntött.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével a haszonbérbe adásra vonatkozó megállapodás aláírásra került.

2006.02

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kaczmarski János jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/pdf)
29/2006. (II.23.) és 93/2006. (III.30.)

29/2006. (II.23.) és 93/2006. (III.30.) Kgy. számú határozatok: A Közgyűlés a februári ülésén a FALCON-BAU Invest Építő és Beruházó Kft-vel 2005. december 22-én létrejött adásvételi szerződés módosításáról rendelkezett. A Közgyűlés márciusban úgy döntött, hogy a szombathelyi 1692/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a FALCON-BAU Invest Kft. és az önkormányzat között létrejött adásvételi szerződésben biztosított elállási jogával nem kíván élni. Felkérte a polgármestert, tegyen javaslatot a vevő részére, hogy a területet a vételárkedvezmény megfizetése mellett tartsa meg szabad felhasználásban.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti: A Közgyűlés jóváhagyta az önkormányzat és a FALCON-BAU Kft. között létrejött adásvételi szerződés I. számú módosítását, amely a bérlakás építés céljára irányuló együttműködési megállapodás megkötésének határidejét 2006. március 31-re módosította.

A határozatokban foglalt döntésekről a FALCON-BAU Kft-t értesítettük. A vevő az önkormányzat közgyűlési határozattal egyező ajánlatát elfogadta, a vételárkedvezmény megfizetését vállalta. A szerződő felek az adásvételi szerződés II. számú módosítását 2006. május 15. napján aláírták.

34/2006.( II.23.)

34/2006.( II.23.) Kgy.sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy amennyiben a Saághy I. utca tekintetében jogerős építési engedély áll rendelkezésre, az út és hídépítés fedezete biztosítását a megvalósítása érdekében napirendjére tűzi.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az új engedélyezési eljárás lefolytatására a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökével történt egyeztetés után kerülhet sor, amely szervezés alatt van. A jogerős építési engedély birtokában kerülhet sor a beruházás fedezetének biztosítására és a beruházás elindítására – várhatóan 2007. évben.

34/2006.(II.23.)
34/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés elhatározta, hogy a Saághy I. utca tekintetében jogerős építési engedély rendelkezésére állását követően az út és hídépítés fedezetének biztosítását napirendre tűzi a Közgyűlés.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Saághy I. utca tekintetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági támogató állásfoglalása hiányában az építési engedély kiadása II. fokon is elutasításra került. Ez követően az engedélyezés érdekében új eljárást kezdeményeztünk, melynek befejezését követően tudunk a Közgyűlés számára előterjesztést készíteni.

35/2006.(II.23.)

35/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés elhatározta, hogy 2006. éviben a civil szervezetek támogatására fordított éves előirányzat 80 %-a pályázati úton, míg 20 %-a egyedi elbírálás során kerüljön felhasználásra.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A határozatnak megfelelően a 2006. évre vonatkozó pályázati kiírás megtörtént, melyet a Savaria Fórum városi hetilapban, a Civil Hírlevélben, a Városi TV-ben, a Vas Népe napilapban, illetőleg a város honlapján megjelentettünk.

38/2006. (II.23.)

38/2006. (II.23.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjára vonatkozó emelés mértékét meghatározta és az emelés bevezetésére vonatkozóan tájékoztatást kért 2006. augusztus 31-i határidővel.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Házkezelési Kft. tájékoztatása szerint a 2006. február 23-án meghatározott emelés mértéke ellen kifogás nem érkezett, a bérlők bírósági eljárást nem kezdeményeztek.

38/2006.(II.23.)

38/2006.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjának emeléséről döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Házkezelési Kft. tájékoztatása szerint, a bérlők bérleti díj emelésről való értesítése megtörtént.
39/2006.(II.23.)

39/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés elhatározta, hogy a vállalkozó háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal kötött megállapodást az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt módosítja. Felhatalmazta a polgármester urat, hogy a módosított megállapodásokat aláírja.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A módosított háziorvosi megállapodások elkészültek, aláírásuk a felek részéről folyamatban van.
40/2006. (II.23.)
40/2006. (II.23.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés Szombathely város drogellenes stratégiájának rövid távú cselekvési tervét támogatta.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A cselekvési tervben elfogadott programok megvalósításra kerültek, a 2007. évi cselekvési terv és az éves beszámoló a márciusi Közgyűlés napirendjében kerül megtárgyalásra.

42/2006. (II.23.)

42/2006. (II.23.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítását, mely szerint a társaság tevékenységi köre kiegészítésre kerültek a 90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés tevékenységgel.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A társaság 2006. március 29-i taggyűlése a társasági szerződés módosítását jóváhagyta.
43/2006.(II.23.)

43/2006.(II.23.) Kgy.sz. határozatában a Közgyűlés az Ungaresca Táncegyüttes igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázati felhívást jóváhagyta.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Ungaresca Táncegyüttes igazgató álláshelyére szóló pályázati felhívást elküldtük a Kulturális Közlöny Szerkesztőségének.
43/2006. (II.23.)

43/2006. (II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Ungaresca Táncegyüttes igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázati felhívást változatlan tartalommal jóváhagyta. Felkérte a polgármestert, hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét a döntésről értesítse.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Ungaresca Táncegyüttes igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázati felhívás szövegének közgyűlési jóváhagyásáról a Vas Megyei Önkormányzat elnökét értesítettük.

44/2006.(II.23.)

44/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségéhez való csatlakozást elfogadta, a tagdíj fedezetét a következő költségvetési rendelet módosítása során kívánja biztosítani.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége Egyesület tagdíjának 100.000.-Ft összegű fedezete a 2006. évi költségvetési rendelet I. számú módosításában, az „Egyéb tagdíjak” M.III/7. sz táblázatában szerepel.

44/2006. (II. 23.)

44/2006. (II. 23.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége” Egyesület Alapszabályának elfogadásáról döntött.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az egyesületi alapszabály 2006. március 31-én aláírásra került. Az aláíráson Feiszt György alpolgármester úr vett részt polgármester úr felhatalmazása alapján.

44/2006.(II.23.)

44/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége Egyesület Alapszabályát elfogadta és felhatalmazta polgármester urat annak aláírására.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége Egyesület Alapszabályát az egyesület tagjai aláírták.
44/2006. (II.23.)

44/2006. (II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a „Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége” Egyesület Alapszabályát elfogadta.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A „Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége” Egyesület alapszabályának elfogadásáról a Pécs/Sopianae örökség Kht. értesítése megtörtént.

45/2006.(II.23.)

45/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát módosította.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása a közgyűlési határozatnak megfelelően megtörtént, az alapító okirat aláírásra került.

46/2006.(II.23.)
46/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát módosította.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása a közgyűlési határozatnak megfelelően megtörtént, az alapító okirat aláírásra került.

47/2006.(II.23.)

47/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a helyi közforgalmú közlekedés központi költségvetés által biztosított normatív támogatás igénybevételét támogatta.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A helyi közforgalmú közlekedés központi költségvetési normatív támogatás igénylése a Magyar Államkincstár Vas megyei Területi Igazgatóságához határidőre benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

48/2006.(II.23.)

48/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Vasi Voltán Zrt. „A szombathelyi helyi közösségi közlekedést ellátó autóbuszok felülvizsgálata és rekonstrukciós javaslatával” kapcsolatosan hozott döntéseket.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Vasi Voltán Zrt. részére 7.850 eFt összegű autóbusz fejlesztési támogatás a 2006. évi költségvetési rendelet fejlesztési kiadásai között pénzeszköz átadások „helyi tömegközlekedés (autóbusz vásárlás)” címszó alatt került előirányzatként biztosításra.

49/2006. (II.23.)

49/2006. (II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szófia utca 31. szám alatti 43 m2 alapterületű üzlethelyiség bérlőjének kijelöléséről döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A bérleti jog 5 évvel történő meghosszabbításáról a bérlőt és az Önkormányzati Házkezelési Kft.-t 2006. március 1-jén értesítettük.

49/2006. (II.23.)

49/2006. (II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Szombathely, Szófia u. 31. szám alatti 43 m2 alapterületű üzlethelyiség bérlőjének kijelöléséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A bérlő részére a kijelölés 2006. március 1–én kiküldésre került, a kijelölésről a Házkezelési Kft.-t értesítettük.
52/2006.(II.23.)

52/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a labdarúgás utánpótlás-nevelést szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására kiírt felhívásra pályázat benyújtását támogatta.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A labdarugó utánpótlás-nevelést szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására szóló pályázatot a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. benyújtotta, a pályázaton azonban nem nyert támogatást.

53/2006.(II.23.)

53/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a labdarúgás utánpótlás-nevelést szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására kiírt felhívásra pályázat elnyerése esetén az önerő kérdésének ismételt tárgyalását határozta el.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A labdarúgó utánpótlás-nevelést szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására szóló pályázat sikertelenségére tekintettel az önerő vállalásának tárgyalása nem vált aktuálissá.

54/2006.(II.23.)

54/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és a TRIXTON Kft. közötti adásvételi szerződés vonatkozásában a szombathelyi önkormányzatot illető elővásárlási jog lemondásáról határozott.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Vas Megyei Önkormányzatot 2006. február 27-én tájékoztattuk arról, hogy az önkormányzat a törvény által biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

55/2006.(II.23.)

55/2006.(II.23.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Rumi úti orvosi rendelő felújításához a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt pályázaton való részvételt támogatta.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz a Rumi úti orvosi rendelet felújítására vonatkozó pályázatot határidőre (február 28.) benyújtottuk, elbírálása folyamatban van.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...