2005.01

3/2005. (I.27.)

3/2005. (I.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az e -közgyűlési rendszer bevezetéséről döntött. Az e -közgyűlési rendszer bevezetését követően a képviselők valamennyi közgyűlési, valamint bizottsági előterjesztést papíralapú kézbesítés helyett elektronikus adathordózón kapják meg.

Válasz

Keringer Zsolt, az Informatikai Iroda vezetője jelenti:

Az e-közgyűlési rendszer 2005. június hónapban bevezetésre került.
20/2005.(I.27.)

20/2005.(I.27.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés SzMJV Önkormányzata 2005. évi költségvetés tervezetének tárgyalása során a költségtakarékosság érdekében 26 pontban döntéseket fogalmazott meg.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

1.1 pontra: A Közgyűlés februári ülésére előterjesztés készült a Közterület-felügyelet szervezetét érintően a határozatban megfogalmazott alternatíváknak megfelelően. A Közgyűlés az előterjesztés megtárgyalását követően meghozta a 61/2005.(11.24.) Kgy. sz. határozatot, melyben a Közterület-felügyelet létszámát 20 főben állapította meg. A létszámcsökkentés 2005. március 1-jén megtörtént. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat beadása folyamatban van.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

4. és 10./ pontra: a Polgármesteri Hivatal, az Oladi Művelődési Központ és a Gyermekek Háza létszám-előirányzata zárolásra került a 2005. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor.

2005.02

43/2005.(II.24.)

43/2005.(II.24.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a Nemzetközi Szent Márton zarándokút létrehozása című pályázathoz szükséges önrész átcsoportosítás útján történő biztosításáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Nemzetközi Szent Márton zarándokút létrehozása c. pályázathoz a 3.500 e Ft önrész a „Pannónia földjén pályázat" tételről (F.1. számú melléklet) átcsoportosításra került az idegenforgalmi kiadások (M III/3.a. számú melléklet) előirányzata közé a 2005. évi költségvetési rendelet I. számú módosításkor.

51/2005.(II.24.)

51/2005.(II.24.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjának 2005. április 1. napjától 6,8%-kal történő emeléséről határozott

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Házkezelési Kft. értesítette a bérlőket a bérleti díj emeléséről.
59/2005.(II.24.)

59/2005.(II.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési rendeletének megalkotásával összefüggésben a 20/2005. (I.27.) Kgy. sz. határozat 4./ pontjának végrehajtására a Polgármesteri Hivatalt érintő létszámleépítéssel kapcsolatban hozott döntéseket.

Válasz

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A határozat a-d.) pontjai végrehajtása 2005. március 01. napjától 2005. december 31. napjáig jogszabályban meghatározott határidők betartásával megtörtént. Az e.) pont tekintetében a végkielégítés és felmentési idő kifizetési kötelezettségeire a pályázat benyújtásra került, a visszautalás a határidőknek megfelelően folyamatosan történik.

61/2005.(II.24.) és 327/2005.(IX.8.)

61/2005.(II.24.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a Közterület-felügyelet alkalmazotti létszámát 20 főben állapította meg azzal, hogy az által ellátott feladatok nem csökkenhetnek. Felkérte az intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek megtérítése érdekében nyújtson be pályázatot. A Közgyűlés a 327/2005.(IX.8.) Kgy. sz. határozatával a fenti határozatát a pályázati feltételeket tartalmazó 10/2005.(III.18.) BM. rendelet érdekében kiegészítette.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A Közterület-felügyeleten a létszámcsökkentéssel az ellátott tevékenység nem csökkent, a feladatokat munka-átszervezéssel oldottuk meg. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésére a pályázat benyújtásra került.

62/2005.(II.24.)

62/2005.(II.24.) Kgy. számú határozat 2/b. pontjában a Közgyűlés a védőnői szolgálat átszervezést követő működőképességének fenntartása érdekében az OEP finanszírozás kiegészítéseként, április és május hónapokra 3.312eFt önkormányzati támogatást biztosított az Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetésében.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A határozat 2.b.) pontja szerint 3.312 e Ft önkormányzati támogatás az Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetésében biztosításra került az OEP finanszírozás kiegészítése címén.

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

Az Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2005. június 1-i hatállyal a szakmai rendelet alapján kialakította a Védőnői Szolgálat új körzeteit. A kialakított körzetek a fenti dátumtól ÁNTSZ engedéllyel és érvényes OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek.

62/2005. (II. 24.)

62/2005. (II. 24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megtárgyalta a védőnői szolgálat átszervezését és elhatározta, hogy a 20/2005. (I. 27.) Kgy. számú határozat, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCSM rendelet szerint a szolgálatot átszervezi. A határozat 1.b. és a 3. pontjában előírta, hogy felkéri az Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetőjét, hogy a szakmai rendelet alapján a körzeti védőnői ellátást szervezze át, 17 területi és 17 iskolai védőnői körzetre.

A Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére a pályázati kiírásnak megfelelő esetekre vonatkozóan – az önkormányzat 2005. augusztus 31-ig pályázatot nyújtson be.

Válasz

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

Az Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2005. június 1-i hatállyal kialakította a Védőnői Szolgálat új körzeteit, mely ÁNTSZ engedéllyel és érvényes OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek. A Védőnői Szolgálat februári előterjesztése készítésekor csak a létszámkeret került meghatározásra. A személyek kiválasztása a tényleges csökkentéskor történt, így a nyugdíjazások miatt csak 4 fő után igényelhető vissza költségvetési hozzájárulás. A hozzájárulás igényléséről szóló 10/2005 (III.18.) BM rendelet viszont előírja, hogy pályázatot csak akkor lehet benyújtani amennyiben a létszámcsökkentés költségeit az önkormányzat az elbocsátandók részére kifizette. A négy fő részére a kifizetés október hónap végén történik meg, tekintettel a táppénzes állományukra és a felmentési időkre. A pályázat benyújtására csak ezt követően van lehetőség.

2005.03

102/2005. (III.31.)

102/2005. (III.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a 417/2004. (XI.28. számú határozatában szereplő 2005-2006. évi út-hídfelújítási program módosításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A 417/2004. (X.28.) sz. határozatban szereplő 2005-2006. évi út-hídfelújítási program módosításában megjelölt felújítási munkák végrehajtása folyamatban van. A 2006. évi útfelújítási munkák közbeszerzési felhívása várhatóan 2006. február elején fog megjelenni.

102/2005. (III.28.)

102/2005. (III.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 417/2004.(X.28.) sz. határozatban szereplő 2005-2006. évi út-hídfelújítási program módosításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az utcák pontosítása a közgyűlési határozatnak megfelelően megtörtént. Az útfelújítási program az Aréna utca kivételével – melynek kivitelezése 2007. I. félév - befejeződött.

106/2005.(III.31.)

106/2005.(III.31.) Kgy.sz. határozat 2./ pontjában a Közgyűlés felkérte a polgármester urat, hogy a TISZK leendő területének 20 éves tartós használatba adásáról szóló a Claudius Ipari és Innovációs Park Kft-vel kötendő szerződés elkészítéséről gondoskodjon.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Savaria TISZK működéséhez szükséges terület 20 éves tartós használatba adásáról szóló, a Kht-nak Claudius Ipari és Innovációs Park Kht.-val kötendő szerződést a júniusi Közgyűlés jóváhagyta.

107/2005. (III. 31.)
107/2005. (III. 31.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Mézeskalács Óvoda 2005. július 1-jével történő jogutód nélküli megszüntetéséről döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Hadnagy utcai Mézeskalács Óvoda megszüntetését követően megmaradó két csoportjának és a szükséges alkalmazotti létszámnak a Losonc utcai és a Szivárvány Óvodákban 2005. július 1. napjától történő elhelyezéséről a 200/2005.(V.26.) sz. határozatában döntött a Közgyűlés. A döntésről az érintetteket tájékoztattuk.

115/2005.(III.31.)

115/2005.(III.31.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a helyi közforgalmú közlekedés központi költségvetés által biztosított normatív támogatás igénybevételéhez megjelölt saját forrásáról gondoskodjanak.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának elbírálását követően az előirányzatok rendezéséről a szeptemberi költségvetési rendelet módosítása során gondoskodtunk.

2005.04

131/2005.(IV.28.)

131/2005.(IV.28.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés az Önkormányzati Házkezelési Kft. törzstőke emelésének második 300 millió Ft összegű részletének teljesítési határidejét módosította.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzati Házkezelési Kft. törzstőke emelésének második részleteként 300.000e Ft-ot a módosításnak megfelelően 2005. május 26-án átutaltunk a társaság bankszámlájára.

135/2005. (IV.28.)

135/2005. (IV.28.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Bartók Terem bővítése és felújítása tárgyában a beruházási koncepciót elfogadta, illetőleg az önerő tekintetében a 99/2005.(III.31.) Kgy. számú határozatot módosította

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Bartók terem bővítése és felújítása tárgyában a 135/2005. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat 2005. IV. 29-én megküldésre került TÁH-nak.

136/2005.(IV.28.)

136/2005.(IV.28.) Kgy. számú határozatban Kiss Lajos Bajnok u. 2. szám alatti lakos és családja részére átmeneti elhelyezés céljára biztosított Váci M. u. 6. fszt. 4. szám alatti lakás bérleti díj fizetési kötelezettség nélküli használatának meghosszabbításáról határozott a Közgyűlés.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

Kiss Lajost és családját, illetve az ingatlant kezelő Önkormányzati Házkezelési Kft -t a Közgyűlés döntéséről értesítettük.
137/2005. (IV.28.)

137/2005. (IV.28.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a Magyar Posta Rt. által bérlet Március 15. tér 1. szám alatti helyiség új bérleti díját határozta meg.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozatról a Magyar Posta Rt-t és a Házkezelési Kft-t értesítettük.
138/2005. (IV.28.)

138/2005. (IV.28.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a szombathelyi 2164/ 9 hrsz-ú ingatlanak a 11-es Huszár úti laktanya DK-i sarkában található részén tornász edzőcsarnok építésének engedélyezéséről döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően kiállított tulajdonosi hozzájárul ás alapján Sárvár Város Polgármesteri Hivatala 3493-4/2002 szám alatt 2005. május 30-án kiadta a tornász edző csarnok építési engedélyét.

145/2005. (IV.28.)
145/2005. (IV.28.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés elfogadta az önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolóját.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Osztályunk a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámoló adatainak a hatályos jogszabályokban előírtak szerint történő közzétételéről és az Állami Számvevőszékhez való továbbításáról gondoskodott.

147/2005. (IV. 28.)

147/2005. (IV. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az önkormányzat, továbbá az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2004. évi pénzmaradványáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzat, továbbá az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2004. évi pénzmaradványának átvezetése a 2005. évi költségvetési rendelet I. számú módosításában végrehajtásra került.

149/2005.(IV.28.)

149/2005.(IV.28.) Kgy.sz. határozatban a Közgyűlés az ún. Petz-ösztöndíj pénzügyi fedezetének biztosításáról döntött, illetőleg felkérte a polgármester urat, hogy a végrendeleti végrehajtóval a szükséges megállapodást kösse meg.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A módosított ösztöndíjrendeletet, mely magában foglalja a Petz-ösztöndíj rendelkezéseit az iskoláknak megküldtük. A Petz-hagyaték végrendeleti végrehajtójával a megállapodás megkötése folyamatban van.

149/2005. (IV. 28.)
149/2005. (IV. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Petz-ösztöndíj 2005. évi fedezetére 250eFt biztosításáról, illetőleg önkormányzati forrásból további 1 millió Ft biztosításáról határozott.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Petz-ösztöndíj 2005. évi fedezetére - az Oktatási ágazatban - 250.000,- Ft fedezet került biztosításra, valamint az 5./ pont szerint további 1.000.000,- Ft összeg került biztosításra a 2005. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Petz-ösztöndíj kiegészítéséhez adott évi 1 millió forintos önkormányzati többletre tekintettel az ösztöndíjrendelet módosítását elkészítettük, melyet a határozatnak megfelelően az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elé terjesztettünk. A bizottság módosító javaslatát a Közgyűlés júniusi ülésén tárgyalja meg.

150/2005.(IV.28.)

150/2005.(IV.28.) Kgy.sz. határozat, 265/2005.(VI.23.) Kgy.sz. határozat, 266/2005. (VI.23.) Kgy.sz. határozatokban a Közgyűlés döntött a Szombathelyi Sportigazgatóság 2005. augusztus 31. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről, ezzel összefüggésben módosította a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola alapító okiratát, illetőleg a Művelődési GAMESZ alapító okirata is módosításra került.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Sportigazgatóságának a megszüntető okirata aláírásra került, a változásához kapcsolódó kötelező bejelentéseknek eleget tettünk.

Az intézmény megszüntetéséből adódó feladatátadások következményeként a határozatnak megfelelően módosítottuk a Rajczy Imre Sportiskola és a GAMESZ alapító okiratát, illetve a szükséges iratokat az intézményeknek, valamint a Magyar Államkincstárnak megküldtük.

150/2005. (IV.28.)

150/2005. (IV.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a Szombathelyi Sportigazgatóságot az Államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII törvény 90.§ (1) bekezdés c./ pontja alapján 2005. augusztus 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Sportigazgatóságának a megszüntető okirata aláírásra került, a változásához kapcsolódó kötelező bejelentéseknek eleget tettek.

150/2005. (IV. 28.)

150/2005. (IV. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Sportigazgatóság 2005. augusztus 31. napjával, jogutód nélküli megszüntetéséről döntött, illetőleg a feladatok jövőbeni ellátására 2005. szeptember 1-jével a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. alapítását határozta el. A határozat 8./ pontjában kezdeményezte a Közgyűlés, hogy a Kolozsvár u. 27. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adási szerződése kerüljön felülvizsgálatra.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A határozat 4./ pontja szerint a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. alapításához szükséges 3.000.000,- Ft törzstőke a 2005. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor (M III/9. számú mellékletben) biztosításra került.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A határozat 8./ pontjához: A Szombathely, Kolozsvár u. 27. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adási szerződésének felülvizsgálata megtörtént, az anyagot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság augusztusi ülése elé terjesztjük.

151/2005.( IV.28.)

151/2005.( IV.28.) Kgy.sz. határozatban a Közgyűlés a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Társaság alapításáról döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kht. alapító okiratának aláírása és cégbírósági bejegyzése megtörtént. Az intézményműködtetésének átalakításából adódó létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a költségek megigénylésére vonatkozó pályázatot 2005. októberében nyújtjuk be. Az Önkormányzat és a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. között kötendő „közhasznúsági megállapodás” –t a Közgyűlés a júniusi ülésén jóváhagyta.

151/2005. (IV.28.)

151/2005. (IV.28.) Kgy. számú határozatával létrehozta a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Társaságot. A cégalapítással és a Szombathelyi Sportigazgatóság megszűntetésével összefüggésben több döntést hozott.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kht. alapító okiratának aláírása és cégbírósági bejegyzése megtörtént. Az intézmény működtetésének átalakításából adódó létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a költségek megigénylésére vonatkozó pályázatot 2005. októberében nyújtjuk be.Az Önkormányzat és a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. között kötendő „közhasznúsági megállapodás" –1 a Közgyűlés a júniusi ülésén jóváhagyta.

151/2005. (IV. 28.)
151/2005. (IV. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kht. alapításáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. létrehozásához szükséges 3.000.000,- Ft törzstőke biztosításra került a 2005. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor (M III/3. számú mellékletben).

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kht. alapító okiratának aláírása megtörtént és cégbírósági bejegyzésre benyújtásra került. Az Önkormányzat és a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. között kötendő „közhasznúsági megállapodás” –t a Közgyűlés a júniusi ülésén tárgyalja.

152/2005.( IV.28.)

152/2005.( IV.28.) Kgy.sz. határozatban a Közgyűlés a Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság alapításáról döntött

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Savaria TISZK Kht. alapító okiratának aláírása, illetve cégbírósági bejegyzése megtörtént. A Megyei Közgyűlés elnöke által javasolt módosításokra tekintettel az alapító okirat társasági szerződésre módosult, amelyet a júniusi Közgyűlés jóváhagyott. Az üzleti terv és a közhasznúsági szerződés a szeptemberi Közgyűlés elé kerül.

152/2005. (IV.28.)

152/2005. (IV.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy megalapítja a Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaságot. Felhatalmazta a polgármestert az alapító okirat aláírására. Felkérte az ügyvezetőt az Önkormányzat és a Savaria TISZK Kht. között kötendő „közhasznúsági megállapodás", valamint a Kht. üzleti terve előkészítésére.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Savaria TISZK Kht. alapító okiratának aláírása, illetve cégbírósági bejegyzése megtörtént. A Megyei Közgyűlés elnöke által javasolt módosításokra tekintettel az alapító okirat társasági szerződésre módosult, amelyet a júniusi Közgyűlés jóváhagyott. Az üzleti terv és a közhasznúsági szerződés a szeptember 29-i Közgyűlés elé kerül.

152/2005. (IV. 28.)

152/2005. (IV. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság alapításáról döntött.

A Savaria TISZK Kht. létrehozásához szükséges 6.000.000,- Ft törzstőke a 2005. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor (M III/2. számú mellékletben) biztosításra került. A Savaria TISZK Kht. alapító okiratának aláírása, illetve cégbírósági bejegyzése megtörtént.

A Megyei Közgyűlés elnöke kezdeményezte a három Vas megyei iskola részvételére tekintettel a megye szerepvállalását a társaságban. Amennyiben a Közgyűlés támogatja a megye taggá válását, a júniusi ülésén dönt a társaság alapító okiratának módosításáról. E változásokra tekintettel a 152/2005.(IV.28.) Kgy. sz határozatban szereplő üzleti terv és a közhasznúsági szerződés egy későbbi Közgyűlés elé kerülhet beterjesztésre. Erre tekintettel kérem a T. Közgyűlést a határozat 2. és 5. pontja végrehajtási határidejének meghosszabbítására.

Válasz

A Savaria TISZK Kht. létrehozásához szükséges 6.000.000,- Ft törzstőke a 2005. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor (M III/2. számú mellékletben) biztosításra került. A Savaria TISZK Kht. alapító okiratának aláírása, illetve cégbírósági bejegyzése megtörtént.

A Megyei Közgyűlés elnöke kezdeményezte a három Vas megyei iskola részvételére tekintettel a megye szerepvállalását a társaságban. Amennyiben a Közgyűlés támogatja a megye taggá válását, a júniusi ülésén dönt a társaság alapító okiratának módosításáról. E változásokra tekintettel a 152/2005.(IV.28.) Kgy. sz határozatban szereplő üzleti terv és a közhasznúsági szerződés egy későbbi Közgyűlés elé kerülhet beterjesztésre. Erre tekintettel kérem a T. Közgyűlést a határozat 2. és 5. pontja végrehajtási határidejének meghosszabbítására.

163/2005. (IV.28.)

163/2005. (IV.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az általános és középiskolák 2005. évi önkormányzati támogatását 68.600 eFt-tal csökkentette a határozatban meghatározott arányban.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A határozatban az iskolánként meghatározott összegekkel az intézményi költségvetésekben az önkormányzati támogatás zárolásra került.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézményeket a 2005. évre vonatkozó költségmegtakarítási döntésről tájékoztattuk. Az intézményvezetők a szükséges intézkedéseket megtették. A költségmegtakarításhoz kapcsolódó létszámleépítésekről készült előterjesztést a júniusi Közgyűlés elé terjesztjük.

168/2005.(IV.28.) és 173/2005.(IV.28.)

168/2005.(IV.28.) Kgy.sz. határozatban a Közgyűlés az MSH Rendezvényház Kht. ügyvezetői feladataival Valaska Andrásnét bízta meg. 173/2005.(IV.28.) Kgy.sz. határozatban a Közgyűlés meghatározta az ügyvezető munkabérét.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. ügyvezetőjének, Valaska Andrásnénak a munkaszerződését a Polgármester Úr aláírta, melyben a Közgyűlés által meghatározott havi munkabér került rögzítésre.

169/2005.(IV.28.)
169/2005.(IV.28.) Kgy.sz. határozatban a Közgyűlés megválasztotta az MSH Rendezvényház Kht. felügyelő bizottságának tagjait.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. felügyelő bizottsági tagjait a Cégbíróság bejegyezte.

170/2005.(IV.28.)

170/2005.(IV.28.) Kgy.sz. határozatban a Közgyűlés megválasztotta az MSH Rendezvényház Kht. könyvvizsgálóját.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. könyvvizsgálói megbízását a Rating & Audit Kft. elfogadta.
172/2005. (IV.28.)
172/2005. (IV.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Savaria TISZK Kht. ügyvezetője havi bérét állapította meg.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Savaria TISZK Kht. ügyvezető igazgatójának munkaszerződése elkészült, az aláírása folyamatban van.

173/2005 (IV.28.)

173/2005 (IV.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Valaska Andrásnét a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. ügyvezetőjének megválasztotta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A munkaszerződés a közgyűlési határozat szerinti időtartamra és a határozat szerinti munkabér összegével aláírásra került 2005. július 5-én.

2005.05

177/2005. (V.26.)
177/2005. (V.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés 100.000.-Ft összeggel támogatta a Négylábúak az Emberért Közhasznú Alapítványt.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az alapítvány támogatásáról szóló szerződést elkészítettük, aláírása a felek részéről folyamatban van.
178/2005. (V.26.)

178/2005. (V.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a Kőszegi utcai tömbbelsőben parkoló lemez építéséhez a Kőszegi u. 30/A. szám alatti épület lebontását támogatta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

Kőszegi utca 30/A. alatti 101 m 2 alapterületű helyiséget a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete bérelte, azonban az egyesület úgy nyilatkozott, hogy az új bérleti szerződést nem köti meg és 2005. április 30-át követően a helyiségre nem tart igényt. Az egyesület a helyiség kiürítését megkezdte. Az Önkormányzati Házkezelési Kft-t a közgyűlési döntésről és a helyiség kiürítésének kötelezettségéről értesítettük.

179/2005.(V.26.)

179/2005.(V.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a 6779 m2 területű állami ingatlan (Nőtlen Tiszti Szálló) pályázati eljáráson kívül, térítés ellenében történő önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Honvédelmi Minisztérium védelemgazdasági helyettes államtitkára tájékoztatása szerint a fenti ingatlan a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományának elhelyezését biztosítja előreláthatólag 2005. december 31-ig, azt követően pedig a tárca az ingatlant saját hatáskörben forgalmi értékbecslésen alapuló értéken tervezi értékesíteni. A HM a jelenlegi katonai használatra tekintettel önkormányzatunk vételi igényét nem támogatja, ugyanakkor önkormányzatunkkal egyeztetést kezdeményezett.

179/2005. (V.26.)

179/2005. (V.26.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés a 6040 hrsz-ú 6779 m2 területű „állami terület II.” megnevezésű (Nőtlen Tiszti Szálló) ingatlan pályázati eljáráson kívül, térítés ellenében történő önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezte.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A kérelmet megküldtük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága Szombathelyi Kirendeltségéhez. A kirendeltség illetékességből továbbította azt a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Budapesti Központjába.

180/2005. (V. 26.)

180/2005. (V. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (II.24.) számú rendelet 18.§ (3) bekezdése alapján, valamint figyelembe véve az Egészségügyi Bizottság 49/2005. (V.18.) Eü.Biz. határozatában foglalt javaslatot, hozzájárult ahhoz, hogy a daganatos betegeket segítő közösségi programok támogatására kiírt pályázat keretében a Nyugat-Dunántúli Daganatos Betegekért Alapítvány - Reménység Klub 200.000.- Ft, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Fül-orr-gége Betegeiért Alapítvány - ÉLGÉNÉ Klub 230.000.- Ft támogatásban részesüljön. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az alapítványokkal a támogatási szerződést aláírja.

Válasz

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

A Nyugat-Dunántúli Daganatos Betegekért és a Vas Megyei Markusovszky Kórház Fül-orr-gége Betegeiért Alapítvánnyal a támogatási szerződés aláírásra került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján támogatások augusztus hónapban utalásra kerültek.

181/2005. (V.26.)

181/2005. (V.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál támogatásáról szóló háromoldalú megállapodást jóváhagyta.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A határozatnak megfelelő három oldalú megállapodás aláírása folyamatban van.
182/2005. (V.26.)
182/2005. (V.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a Százszorszép Bölcsőde villamos hálózatának felújításához pályázat benyújtását.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Százszorszép Bölcsőde villamos hálózat felújítási munkáihoz a pályázat 2005. június 17-ig benyújtásra kerül a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A pályázat elbírálására várhatóan július hónap első hetében kerül sor a tanács tájékoztatása szerint.

183/2005. (V.26.)Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

183/2005. (V.26.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Házkezelési Kft. által a Sportcsarnok kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés vizsgálatára felkérte az Ügyrendi, illetőleg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságokat.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés és az illetékes bizottságok a Sportcsarnok beruházásáról készített előterjesztést 2005. júniusi üléseiken megtárgyalták.
187/2005.(V.26.)

187/2005.(V.26.) Kgy. számú, illetőleg a 349/2005.(IX.29.) Kgy. számú határozatokban a Közgyűlés elhatározta, hogy a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által kiírt lakbér-támogatási programban részt vesz, illetőleg meghatározta az önkormányzat által biztosítandó pénzügyi források összegét.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által kiírt pályázati részvételhez szükséges saját erő elkülönítésre került, a pályázatot a megállapított határidőre, 2005. szeptember 30. napjáig benyújtottuk. A pályázatok elbírálására a pályázati kiírás szerint 90 napon belül kerül sor.

188/2005. (V.26.)

188/2005. (V.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására meghirdetett előirányzat elnyeréséhez 4 db pályázat benyújtását támogatta.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2005. évre meghirdetett települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra 4 db pályázatot 2005. május 11-én a MÁK Vas Megyei Területi Igazgatóságára benyújtottunk. A pályázatok elbírálásra kerültek, melyek alapján a

• Thököly I. utca Mátyás kir. és Bejczy utca közötti szakasza felújítására 1.082.000.-Ft,

• Körmendi út Szt. Gellért és Tinódi utcák közötti szakasza, Szt. Gelért u. Fogarasi és Körmendi út közötti szakasza, Károly Róbert utca felújítására 22.219.000.-Ft,

• Szőllős utca, Rumi útfelújítására 10.708.000.-Ft ,

• Szövő utca, Alkotás u. Szövő-Sas utcák közötti szakasza, Sas utca Zanati és Alkotás utcák közötti szakasza felújítására 16.018.000.-Ft

vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/ 2005. (V.26.)

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/ 2005. (V.26.) Kgy. számú határozatokban a Közgyűlés elfogadta a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak a gazdasági társaságokról, a számviteli törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok alapján készített 2004 évi beszámolóit.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozatokat 2005. május 30-án a társaságokhoz eljuttattuk, akik a törvény által előírt május 31-i határidőig a beszámolóikat letétbe helyezték.

200/2005.(V.26.)

200/2005.(V.26.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a júniusi ülésre részletes előterjesztés elkészítését kérte az óvodai csoportok és az iskolai osztályok számának módosításából adódó közalkalmazotti álláshely változásokról, költségvetési kihatásáról.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési határozatnak megfelelően az előterjesztést elkészítettük, melyet a Közgyűlés a júniusi ülésén megtárgyal.

200/2005.( V.26.)

200/2005.( V.26.) Kgy.sz. határozatban a Közgyűlés az óvodai és általános iskolai felvételi jelentkezésről szóló tájékoztatókat elfogadta és meghatározta a 2005. szeptember 1-től indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számát.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A 2005. szeptember 1-jén induló óvodai csoportok, illetve az általános iskolai osztályok szervezése a közgyűlési határozatnak megfelelően történt. A törvényi maximális létszámot meghaladó csoportok, illetve osztályok indításához az OKÉV engedélyét megkaptuk.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...