2004.01

3/2004. (I.29.)

A Közgyűlés egyetértett a FALCO Rt. javaslatával, mely szerint a 2003. év után járó osztalék és a részvények ellenértéke 2004. május 30-ig kerüljön pénzügyileg kiegyenlítésre.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozatot mellékelve kértük a szerződés aláírását a FALCO Rt. részéről. Az aláírt szerződés Önkormányzatunkra 2004. március 1-jén megérkezett.

3/2004. (I.29.)

A Közgyűlés egyetértett a FALCO Rt. javaslatával, mely szerint a 2003. év után járó osztalék és a részvények ellenértéke 2004. május 30-ig kerüljön pénzügyileg kiegyenlítésre.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozatot mellékelve kértük a szerződés aláírását a FALCO Rt. részéről. Az aláírt szerződés Önkormányzatunkra 2004. március 1-jén megérkezett.

4/2004. (I. 29.)

A Közgyűlés a 2003. évi költségvetésről szóló 8/2003. (II. 27.) számú rendelet 18.§ (3) bekezdése alapján, figyelembe véve az Egészségügyi Bizottság 124/2003. (XII. 10.) Eü. Biz. számú határozatában foglalt javaslatát hozzájárult ahhoz, hogy a Hospice Egyesület és Alapítvány 90.854,- Ft támogatásban részesüljön a 2003. évi „Egészségügyi Alap” egyéb egészségügyi programok pénzmaradványának terhére.

Válasz

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

A Hospice Egyesület és Alapítvány támogatása a pénzmaradvány elfogadását követően, 2004. áprilisában kerül kifizetésre.

4/2004. (I. 29.)

A Közgyűlés a 2003. évi költségvetésről szóló 8/2003. (II. 27.) számú rendelet 18.§ (3) bekezdése alapján, figyelembe véve az Egészségügyi Bizottság 124/2003. (XII. 10.) Eü. Biz. számú határozatában foglalt javaslatát hozzájárult ahhoz, hogy a Hospice Egyesület és Alapítvány 90.854,- Ft támogatásban részesüljön a 2003. évi „Egészségügyi Alap” egyéb egészségügyi programok pénzmaradványának terhére.

Válasz

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

A Hospice Egyesület és Alapítvány támogatása a pénzmaradvány elfogadását követően, 2004. áprilisában kerül kifizetésre.

5/2004. (I. 29.)

A Közgyűlés a 2003. évi költségvetésről szóló 8/2003. (II. 27.) számú rendelet 18.§ (3) bekezdése alapján, figyelembe véve az Egészségügyi Bizottság 123/2003. (XII. 10.) Eü. Biz. számú határozatában foglalt javaslatát, hozzájárult ahhoz, hogy a Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány 100.000,- Ft támogatásban részesüljön a 2003. évi „Egészségügyi Alap” egyéb egészségügyi programok pénzmaradványának terhére.

Válasz

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

A Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány támogatása a pénzmaradvány elfogadását követően, 2004. áprilisában kerül kifizetésre.

6/2004. (I.29.)
A Közgyűlés az Őriszentpéter-Ivánc Alapfokú Művészeti Iskola és a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium részéről PHARE HU 2003-004-347-02-01 pályázati program benyújtását támogatta.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Őriszentpéter – Ivánc Alapfokú Művészeti Iskola és a Kanizsai Dorottya Gimnázium közös PHARE HU 2003 –004-0347-02-01 pályázati program benyújtása megtörtént.

10/2004. (I.29.)

A Közgyűlés a bizottságok külső szakértő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megállapító, 265/2003.(IX.3.) Kgy. számú határozatát az Informatikai Szakmai Bizottsággal bővítette.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

Az Informatikai Bizottság külső szakértő tagja, Oroszvári Péter a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

14/2004. (I.29.)

A Közgyűlés a szombathelyi energiatermelési projekttel kapcsolatban a 2003. októbertől decemberig történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Mikes K. utcai apríték kazánház befejező, közműépítési és útrekonstrukciós munkáihoz kapcsolódó pótmunka szerződéseket aláírja.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pótmunka szerződések még nem kerültek aláírásra, azonban a kivitelezési munka befejeződött, a próbaüzemeltetés folyik, de használatbavételi engedély még nincs. A határozat 3./ pontjában meghatározott környezetvédelmi méréseket folyamatosan végzik a Távhőszolgáltató Kft. munkatársai.

15/2004. (I.29.)

A Közgyűlés az új tanév előkészítési feladataira tekintettel óvodai és iskolai igazgatók magasabb vezetői megbízatásának lejártát 2004. július 31. napjára módosította.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az új tanév előkészítési feladataira tekintettel magasabb vezetői megbízások lejártának 1 hónappal korábbi időpontra módosítása megtörtént.

16/2004. (I.29.)

A Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola szakképzési hozzájárulásai terhére számítógép vezérelt multimédiás nyelvi labort, illetőleg CNC revolver esztergapad beszerelését és felszerelését valósítsa meg.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A beruházások megrendelése megtörtént, a nyelvi labor elkészült és az iskola részére átadásra került. CNC revolver esztergapad beszerelése március végére készül el.

17/2004. (I.29.)

A Közgyűlés a „Fogyatékos emberek társadalmi és foglalkoztatási integrációját segítő szolgáltatás működtetése és fejlesztése” című projekt előkészítését támogatta, s felhatalmazta a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezetőjét, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humán Erőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságával a projekt előkészítésével kapcsolatos megállapodást kösse meg.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság 2004. február 5-én megküldte a „Fogyatékos emberek társadalmi és foglalkoztatási integrációját segítő szolgáltatás működtetése és fejlesztése” című projekt előkészítéséhez a közgyűlési határozatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humán Erőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságának, a szerződés megkötése folyamatban van

18/2004. (I.29.)

A Közgyűlés , mint a SAVARIA REHAB-TEAM legfelső döntéshozó szerve a „Tartós munkanélküli, roma, hajléktalan, megváltozott munkaképességű emberek felzárkóztató, betanító és szakképzéssel összekötött munkatapasztalat-szerzésre irányuló foglalkoztatása, elsődleges, valamint támogatott munkaerőpiacra történő kivezetése” című projekt előkészítését támogatta, s felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humán Erőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságával a projekt előkészítésével kapcsolatos megállapodást kösse meg.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A SAVARIA REHAB-TEAM a „Tartós munkanélküli, roma, hajléktalan, megváltozott munkaképességű emberek felzárkóztató, betanító és szakképzéssel összekötött munkatapasztalat-szerzésre irányuló foglalkoztatása, elsődleges, valamint támogatott munkaerőpiacra történő kivezetése” című projekthez a közgyűlési határozatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humán Erőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságának 2004. 02. 03-án megküldte, a szerződés megkötése folyamatban van.

19/2004. (I.29.)

A Közgyűlés a Szombathely, Vörösmarty út 36. fszt. 6. szám alatti 6947/A/6 hrsz-ú műhely ingatlant a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kht. részére apportként, mint nem pénzbeli hozzájárulást tulajdonba adta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozatot 2004. március 5-én a SAVARIA REHAB-TEAM Kht ügyvezetője részére a cégbírósági eljárás végrehajtásához, valamint a Házkezelési Kft-nek nyilvántartásai módosításához megküldtük.

20/2004. (I.29.)

A Közgyűlés a Bozzai Község Önkormányzatával 1 fő gyermek napközbeni ellátásra vonatkozó ellátási szerződés megkötését támogatta.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az ellátási szerződés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Bozzai Község Önkormányzata között 2004. február 16-án aláírásra került.

21/2004. (I.29.)
A Közgyűlés a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításával egyetértett.

Válasz

A módosított alapító okiratot a polgármester úr 2004. február 4-án aláírta. Az alapító okiratot ezt követően megküldtük a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének.
22/2004. (I.29.)

A Közgyűlés az Oladi Művelődési Központ alapító okiratát módosította.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Oladi Művelődési Központ módosított alapító okiratát polgármester úr aláírta, azt követően a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának és az intézménynek elküldtük.

24/2004. (I.29.)

A Közgyűlés új utcák elnevezését határozta el.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

Az utca elnevezéssel – Gyurits Antal utca, Kenyérvíz utca – kapcsolatos változásokról 2004. március 9-én tájékoztattuk az érintetteket és a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalt. A közterületi címszótárba való átvezetés is megtörtént.

25/2004. (I.29.)

A Közgyűlés a szombathelyi 7864/2 hrsz-ú 100 m2 nagyságú földrészletet korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná nyilvánította, illetőleg egyetértett a területnek a Gazdasági Bizottság által meghatározott feltételekkel történő értékesítésével.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően elkészült adásvételi szerződés 2004. február 16-án aláírásra került.

26/2004. (I.29.)

A Közgyűlés hozzájárult a szombathelyi 02145 hrsz-ú szántó megjelölésű ingatlannak a Nyugat-dunántúli Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság javára vízhasználati szolgalmi joggal való megterheléséhez.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A megállapodást a közgyűlési határozatban foglalt tartalommal a polgármester úr 2004. február 27-én aláírta.

28/2004. (I.29.)

A Közgyűlés Dr. Ipkovich György polgármesternek a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi elnökségéről történő lemondását tudomásul vette, a kuratórium elnökéül Szabolcsi Gábort megválasztotta.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

Szabolcsi Gábor a kuratóriumi elnöki tisztséget elfogadta, a módosítások nyilvántartásba vételét a Vas Megyei Bíróságon 2004. február 20-án tett kérelemmel kezdeményeztük.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...