2003.05

154/2003. (V.29.)

A Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények feladatellátásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felkérte a polgármestert, hogy támogassa pályázat benyújtását a Gyermekjóléti Szolgálat módszertani intézménnyé válásának érdekében, tegye lehetővé a Módszertani Bölcsőde számára regionális Módszertani Bölcsőde cím elnyerését, intézkedjen a HACCP rendszer további bevezetésének biztosításáról, vizsgáltassa meg a Családok Átmeneti Otthona bővítésének, illetőleg vizsgáltassa meg a bölcsődei férőhelyek számának legalább 20 fővel történő növelésének lehetőségét.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Gyermekjóléti Szolgálat módszertani intézménnyé válásához szükséges pályázat benyújtása sikeresen megtörtént, így 2004. 01.01. től a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala által az intézmény megkapta a kinevezést, mely 5 évre szól.

A HACCP rendszer bevezetésére 2004. évre az intézmény által igényelt 20.000 eFt helyett, 10.000 eFt került a költségvetésben tervezésre.

A Módszertani Bölcsőde (Szombathely, Bem J. u. 33.) Regionális Módszertani Bölcsődei címet 2003. szeptember 15-én elnyerte az ESZCSM kijelölése révén.

A II. számú Családok Átmeneti Otthonának határozatlan időre történő ingyenes használatba vétele megtörtént, a kialakítása folyamatban van, jelenleg a működési engedély kiadására várnak, melyhez a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

2003.06

207/2003. (VI.19.)
A Közgyűlés elhatározta, hogy VDIR-STAT döntéstámogató rendszer megvalósítására vonatkozóan utóvizsgálatot rendel el. A vizsgálati jelentést az Ellenőrzési Csoport 2003. szeptemberében terjessze a Gazdasági Bizottság valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elé. A két bizottság eltérő megítélése esetén pedig a jelentés kerüljön a Közgyűlés elé előterjesztésre.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az Ellenőrzési Csoport a VIDIR-STAT döntéstámogatási rendszer megvalósításával kapcsolatos utóellenőrzést a Közgyűlés által meghatározott szempontok szerint elvégezte. A jelentést az Ellenőrzési Csoport megküldte valamennyi tisztségviselőnek és érintett osztályvezetőnek. A jelentés megállapításai záró tárgyalás megtartását teszik szükségessé, melyre 2004. február 24-én kerül sor az érintettek részvételével. Ezt követően terjeszti a vizsgálati jelentést az Ellenőrzési Csoport a Gazdasági, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felé.

2003.07

241/2003. (VII.15.)

A Közgyűlés a Városi Sportcsarnok beruházási programját elfogadta. Felkérte a polgármester és a jegyzőt, hogy a saját erő tekintetében a fedezet biztosításáról a 2003. évi módosított, valamint a 2004. és a 2005. évi költségvetési rendeletben gondoskodjon.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Tervező Osztály vezetője jelenti:

A Városi Sportcsarnokkal kapcsolatos költségvetési előirányzatok rendezése a 2003. évi költségvetési rendelet III. számú módosításában megtörtént. A fedezet 2004. évi költségvetési rendelet-tervezetben is szerepel.

2003.09

294/2003. (IX.3.)

A Közgyűlés az önkormányzati rendeletekre vonatkozó deregulációs és jogharmonizációs ütemtervet elfogadta. Felkérte a jegyzőt, hogy a város egészére és egyes részterületeire vonatkozó nagy számú építési előírásokkal kapcsolatos szabályozási terv egységes önkormányzati rendeletbe foglalásáról gondoskodjon.

Válasz

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Városfejlesztési Bizottság 117/2003.(XII.19.) sz. határozatában javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 294/2003.(IX.3.) Kgy. sz. határozat 2./ pontjának határidejét – azaz egységes szabályozási terv rendeletbe foglalását - a rendezési terv elfogadásának határidejére módosítsa.

300/2003. (IX.3.)

A Közgyűlés döntött arról, hogy a Stromfeld lakótelep északi részén a 1692/2 hrsz-ú telek megosztása után a kialakuló 4000-5000m2 nagyságú telek TTL szakáruház építése céljából a DANESZ 2000 Építő és Szolgáltató Kft. részére pályázaton kívül eladásra kerüljön.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti: A DANESZ 2000 Építő és Szolgáltató Kft-vel az adásvételi előszerződés 2003. december 17-én a közgyűlési határozat alapján megkötésre került. A társaság a vételár 50 %-át átutalta, az összeg 2003. december 30-án jóváírásra került.

301/2003. (IX.3.)

A Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a Szombathely, Éhen Gyula tér 3. szám alatti 6755 hrsz-ú 624 m2 alapterületű, üzem megnevezésű 2/3 részben önkormányzati tulajdonú ingatlan a SUBA 2003. Ingatlanforgalmazó Kft. részére eladásra kerüljön.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A határozatban foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződés 2003. szeptember 30-án létrejött, a vevő a vételárat megfizette.

302/2003. (IX.3.)

A Közgyűlés a szombathelyi 125/16 hrsz-ú Szombathely, Vízöntő u. 7. szám alatti telephely értékesítésével, pályázat kiírásával egyetértett.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. a Szombathely, Vízöntő u. 7. szám alatti ingatlant a közgyűlési határozat alapján 506.375.000,- Ft összegben meghirdette az alábbi lapokban:

A Vas Népe, Zalai Hírlap, Veszprémi Napló, Kisalföldi napilapokban és az Ingatlan Befektetés c. lapban kétszeri, a Népszabadságban egyszeri alkalommal, illetve az Interneten folyamatosan megjelentetett pályázati hirdetményre a pályázati kiírást hatan vették át (ebből három jelenlegi bérlő.)

Pályázati ajánlat az október 31-i határidőre mindössze egy érkezett. A pályázati kiírás alapján a pályázatot eredménytelennek kellett nyilvánítani, ugyanis a 18/1996.(IV.4.) számú önkormányzati rendelet 61/A. §-a alapján eredménytelen a licit eljárás, ha csak egy érvényes ajánlat érkezett.

Az Önkormányzati Házkezelési Kft. ügyvezetője a pályázóval megállapodott, hogy 40 millió forint biztosíték (pályázati kiírás szerinti összeg) november 12-ig történő befizetése esetén közgyűlési előterjesztést készít.

Az előterjesztés arra vonatkozott volna, hogy közgyűlés hozzájárulásával egyedüli pályázóként megvásárolhassa az ingatlant a pályázó.

November 11-én a pályázó képviselője bejelentette, hogy a 40 millió forintot nem fizeti be, így visszalép az ingatlan megvásárlásától.

A pályázattal kapcsolatosan megkeresés érkezett egy másik cégtől, amelyben közlik, hogy a kikiáltási árat magasnak tartják és a liciten nem kívánnak részt venni, azonban az ingatlan érdekli őket, a licit sikertelensége és az ingatlan árának csökkentése esetén értesítést kérnek.

2003.10

312/2003. (X.2)

A Közgyűlés a Fiatal Családok Otthonának átalakítására vonatkozó előterjesztést elfogadta. Elhatározta a Paragvári u. 86. szám alatti épületben új Családok Átmeneti Otthona létrehozását, illetőleg a Dr. Szabolcs Zoltán utcai épületben 2 szobás bérlakások kialakítását.

Válasz

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Fiatal Családok Otthonának Paragvári u. 86. szám alatti és a Dr. Szabolcs Zoltán u. 1. szám alatti épületeinek átalakítására vonatkozó költségkimunkálása műszaki tartalommal együtt elkészült.

322/2003. (X.2.)
A Közgyűlés a Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálat alapító okiratának módosítását elfogadta.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Vas megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálat alapító okiratának 8. pontjával kapcsolatos – a felügyeleti szervre vonatkozó – kérdés megtárgyalását kezdeményeztük az Egyeztető Bizottság októberi ülésén. Konszenzus azonban nem jött létre, ezért az egyeztetések a Város és Megye között tovább folytatódtak.

A 2004. januári és februári Egyeztető Bizottsági üléséken elfogadták a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján a Közgyűlések februári ülése elé kerül két - a Tanács munkáját segítő - operatív bizottság létrehozásának tervezete. A felügyeleti szervvel kapcsolatos döntés azonban újabb egyeztetést igényel.

325/2003. (X.2.)

A Közgyűlés tudomásul vette, hogy az Önkormányzat a Pénzügyminisztérium „Rendkívüli beruházási támogatás előirányzata” terhére 28 millió Ft-os támogatási összeget igényelt a Márton Áron u. 45. szám alatti iskolaépület rekonstrukciójára. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás elnyerése esetén 13.078.750.-Ft saját forrást a 2004. évi költségvetési rendeletben biztosítja.

Válasz

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Márton Áron u. 45. szám alatti iskolaépület rekonstrukciójának építési engedélye kiadásra került, de a Pénzügyminisztériumtól igényelt támogatást elutasították, ezért anyagi fedezet hiányában a felújítási munkák nem indulhatnak el.

334/2003. (X.2.)

A Közgyűlés az Önkormányzat számlavezető pénzintézetének 2004. január 1-től 2005. december 31-ig terjedő időre az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-t bízta meg.

Válasz

Kőszegfalviné Pajor Klára, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-vel a bankszámla-szerződés aláírására 2003. december 9-én került sor.

351/2003. (X.30.)

A Közgyűlés nyilvános tervezési ötletpályázat meghirdetéséről döntött „Önkormányzati bérlakások tervezése Szombathelyen a Verseny úttól keletre” címmel. A tervpályázat lebonyolításához szükséges 5 millió forint pénzügyi fedezet biztosítását a Főépítészi Iroda 2003. évi előirányzata terhére biztosította.

Válasz

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az „Önkormányzati bérlakások tervezése Szombathelyen a Verseny úttól keletre” című ötletpályázat kiírásra került. Eddig 20 pályázó vette ki a pályázati anyagot, a pályázatok benyújtási határideje 2004. április 15-én jár le.

363/2003. (X.30.)

A Közgyűlés hozzájárult, hogy a Neumann szobor a 11-es Huszár úton a Neumann János Általános Iskola előtt felállításra kerüljön.

Válasz

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Neumann János szobor felállítása 2003. november 28-án ünnepélyes keretek között megtörtént.

366/2003. (X.30.)

A Közgyűlés a Szombathely, Ferenczy I. utcai útépítés I. ütemére elkészített beruházási programot elfogadta.

Válasz

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Szombathely, Ferenczy I. u. útépítés kivitelezője a Meliorációs és Rekultivációs Kft., a beruházás elkezdődött, várható befejezési határideje: 2004. április 31.

367/2003. (X.30.)

A Közgyűlés a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak az elmúlt két év közbeszerzési eljárásait, valamint az Okmányiroda 2003. évi felújításával kapcsolatos vizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadta. Elhatározta a Közgyűlés, hogy az intézmények Internet/Intranet alapú városi hálózata megvalósulását független szakember vizsgálja felül.

Válasz

Kőszegfalviné Pajor Klára, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Az Internet/Intranet alapú városi hálózat megvalósulásának felülvizsgálatához megfelelő szakmai és pénzügyi végzettséggel rendelkező szakembert nem találtunk. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatát 2004. február 19-i ülésén újratárgyalja.

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az Okmányiroda 2003. évi felújításával kapcsolatosan a Közgyűlés a beruházás során lefolytatott eljárást jóváhagyta.

371/2003. (X. 30.)

A Közgyűlés elhatározta, hogy az északi városrész védőnői szolgálata végleges elhelyezésének megoldása érdekében felkéri az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Házkezelési Kft. ügyvezetőjét, hogy a cég nevében folytasson tárgyalásokat a Szűrcsapó u. 23. szám alatti VIDEOTON Holding Rt. tulajdonában lévő helyiségcsoport megvásárlására - maximum 18.000.000.- Ft + ÁFA összegben – három részletben történő megfizetési kedvezménnyel.

Válasz

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

Gerencsér Gyula a Házkezelési Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatása szerint a VIDEOTON Holding Rt. a felajánlott vételárat nem fogadta el, az eladási árat 30 mFt + ÁFA összegben ajánlotta meg a részletfizetés lehetőségének megtárgyalásával.

373/2003. (X.30.)

A Közgyűlés a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. konszolidációjához 2003. november és december hónapban 5-5 millió Ft támogatást biztosított azzal, hogy az ügyvezető haladéktalanul készítse el a társaság üzleti tervét.

Válasz

Kőszegfalviné Pajor Klára, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. részére 2003. november 26-án 5 millió, 2003. december 9-én 5 millió forint átutalása megtörtént.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Tervező Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. konszolidációjához 10 millió Ft támogatás a 2003. évi költségvetési rendelet III. számú módosításában biztosításra került.

374/2003. (X.30.)

A Közgyűlés megállapította a Siker Könyvtár részére bérbe adott Szombathely, Ady tér 40. szám alatti helyiség-csoport 2003. május 1-től 2007. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díját.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

Önkormányzatunk és a Szombathelyi Siker Könyvtár között fennálló bérleti szerződés módosítása a határozat szerinti bérleti díjjal 2003. december 11-én aláírásra került.

2003.11

378/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a Derkovits Iskoláért Alapítvány részére 200.000.-Ft támogatási összeg biztosítását – a 2003. évi Oktatási kiadások terhére – jóváhagyta.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Derkovits Iskoláért Alapítvány részére biztosított 200.000.-Ft összegű támogatás átutalása megtörtént miután a kapcsolódó támogatási szerződést a polgármester úr és az alapítvány képviselője aláírták.

379/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés az állami támogatással megvalósuló használt lakásvásárlás elindítására készített előterjesztést elfogadta. Felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2004. évi költségvetési rendeletben a szükséges önerő biztosításánál vegyék figyelembe a 2003. évben felhasznált összegeket.

Válasz

Kőszegfalviné Pajor Klára, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Használt lakás-vásárlásokra a 2004. évi költségvetési rendelet tervezete 86.400 eFt-os önerőt tartalmaz. A Házkezelési Kft 2003 novemberében megkezdte a használt lakások megvásárlását, melyhez 2003. november-december hónapban 15.000 eFt. előleg került átutalásra. Az elszámolás utólag történik. A Kft. 2003. december 31-ig 1 db lakás vásárlására kifizetett 4.350 eFt. összeggel számolt el.

Kovács László, a Lakásiroda vezetője jelenti:

A Közgyűlés fenti határozata alapján a 2004. február 15-ig 6 db használt lakás megvásárlására kötöttünk szerződést.

380/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz „ÚJ ESÉLY” címmel benyújtott pályázaton nyert támogatás biztosítékaként a SAVARIA REHAB-TEAM Zanati u. 1. szám alatti ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárult.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. Zanati u. 1. szám alatti ingatlanra a jelzálogjog bejegyzés megtörtént, amiről a vagyonkataszter nyilvántartást is értesítettük.

386/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a Szombathelyi Iparművészeti Fesztiválról szóló koncepciót, a fesztivál részletes szakmai és pénzügyi projektjének kidolgozását támogatta.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az Iparművészeti Fesztivál megvalósulása érdekében folyamatosan zajlanak az egyeztetések a lehetséges partnerek között. Feiszt György alpolgármester úr 2004. február 4-én a Kereskedelmi és Iparkamara szakosztálya ülésén ismertette az Iparművészeti Fesztivál koncepció tervét. Rövidesen sor kerül az Iparművészeti Egyetem rektorával, valamint a Bútorszövetség elnökségével történő találkozóra.

392/2003. (XI.27.)
A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadta.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazott Családok Átmeneti Otthona férőhelybővítése az intézmény alapító okiratában megtörtént, a működési engedély kiadása folyamatban van.

393/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a nem szombathelyi illetékességű halmozottan fogyatékos gyermekeknek a Fogyatékkal Élők Napközi Otthonában történő ellátására a Vas Megye Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási megállapodást megtárgyalta. Elhatározta, hogy 2 fő nem szombathelyi fogyatékos gyermek nappali ellátását a FÉNO II. intézményben biztosítja.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A határozat értelmében a nem szombathelyi halmozottan fogyatékos gyermekeknek a Fogyatékkal Élők Napközi Otthonában történő ellátásáról szóló feladat-ellátási megállapodást elkészítettük, melyet a szerződő felek aláírtak.

394/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés megtárgyalta a Fő tér felújítási tervét és elhatározta, hogy a zöldfelület kialakítása a Mátis & Manglián Bt. által 2003. januárjában készített 2. változat szerint készüljön el.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

2003. december 17-én tartott egyeztető tárgyalás alapján az ÉGÁZ Rt. és a VASIVÍZ Rt. megrendelte a gáz-, víz és csatornahálózat rekonstrukciójának kiviteli tervét, a közműves tanulmányterv készítője a VASI CAD-Terv Kft. A rekonstrukciót saját beruházásban, előreláthatólag 2004. őszén (a Savaria Karnevál után) ütemezve kezdik meg.

Az ÉDÁSZ Rt. a közeljövőben nem tervez kábelcserét, a hálózatának állapotát megfelelőnek tartja.

A MATÁV, illetve UPC alépítmények minimális kiváltása, a közvilágítási hálózat átépítése, valamint az átépítéshez szükséges egyéb kiváltások a burkolatépítési munkák folyamán kerülnek elvégzésre.

A távhővezeték kiépítése 2002-ben megtörtént.

394/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés megtárgyalta a Fő tér felújítási tervét és elhatározta, hogy a zöldfelület kialakítása a Mátis és Manglián Bt. által 2003. januárjában készített 2. változat szerint készüljön el.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

2003. december 17-én tartott egyeztető tárgyalás alapján az ÉGÁZ Rt. és a VASIVÍZ Rt. megrendelte a gáz-, víz és csatornahálózat rekonstrukciójának kiviteli tervét, a közműves tanulmányterv készítője a VASI CAD-Terv Kft. A rekonstrukciót saját beruházásban, előreláthatólag 2004. őszén (a Savaria Karnevál után) ütemezve kezdik meg.

Az ÉDÁSZ Rt. a közeljövőben nem tervez kábelcserét, a hálózatának állapotát megfelelőnek tartja.

A MATÁV, illetve UPC alépítmények minimális kiváltása, a közvilágítási hálózat átépítése, valamint az átépítéshez szükséges egyéb kiváltások a burkolatépítési munkák folyamán kerülnek elvégzésre.

A távhővezeték kiépítése 2002-ben megtörtént.

395/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a Vasivíz Rt. alapító okiratának módosítását jóváhagyta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A részvénytársaság 2003. november 28-i közgyűlése az alapító okirat módosítását a 32/2003. (XI.28.)számú határozatával jóváhagyta.

396/2003.(XI.27.)

A Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. alapító okirata és SzMSz-nek módosítását jóváhagyta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A társaság 2003.december 10-i taggyűlése a 16/2003.(XII.10.), 17/2003. (XII.10) számú határozataival az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását jóváhagyta.

397/2003.(XI.27.)

A Közgyűlés a „Claudius„ Ipari és Innovációs Park Kft. alapító okiratának módosítását jóváhagyta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A „Claudius” Ipari és Innovációs Park Kft. 2003. december 5-ei taggyűlése a 4/2003. (XII.5.) számú határozattal az alapító okirat módosítását jóváhagyta.

401/2003.(XI.27.)

A Közgyűlés „A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben” című tájékoztatót elfogadta.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A gyermek- és ifjúságvédelem helyzetéről szóló közgyűlési tájékoztatóban szereplő statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat, valamint az anyaghoz kapcsolódó intézkedési tervet tájékoztatásul megküldtük az érintett nevelési - oktatási intézményeknek.

403/2003.(XI.27.)

A Közgyűlés a Vasivíz Rt. javadalmazási szabályzatát jóváhagyta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A részvénytársaság 2003. november 28-i közgyűlése a Javadalmazási Szabályzatot a 33/2003. (XI.28.) számú határozatával jóváhagyta.

404/2003.(XI.27

A Közgyűlés a Távhőszolgáltató Kft., valamint a „Claudius” Ipari és Innovációs Kft. javadalmazási szabályzatának alkalmazását jóváhagyta.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Távhőszolgáltató Kft. 2003. december 10-i taggyűlése a 20/2003. (XII.10) számú határozatával a Javadalmazási Szabályzatot jóváhagyta.

A „Claudius” Ipari és Innovációs Park Kft. 2003. december 5-ei taggyűlése a 11/2003. (XII.5.) számú határozattal a Javadalmazási Szabályzatot jóváhagyta.

405/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a közoktatási intézményekre vonatkozó kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítéséről szóló előterjesztéssel egyetértett. Felkérte a polgármestert, hogy forduljon kérelemmel Országos Közoktatási Értékelési- és Vizsgaközponthoz az elfogadott ütemezés engedélyezése érdekében.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzat közoktatási intézményeire vonatkozó kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósításának 2008-ig szóló ütemezésére vonatkozó kérelmet az Országos Közoktatási Értékelési- és Vizsgaközpont győri Területi Igazgatóságának továbbítottuk.

406/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a Salköveskút Község Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási megállapodást jóváhagyta.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salköveskút Község Önkormányzata közötti közoktatási feladat-ellátási megállapodást az érintett polgármesterek aláírták.

407/2003. (XI.27.)
A Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégiumban – szakképzési hozzájárulásból – számítógép vezérelt multimédiás nyelvi labor kerüljön kialakításra, összesen 9.090.000.-Ft értékben.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Teleki Blanka Szakképző Iskolát tájékoztattuk a Közgyűlés döntéséről, amelynek alapján az intézmény a szakképzési hozzájárulásból beszerezheti, illetve kialakíthatja a 9.090.000.- Ft értékű multimédiás nyelvi labort.

408/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázati felhívást jóváhagyta, felkérte a polgármester urat, hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét a döntésről értesítse.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívás a Kulturális Közlöny 2004. január 6-i számában megjelent. Így a pályázatok beadási határideje: 2004. február 6. Az ágazatra vonatkozó kormányrendeletnek az eljárás lebonyolítását szabályozó előírásai alapján az igazgató személyére szóló javaslat legkorábban a márciusi Közgyűlés elé kerülhet.

409/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés az Oladi Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívás szövegét jóváhagyta és közzétételét a Kulturális Közlönyben elrendelte.

Válasz

Horváth Krisztina, a Közművelődési Iroda vezetője jelenti:

Az Oladi Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívás szövegét a Kulturális Közlöny Szerkesztőségének megküldtük.

413/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés tudomásul vette a Savaria Fórum főszerkesztőjének, Kovács Balázsnak a Savaria Médiacentrum Kht-val kötött munkavállalási és a TENDER-Com Bt-vel kötött alvállalkozói szerződése az előterjesztés mellékletét képező háromoldalú megállapodás alapján 2003. november 30. napjával megszűnik.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Fórum – Savaria Médiacentrum – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött háromoldalú megállapodást Dr. Ipkovich György polgármester úr a Közgyűlés felhatalmazása alapján aláírta. A Savaria Fórum főszerkesztői feladatainak ellátására a Közgyűlés a Konszenzus Bizottság javaslata alapján pályázatot írt ki. A főszerkesztői feladatok ellátására kettő pályázat érkezett, azonban a főszerkesztő személyét illetően konszenzus hiányában nem született döntés.

414/2003. (XI.27.)
A Közgyűlés elhatározta, hogy a Szombathely, Középhegyi u. mellett kialakításra kerülő telkek 9.127.-Ft/m2 fajlagos áron dr. Bátor György, dr. Engert Zoltán és dr. Szima Barna részére értékesítésre kerüljenek.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Középhegyi u. mellett kialakításra került 4714/12 és 4714/13 hrsz-ú telkek értékesítése dr. Bátor György és dr. Engert Zoltán részére 2003. december 22-én megtörtént. A 4714/11 hrsz-ú telekre vonatkozó vételi ajánlatát dr. Szima Barna visszavonta.

415/2003.(XI.27.)

A Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő szombathelyi 7737/2 hrsz-ú csatorna megjelölésű ingatlan átjárási szolgalmi joggal a FALCO Forgácslapgyártó Rt. tulajdonában lévő 7737/5 hrsz-ú ingatlan javára ingyenesen megterhelésre kerüljön.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A 7737/2 hrsz-ú csatorna megnevezésű ingatlanon keresztül a FALCO Rt. javára az átjárási szolgalmi jogot alapító megállapodás 2003. december 22-én aláírásra került, melyet bejegyzés céljából a Körzeti Földhivatalnak megküldtünk.

416/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a Városi Sportcsarnok beruházási programját elfogadta és annak megvalósítása érdekében több döntést hozott.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozatnak megfelelően a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztériummal és a Házkezelési Kft-vel, mint beruházóval aláírásra került a támogatás első üteméről szóló háromoldalú támogatási szerződés, ehhez kapcsolódóan a 2313 hrsz-ú ingatlant terhelő jelzálogszerződés, továbbá 2003. december 10. napján az Önkormányzat és a Házkezelési Kft. között aláírásra került egy kétoldalú alap-megállapodás.

417/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés a Vörösmarty M. u. 16. szám alatti ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jogával egyenlőre nem kívánt élni. De elhatározta, hogy a szerződő feleket a felújítási kötelezettségük teljesítésére 2004. december 31-i határidővel fel kell szólítani, és ha ezt követően sem tesznek eleget kötelezettségüknek, akkor kíván a Közgyűlés a visszavásárlási jogával élni.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlés döntéséről a polgármester úr a Vörösmarty u. 16. szám alatti ingatlan tulajdonosait értesítette és felszólította őket a felújítási kötelezettségük 2004. december 31-ig történő teljesítésére.

419/2003. (XI.27.)

A Közgyűlés elhatározta, hogy a PRENOR Kft. telephely átépítése kapcsán 20 nap késedelemre tekintettel a Hoffmann Rt. felé 80.000.000.-Ft összegű kötbért érvényesít.

Válasz

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A PRENOR Kft. telephely átépítésének késedelmes teljesítése miatti 80.000eFt összegű kötbér a Hoffmann Rt. számlájáról levonásra került, a kifizetés 2004. január 31-ig esedékes.

2003.12

423/2003. (XII.18.)

A Közgyűlés a Gyermekek Háza igazgatójának Csorba Katalinnak vezetői megbízatása 2004. január 1-től 2004. február 15-ig terjedő időszakra történő meghosszabbításával egyetértett.

Válasz

Horváth Krisztina, a Közművelődési Iroda vezetője jelenti:

A Gyermekek Háza igazgatójának, Csorba Katalinnak a magasabb vezetői megbízatása meghosszabbítását tartalmazó munkaügyi dokumentumot a polgármester úr aláírta.

424/2003. (XII. 18.)

A Közgyűlés a 2003. évi költségvetésről szóló 8/2003. (II. 27.) számú rendelet 18.§ (3) bekezdése alapján figyelembe véve az Egészségügyi Bizottság 106/2003. (XI. 19.) Eü. Biz. határozatában foglalt javaslatot, hozzájárult ahhoz, hogy a Szombathelyi Háziorvosi Alapítvány 150.000 Ft támogatásban részesüljön az „Egészségügyi Alap” egyéb egészségügyi programok terhére.

Válasz

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

A Szombathelyi Háziorvosi Alapítvány támogatása 2003. december 29-én került átutalásra. Az Alapítvány a támogatási szerződésnek megfelelően 2004. február 20-ig a támogatás felhasználásáról elszámolt.

424/2003. (XII. 18.)

A Közgyűlés a 2003. évi költségvetésről szóló 8/2003. (II. 27.) számú rendelet 18.§ (3) bekezdése alapján figyelembe véve az Egészségügyi Bizottság 106/2003. (XI. 19.) Eü. Biz. határozatában foglalt javaslatot, hozzájárult ahhoz, hogy a Szombathelyi Háziorvosi Alapítvány 150.000 Ft támogatásban részesüljön az „Egészségügyi Alap” egyéb egészségügyi programok terhére.

Válasz

Gyarmati Norbert az Egészségügyi Iroda vezetője jelenti:

A Szombathelyi Háziorvosi Alapítvány támogatása 2003. december 29-én került átutalásra. Az Alapítvány a támogatási szerződésnek megfelelően 2004. február 20-ig a támogatás felhasználásáról elszámolt.

425/2003. (XII.18.)

A Közgyűlés a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány Civil Szolgáltató Központját a 2003. december 18-i „Fázzunk Együtt” rendezvényhez az egyesületi támogatások terhére 200 eFt támogatásban részesítette.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés felhatalmazása alapján a polgármester úr a támogatás felhasználásáról az alapítvánnyal a szerződést megkötötte.

426/2003. (XII.18.)

A Közgyűlés a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti társasház kizárólagos önkormányzati tulajdonú pincéjének 350 m2 nagyságú részét a Művészetek Háza használatába adta a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium hozzájárulásának kérelmezésével egyidejűleg.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A határozatban foglaltaknak megfelelően a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumnál a polgármester úr által aláírt kérelmet előterjesztettük. A 350 m2 nagyságú helyiségcsoportnak a Művészetek Háza részére történő használatba adása ügyében a rendelkező levél kiadásra került.

427/2003. (XII.18.)

A Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a Váci M. Általános Iskola és az Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Tagozata 2004.06.30-ig a Szalézi Rendtől bérelt kollégiumban maradjon. Erre vonatkozóan a bérleti díj biztosításáról a 2004. évi költségvetésben gondoskodni kell.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Váci Mihály Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Tagozatának elhelyezését 2004. júniusáig biztosító Szalézi Kollégium bérleti díja az iskola 2004. évi költségvetésében tervezésre került.

429/2003. (XII.18.)

A Közgyűlés a Hermann Ottó Szakközépiskola Kollégium tetőtér beépítéséhez a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács által biztosított 15.000 eFt céljellegű decentralizált támogatásból fel nem használt 71.893.-Ft-ről lemondott. Felkérte a polgármestert, hogy a beruházás elszámolásával egyidőben a fel nem használt támogatás összegéről a Közgyűlés nevében mondjon le.

Válasz

Borsos Gyula, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Hermann Ottó Szakközépiskola Kollégium tetőtér beépítéséhez biztosított támogatás fel nem használt részéről való lemondás és az elszámolás megtörtént.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...