Bizottságok

Oktatási és Szociális Bizottság

A bizottság tagjainak névsora

Elnök: Rettegi Attila
Tagok:

Kántás Zoltán
Sátory Károly
Ágh Ernő
Lendvai Ferenc
Kelemen Krisztián
Szuhai Viktor
Dr. Nemény András
Dr. Takáts Eszter
Borbély Andrásné Kozma Katalin
Tájmel Andrea
Németh László
Sárközy Csaba
Dr. Nemény András
Varga Tamás
Lukács Dániel

 

A Bizottság látja el a köznevelési törvényben meghatározott bizottsági feladatokat.

Oktatási feladatai körében:
1. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott oktatási kiadások felhasználásáról;
2. javaslatot tesz a költségvetési rendeletben meghatározott oktatási tartalék felhasználására;
3. elkészíti, illetve véleményezi a Közgyűlés által tárgyalt, a köznevelési feladatellátással kapcsolatos előterjesztéseket;
4. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére nevelési és oktatási kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít;
5. a döntésre hatáskörrel rendelkező bizottság számára előzetesen véleményezi a benyújtásra kerülő, köznevelést érintő európai uniós, és egyéb pályázatokat;
6. figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott óvodák és a Művelődési GAMESZ, ezen keresztül az önkormányzat által működtetett iskolák működését, gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását;
7. előzetesen véleményezi az óvodák, önkormányzat által működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények működésének biztosítását szolgáló épületek, épületrészek, vagy helyiségek hasznosítását vagy azok más célra történő igénybevételét;
8. kapcsolatot tart érdekképviseleti szervezetekkel, kölcsönösen megállapítják együttműködésük tartalmát és kereteit;
9. előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi az óvodák és az önkormányzat által működtetett iskolák névhasználatára vonatkozó javaslatot;
10. javaslatot tesz a területileg hozzá tartozó önkormányzati kitüntetések adományozására;
11. közreműködik az oktatásért felelős miniszter által készített megyei szintű feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv – melynek része a megyei szakképzési terv - elkészítésében, és előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi azt;
12. megtárgyalja a nevelési – oktatási intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai – szakmai munka eredményességéről szóló fenntartói értékelést;
13. dönt az óvodai csoportok száma, csoportlétszámok meghatározása tárgyában;
14. előkészíti óvodák alapításával, összevonásával, megszüntetésével kapcsolatos tervezetet;
15. meghatározza az óvodavezetői pályázatok feltételeit, és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a megbízásokra;
16. engedélyezi az óvodákban a maximális csoport-, létszám túllépését a nevelési év indításakor;
17. dönt az óvodák felvételi körzetéről, az óvodák nyári, és az általánostól eltérő nyitva tartásáról;
18. értékeli az óvodák pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai – szakmai munka eredményességét;
19. ellenőrzi az óvodák pedagógiai programját, házirendjét és Szervezeti és Működési Szabályzatát;
20. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról;
21. jóváhagyja az óvodai pedagógus-továbbképzési programot;
22. előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére, feladatának vagy tevékenységi körének megváltoztatására, nevének megállapítására vonatkozó tervezetet;
23. előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi az önkormányzat által működtetett iskolák magasabb vezetőinek megbízására vonatkozó tervezetet;
24. előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi az általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezetet;
25. elbírálja a Petz-ösztöndíjra vonatkozó kérelmeket, és jóváhagyja a „Szombathely visszavár” programmal kapcsolatos beszámolókat;
26. előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi az iskolák működtetetésével kapcsolatosan a működtetés egyedi feltételeit meghatározó szerződéseket;
27. javaslatot tesz a pénzügyi többletkötelezettséggel járó Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend érvénybe lépéséhez szükséges egyetértési jog gyakorlására vonatkozóan;
28. javaslatot tesz az önkormányzat által működtetett iskolák működtetési jogának állam részére történő átadására;
29. évente megtárgyalja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a köznevelési törvény 83.§ (1) bekezdés e) és i) pontja szerint végzett ellenőrzés tapasztalatairól készített tájékoztatót.
30. megtárgyalja a nyári napközis tábor és az iskolai úszásoktatás előkészítéséről és lebonyolításáról szóló tájékoztatót;
31. figyelemmel kíséri az önkormányzat által működtetett intézményekben az intézményi tanácsok munkáját;
32. polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi a feladatköre szerinti költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, illetve más alapdokumentumát;
33. a döntésre hatáskörrel rendelkező bizottság számára előzetesen véleményezi az intézményi nyersanyagnormák meghatározását;
34. jóváhagyja a felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés beszámolóját;
35. a köznevelési törvényben foglaltak szerint véleményezi az állam által fenntartott köznevelési intézmények vezetői kinevezését, valamint az intézmények alapító okiratát.

Szociális és családügyi feladatai körében:
36. kidolgozza a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket;
37. kidolgozza az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális alapellátás koncepcióját;
38. véleményezi, vagy kezdeményezi az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények és gazdasági társaságok alapítását, átszervezését, vagy megszüntetését;
39. javaslatot tesz a költségvetésről szóló rendeletben a szociális célokra meghatározott előirányzatok felhasználására és figyelemmel kíséri azok végrehajtását;
40. együttműködik az egyházakkal, karitatív szervekkel és a szociális gondoskodás területén tevékenykedő társadalmi szervezetekkel;
41. véleményezi a nem önkormányzati szervekkel kötendő szerződéses szociális ellátások tervezetét;
42. javaslatokat tesz konkrét szociális jellegű helyi intézkedésekre;
43. figyelemmel kíséri a városban a hátrányos helyzetben lévő néprétegek helyzetének, élet- és munkakörülményeinek alakulását;
44. vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet;
45. figyelemmel kíséri az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék, szociális intézmények, gazdasági társaságok jogszabályszerű működését, szakmai munkáját, az önkormányzat határozatainak végrehajtását;
46. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése alapján jóváhagyja a bölcsődék nyári és az általánostól eltérő nyitvatartási rendjét;
47. javaslatot tesz a szociális szférában kiírt pályázatokon való önkormányzati részvételre;
48. közreműködik az önkormányzat nevében benyújtandó, a szociális és gyermekjóléti ágazatot érintő pályázatok elkészítésében és véleményezi azok tervezetét;
49. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít a szociális kérdésekben,
50. dönt a Minisztérium által évente kiirt „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról;
51. évente egy alkalommal a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a szociális helyzetük miatt rászoruló, felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére kiírja a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatot;
52. elbírálja a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat, és értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről,
53. figyelemmel kíséri az önkormányzat foglalkoztatáspolitikai céljainak megvalósulását;
54. kapcsolatot tart a városban működő foglalkoztatással, munkahelyteremtéssel, és szakképzéssel foglalkozó szervekkel;
55. a városban zajló beruházásokat, fejlesztéseket folyamatosan figyelemmel kíséri, eszközeivel támogatja a munkahelyteremtő beruházások megvalósulását;
56. figyelemmel kíséri az önkormányzati jogalkotás, illetve döntéshozatal során a jogszabályban biztosított esélyegyenlőség alapvető követelményeinek biztosítását, szükség esetén véleményezi e szempontból az önkormányzat döntéseit;
57. a döntésre hatáskörrel rendelkező bizottság jóváhagyása előtt véleményezi az önkormányzat által benyújtásra kerülő gyermekjóléti, szociális, foglalkoztatási, és esélyegyenlőségi európai uniós, és egyéb pályázatokat;
58. kidolgozza az önkormányzat lakásgazdálkodásának koncepcióját;
59. javaslatot tesz a bérlakás-privatizációból a Lakásalapba befolyó pénzeszközök felhasználására;
60. előkészíti az önkormányzat lakásgazdálkodásáról szóló rendelettervezeteket;
61. véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben;
62. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben.
63. polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és szakmai programját, más alapdokumentumait;
64. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott szociális, gyermekjóléti, kiadások felhasználásáról;
65. megtárgyalja a szociális ellátásokról szóló beszámolót;
66. megtárgyalja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámolót;
67. jóváhagyja az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításáról szóló jelentést;
68. jóváhagyja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Ifjúsággal kapcsolatos feladatai körében:
69. részt vesz az önkormányzat ifjúságpolitikájának kidolgozásában, figyelemmel kíséri az ifjúságpolitikai célkitűzések megvalósítását;
70. kapcsolatot tart az országos, regionális és helyi szervezetekkel, hivatalokkal, a megyei rendőr-főkapitányság ifjúságvédelmi csoportjával, bírósággal, társadalmi szervezetekkel;
71. javaslatot tesz az ifjúság, a diákság, a civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködésre;
72. javaslatot tesz az ifjúsági területen nyújtandó önkormányzati támogatásokra;
73. javaslatot tesz és segítséget nyújt a diákönkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek szabadidős programjainak megszervezésében;
74. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott ifjúsági kiadások felhasználásáról

Programok

Kedves Látogató!

Magyarország Kormánya által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedések miatt a programok, rendezvények megtartása bizonytalan időre szünetel.

Kérjük, hogy figyelje a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatásokat, és látogasson vissza programajánló oldalunkra később.

Köszönjük!

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...