Bizottságok

Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A bizottság tagjainak névsora
Elnök: Dr. Ipkovich György
Tagok:

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária
Sátory Károly
Rettegi Attila
Dr. Kecskés László
Lendvai Ferenc
Dr. Horváth Attila
Tóth Kálmán
Horváth Soma
Balassa Péter
Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea
Takács Imréné
Farkas Csaba
Dr. Polgár Tibor
Dr. Berényi Tamás
Csejteiné Sipos Judit
Viszlayné Pavelkovits Petra
Kozma Gábor
Horváth Zoltán

A Bizottság látja el az összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi, valamint a jogi feladatokat.

A bizottság jogi, továbbá vagyonnyilatkozatok vizsgálatával kapcsolatos feladatai körében:
1. véleményezi a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet tervezetét és figyelemmel kíséri annak hatályosulását, indokolt esetben indítványozza módosítását, vagy kiegészítését;
2. véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét;
3. jogi szempontból felülvizsgálja az önkormányzati szerződés-tervezeteket;
4. törvényességi szempontból felügyeli az önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntések Hivatal által történő előkészítését és végrehajtását, e körben célvizsgálatot kezdeményezhet;
5. megtárgyalja a jegyző beszámolóját a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról és a törvényesség helyzetéről;
6. véleményezi a Hivatal belső szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatot;
7. véleményezi az önkormányzati intézmények, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapító okiratait és annak módosításait;
8. véleményezi az alapítványok alapító okiratát, amelyben az önkormányzat alapítóként vagy csatlakozóként vesz részt;
9. ellátja a Közgyűlés működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazásokat;
10. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján kijelölt bizottságként (a továbbiakban: kijelölt bizottság) előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi, és méltatlansági ügyeket, előkészíti továbbá a Közgyűlés hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket;
11. felkérésre vagy saját kezdeményezésre részt vesz az önkormányzatot érintő jelentősebb polgári jogi szerződések előkészítésében, a jogügyletekben szakmai véleményt nyilvánít;
12. az önkormányzat polgári peres ügyeiben szakmai véleményt nyilváníthat;
13. állást foglal a hatályos jogszabályok, az SZMSZ, vagy az önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatban felmerült kérdésekben;
14. állást foglal a Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatási és rendészeti feladatokban;
15. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester az alpolgármesterek, a jegyző és aljegyző kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít jogi kérdésekben;
16. állást foglal a közgyűlési bizottságok közötti feladat- vagy hatásköri összeütközések kérdésében;
17. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján kijelölt bizottságként ellátja a polgármester, valamint a települési képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelésével, és ellenőrzésével, vizsgálatával kapcsolatos feladatokat;
18. jóváhagyja az éves költségvetés terhére igénybe vett polgármesteri, önkormányzati szakértők megbízási szerződéseit.
19. megtárgyalja a közbiztonsági beszámolókat, koncepciókat.

Kulturális és sport feladatai körében:
20. közreműködik az önkormányzat kulturális koncepciójának kidolgozásában;
21. véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban, illetve nem önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását;
22. javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására, szobor közterületen történő elhelyezésére és áthelyezésére;
23. kezdeményezi, vagy véleményezi a kulturális önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok alapítását, átalakítását, vagy megszüntetését;
24. ellenőrzi és koordinálja az önkormányzati kulturális intézmények és gazdasági társaságok szakmai tevékenységét;
25. polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi az önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, egyéb alapdokumentumait;
26. az önkormányzat nevében kiírja a város művészeti, kulturális életének gazdagítását szolgáló pályázatokat;
27. javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális célú előirányzatok felhasználására;
28. véleményezi a város által támogatott nagy rendezvények programtervezetét, költségvetését és részt vesz azok szervezésében;
29. a Közgyűlés, a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnok és a bizottságok kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít kulturális és művészeti kérdésekben;
30. javaslatot tesz kulturális és művészeti rendezvényekre;
31. közreműködik a szakterületéhez tartozó önkormányzati rendelet-tervezetének előkészítésében;
32. kezdeményezi a városi intézményhálózat adta lehetőségek idegenforgalmi célú hasznosítását;
33. javaslatot tesz, illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok idegenforgalmi célú hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket;
34. kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti az idegenforgalom fejlesztése érdekében más önkormányzatokkal kötendő megállapodások, szerződések tervezetét;
35. kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel;
36. figyelemmel kíséri a helyi védelemről szóló rendeleteket és javaslatot tesz az építészeti emlékekre és az épített környezetre vonatkozó védettség kiterjesztésére, megszüntetésére, módosítására;
37. javaslatot tesz a helyi sportfeladatokra, azok fejlesztési célkitűzéseire, előkészíti a városi sportkoncepció tervezetét;
38. javaslatot tesz a diáksport, rekreáció, élsport, az utánpótlás-nevelés, természetjárás, sportturizmus fejlesztésének támogatási feltételrendszerére;
39. véleményezi a sporttal kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolókat, jelentéseket;
40. véleményezi a Közgyűlés napirendjére kerülő, a sport területét érintő előterjesztéseket;
41. véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, elidegenítésére;
42. javaslatot tesz a testnevelés és sport céljait szolgáló költségvetési előirányzat nagyságára, továbbá a költségvetési rendeletben megállapított támogatás felosztására, a városi sportegyesületek önkormányzati támogatására, és figyelemmel kíséri annak felhasználását;
43. javaslatot tesz az önkormányzati sport, és sport jellegű intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére;
44. javaslatot tesz sportrendezvények szervezésére, támogatására;
45. figyelemmel kíséri a városban működő sportszervezetek szakmai munkáját;
46. együttműködik a városi sportfeladatok végrehajtásában érdekelt más állami, társadalmi és egyéb szervekkel;
47. javaslatot tesz nemzetközi sportkapcsolatok létesítésére és azokat figyelemmel kíséri;
48. javaslatot tesz a város sportéletének gazdagítását szolgáló pályázatok kiírására;
49. kapcsolatot tart a sport területén működő sportegyesületekkel, sportszervezetekkel;
50. ellenőrzi és koordinálja az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező, sporttal kapcsolatos gazdasági társaságokban folyó szakmai munkát;
51. javaslatot tesz a szakterületén adományozható kitüntetések kapcsán a kitüntetettek személyére, valamint véleményezi a beérkezett javaslatokat;
52. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek és a tanácsnok kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít a sportot érintő kérdésekben;
53. a döntésre hatáskörrel rendelkező bizottság jóváhagyása előtt véleményezi az önkormányzat által benyújtásra kerülő sportügyekkel kapcsolatos európai uniós és egyéb pályázatokat.
54. dönt a költségvetési rendeletben meghatározott kulturális és sport kiadások felhasználásáról
55. figyelemmel kíséri a testvérvárosi szerződések tervezetét, értékeli a testvérvárosokkal kötött szerződések végrehajtásának alakulását, valamint javaslatot tesz új testvérvárosi kapcsolatok létrehozására;
56. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek és a tanácsnok kezdeményezésére javaslatot tesz a testvérvárosi és egyéb delegációk összetételére, biztosítja e döntések nyilvánosságát;
57. a város arculattervezésére vonatkozó javaslatokat, terveket véleményezi, megvizsgálja alkalmazhatóságukat, és javaslatot tesz ennek alapján a megvalósításra;
58. a civil szervezetekkel kötendő kulturális megállapodásokat előkészítteti;
59. kapcsolatot tart a lakosság önszerveződő közösségeivel, kezdeményezi a velük való együttműködést, és előkészíti, véleményezi az együttműködésre vonatkozó megállapodások tervezetét;
60. figyelemmel kíséri az önkormányzat és a társadalmi szervezetek közötti kapcsolattartást, együttműködést;
61. előkészíti és véleményezi a társadalmi szervezetek által átvállalható önkormányzati feladatellátást, illetve az e tárgyban megkötendő megállapodások tervezetét;
62. javaslatot tesz társadalmi szervezetek támogatására;
63. véleményt nyilvánít a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása tárgyában;
64. az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott összeghatárig a civil alap terhére dönt a társadalmi szervezetek, illetve az általuk rendezett programok támogatására meghatározott előirányzatok felhasználásáról, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását;
65. elfogadja a civil cselekvési tervet és az arról szóló beszámolót;
66. jóváhagyja a civil fórum ügyrendjét és módosításait;
67. megtárgyalja a települési értéktár működésének beszámolóját;
68. jóváhagyja a testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról, tapasztalatairól szóló éves beszámolót.

Programok

Kedves Látogató!

Magyarország Kormánya által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedések miatt a programok, rendezvények megtartása bizonytalan időre szünetel.

Kérjük, hogy figyelje a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatásokat, és látogasson vissza programajánló oldalunkra később.

Köszönjük!

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...