Bizottságok

Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

A bizottság tagjainak névsora
Elnök: Lendvai Ferenc
Tagok:

Rettegi Attila
Kántás Zoltán
Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária
Dr. Kecskés László
Ágh Ernő
Dr. Nemény András
Kopcsándi József
Balassa Péter
Dr. László Győző
Kozma Norbert
Soós József
Horváth Csaba
Vörös Lajos
Kovács Előd
Szalai Bálint
Issovits-Kovács István Kálmán
Szabó György
Bokányi Adrienn

Gazdasági és Városstratégiai Bizottság látja el a kötelezően létrehozandó pénzügyi bizottság feladatait.

A bizottság pénzügyi bizottsági feladatai körében:
1. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
2. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét;
3. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

További, a pénzügyekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatai körében:
4. szakmai szempontból véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelettervezeteket;
5. előzetesen véleményezi a Közgyűlés árhatósági jogkörébe tartozó közüzemi előterjesztéseket;
6. véleményezi az önkormányzati gazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseket;
7. véleményezi a tisztségviselők, a bizottságok és a Hivatal gazdasági kihatású, valamint az önkormányzat vagyonát érintő javaslatait, előterjesztéseit;
8. véleményezi és ellenőrzi a közüzemi és kommunális szolgáltatást végző önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok tevékenységét;
9. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaság, vagy intézmény alapítását, átalakítását, illetve megszüntetését;
10. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;
11. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek vagy a tanácsnok kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít gazdasági, vagyoni és pénzügyi kérdésekben;
12. figyelemmel kíséri és ellenőrzi a privatizációs folyamatokat;
13. véleményezi az önkormányzati vagyont érintő vállalkozások működését;
14. ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeket;
15. közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározásában, részt vesz lakáspolitikai és lakásépítési programokkal kapcsolatos javaslatok kidolgozásában, ellenőrzi azok végrehajtását;
16. megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait;
17. javaslatot tesz téma-, cél- és utóvizsgálatok megtartására;
18. véleményezi az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal stratégiai jellegű fejlesztési elképzeléseit;
19. jóváhagyja az önkormányzat által benyújtásra kerülő európai uniós, és egyéb pályázatokat;
20. jóváhagyja az önkormányzat által az éves költségvetés terhére megrendelt megvalósíthatósági és szakértői tanulmányokat;
21. javaslatot tehet a Közgyűlésnek hitel felvételére, céljának és nagyságának meghatározására;
22. javaslatot tesz a polgármesternek az átmenetileg szabad pénzeszközök 1-3 hónap közötti lekötésére, illetve felhasználására. E javaslattételi jogát két bizottsági ülés közötti időszakban – az utólagos tájékoztatás kötelezettségével – a bizottság elnöke útján gyakorolja;
23. jóváhagyja az átmenetileg szabad pénzeszközök három hónapon túli lekötését;
24. véleményezi a helyi adókkal összefüggő, továbbá az adócímkék meghatározására vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket;
25. véleményt nyilvánít Szombathely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló hatályos rendeletben meghatározott elővásárlási joggal terhelt ingatlan esetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása kérdésében;
26. megtárgyalja és elfogadja a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló tájékoztatót;
27. polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi a feladatköre szerinti költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, egyéb alapdokumentumait;
28. dönt az intézményi nyersanyagnormák meghatározása tárgyában;
29. jóváhagyja az alapítványi beszámolókat;
30. az Egészségügyi Szakmai Bizottság javaslata alapján jóváhagyja a rendelési időt.

Városfejlesztési, -üzemeltetési, környezetvédelmi feladatai körében:
31. közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában;
32. véleményezi a településszerkezeti koncepciót;
33. véleményezi a településszerkezeti tervet, a városi építési szabályzatot és a szabályozási tervet;
34. véleményezi a rész szabályozási terveket és az építési szabályzatokat;
35. figyelemmel kíséri a rendezési tervek végrehajtásának menetét, kezdeményezheti módosításukat;
36. véleményezi a közterületek rendjének kialakítását;
37. figyelemmel kíséri a város-rekonstrukciót, a műemlék, illetve műemlék-jellegű ingatlanok hasznosítását;
38. javaslatot tesz a Közgyűlésnek a helyi építészeti értékek védetté nyilvánítására, illetőleg megszüntetésére;
39. előkészíti a városfejlesztésben jelentős súllyal bíró területek hasznosítására kiírt pályázatokat;
40. javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városrendezési célokra megjelölt előirányzatok felhasználására;
41. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít városfejlesztési és városrendezési kérdésekben;
42. véleményezi a közlekedést érintő koncepciókat;
43. javaslatokat tesz az önkormányzat tulajdonába tartozó közlekedési létesítmények felújítására, korszerűsítésére, a költségvetési előirányzatok felhasználására;
44. részt vesz a közlekedéssel kapcsolatos pályázatok kiírásában, azok elbírálásában;
45. szakmai kapcsolatot tart az utak és hidak, valamint a vasutak kezelőivel, fenntartóival;
46. javaslatot tesz a város közlekedési koncepciójának korszerűsítésére, aktualizálására;
47. figyelemmel kíséri a közlekedés helyzetét, az utak és hidak állapotát és erről a Közgyűlést évenként tájékoztatja;
48. állást foglal a közúthálózat fejlesztésével kapcsolatban;
49. a Közgyűlés, polgármester, alpolgármesterek, és a bizottságok kezdeményezésére véleményt nyilvánít közlekedési szakmai kérdésekben;
50. véleményezi a belterületi határvonal megállapítására vonatkozó előterjesztést;
51. javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására;
52. javaslatot tesz zajvédelmi szempontból terület védetté nyilvánítására;
53. kezdeményezi a zajvédelem érdekében csendes övezet kialakítását;
54. véleményezi a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását;
55. véleményezi az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabály-tervezeteket;
56. javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására;
57. javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására és helyreállítására;
58. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít a környezet- és természetvédelmi kérdésekben;
59. véleményez minden településfejlesztési tevékenységet környezetvédelmi szempontból;
60. kapcsolatot tart a területileg illetékes természet- és környezetvédelmi szakhatósággal;
61. javaslatot tesz a közterületek bontás utáni helyreállítása tárgyában önkormányzati rendelet alkotására, módosítására.
62. jóváhagyja az utak téli üzemeltetési tervét;
63. jóváhagyja a Partnerségi Szabályzatot illetve módosítását;
64. jóváhagyja a Hulladékgazdálkodási Társulás működési beszámolóit.

A bizottság informatikai szakmai feladatai körében:
65. figyelemmel kíséri az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál az informatika területén megjelenő jogszabályok végrehajtását;
66. javaslatot tesz a Közgyűlésnek a várost érintő informatikai kérdések megoldása tárgyában, amennyiben azok a város informatikai fejlődését érintik;
67. a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít informatikai kérdésekben.

Programok

Kedves Látogató!

Magyarország Kormánya által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedések miatt a programok, rendezvények megtartása bizonytalan időre szünetel.

Kérjük, hogy figyelje a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatásokat, és látogasson vissza programajánló oldalunkra később.

Köszönjük!

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...