Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat komplex segítséget nyújt a szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. A munka során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a családok társadalmi helyzetének javítása. Az éves munkatervben vállalt feladatoknak keretet ad az intézmény Alapító Okirata, valamint a vonatkozó jogszabályok. A munkának irányt ad a szociális munka Etikai Kódexe. Az intézmény nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. A szakmai tevékenység során a titoktartás és az információk felelős kezelése biztosított. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szombathely Város közigazgatási területén biztosítja az étkeztetést, az idősek nappali ellátását, az idősek átmeneti elhelyezését, valamint a gyermekek átmeneti elhelyezését, továbbá SZMJV Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést kötött közös önkormányzati hivatal közigazgatási területére, valamint SZMJV Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést kötött települések közigazgatási területére is kiterjedően a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. A Szombathelyi Járás területén család- és gyermekjóléti központot működtet.

Az intézmény székhelye:
Cím:
9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Telefon: 94/505-281
Fax: 94/505-281
E-mail: szocialis94@paloskaroly.hu

Intézményvezető: Kulcsár Lászlóné (94/505-281, 94/505-418)
Intézményvezető-helyettes: Dénes Tímea (94/505-315)
Gazdasági vezető: Szucsányiné Szabó Anikó (94/314-653)

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • idősek, demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubjai),
 • idős korúak átmeneti elhelyezése,
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
 • család- és gyermekjóléti központ,
 • családok átmeneti otthona,
 • helyettes szülői ellátás,
 • közösségi szociális munka,
 • speciális, egyéb szolgáltatások.

ÉTKEZTETÉS

Az étkeztetés keretében a hét minden napján azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élő fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, vagy szenvedélybetegek részére is lehetőséget biztosítunk az étkeztetés igénybevételére. Az étkeztetést főzőhelyről történő elvitellel, helyben fogyasztással vagy házhozszállítással biztosítjuk. Kiszállítással történő étkeztetés azon személy részére biztosítható, aki egészségi állapota miatt az ételért nem tud elmenni a főző- vagy tálalóhelyre, és nincs olyan vele együtt élő személy, aki számára az ételt házhoz tudja szállítani. Normál, diabetikus és könnyű-vegyes étrenddel elégítjük ki a felmerülő igényeket. Az étkeztetésért és az ebéd házhozszállításáért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg. Kiskorú igénybe vevő esetén az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértékét a kiskorú családjában számított egy főre jutó rendszeres havi jövedelem határozza meg.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás azon gondozásra szoruló időskorú, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló kérelmezők számára, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak; valamint pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők számára, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. Cél: az ellátást igénybe vevők tanult és szerzett mentális és fizikai képességeinek minél hosszabb ideig tartó megőrzése, aktivitásuk szinten tartása, a mentális állapotuk karbantartása és segítségnyújtás ahhoz, hogy az igénybe vevő az önálló életvitelét lakásán, lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően fenntarthassa. A Nyugdíjas Bérlők Házában élő idős emberek számára folyamatos üzemmódban biztosított a szolgáltatás.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek:

Szociális segítés keretében biztosítani kell

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,

 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

 • a szociális segítés keretében végzett feladatokat.

A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

1. A Vivago DOMI otthoni használatra kialakított jelzőkészülék:

A rendszert a Vivago DOMI bázisállomás és a Vivago CARE segélyhívó karóra alkotja. A Vivago segélyhívó és egészségőr készülék folyamatosan ügyel viselőjének állapotára és ájulás, mozdulatlanság vagy az állapot romlása esetén automatikus jelzéseket küld, segélyhívó nyomógombjával azonnali segélykérés küldhető. Az óra az idős ember állapot jellemzőit folyamatosan rögzíti és az adatokat a bázisállomáshoz rádiókapcsolaton keresztül továbbítja. A bázisállomás az állapot-adatokat, a segélykérések és jelzések információit mobil internet kapcsolaton keresztül juttatja el a Vivago Vista automata diszpécserközponthoz. A diszpécserközpont a fogadott adatokat folyamatosan elemzi, állapot megváltozása esetén automatikus jelzést küld, valamint a készüléktől érkező egyéb jelzéseket, segélykéréseket továbbítja.

Szakmai tevékenység: A segélyhívások tehát a Vista diszpécserközpontba érkeznek, ahonnan hangüzenetben és/vagy a Vivago MOBILE mobiltelefon alkalmazási felületén jutnak el a készenlétben lévő gondozóhoz. A gondozó hívja a kivonuló szolgálatot és a riasztás helyszínére sietnek. A kiérkezés a riasztástól számított 30 percen belül megtörténik.

2. Az e-Patronus Intelligent jelzőkészülék:

Az Intelligent alapcsomag tartalma: 1 db bázis készülék, 1 db hálózati adapter, 1 db beépített akkumulátor, 1 db segélyhívó karperec.

Az eszköz megfelel a jogszabályi előírásoknak, használata egyszerű a segélyhívás a karperecen található, nagyméretű piros színű gomb megnyomásával indítható. A riasztás helyi leállítása nem lehetséges, nyugtázni csak a diszpécser tudja. A felügyeleti rendszerre előkészített készüléket adapter segítségével hálózati feszültségre kell csatlakoztatni, mivel az akkumulátor csak 6-8 órás üzemeltetést biztosít. A hálózati tápellátás hiányát, illetve az akkumulátor merülését a báziskészülék érzékeli, arról figyelmeztetést küld a felügyeleti szoftvernek. A báziskészüléken található SOS gomb megnyomásával tudja a gondozó a jelenlétét igazolni. Az SOS gomb körül több színű LED fények jelentése: fehér-kikapcsolt állapot, kék-bekapcsolt állapot, piros-riasztási állapot.

Szakmai tevékenység: A segélyhívások a diszpécserközpontba érkeznek, a hívásokat az ügyeletes fogadja 0.00 – 24.00 óráig terjedő időtartamban. A diszpécserközpontban lévő ügyeletes a jelzés beérkezésekor fogadja a hívást, a telefonnal rendelkező ellátottakat ellenőrzésképpen visszahívja. Amennyiben a visszahívás téves riasztást regisztrál, további intézkedés nem szükséges. Ha a visszahíváskor az ellátott telefonon nem reagál, vagy az általa elmondott probléma tisztázást kíván, a diszpécserközpontban lévő ügyeletes telefonon hívja a készenlétben lévő gondozót és a kivonuló szolgálat munkatársát.

A gondozó a III. sz. Szakmai Egységben magához veszi a segítséget kérő lakáskulcsát, a készenléti táskát és a kivonuló szolgálat segítségével a riasztás helyszínére siet.

Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító szakmai egységek elérhetőségei:

I. sz. Szakmai Egység

Cím: Szőllősi stny. 36.
Telefon és fax: 94/501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu
Vezető: Lőrincz Attiláné

II. sz. Szakmai Egység

Cím: Domonkos u. 5.
Telefon: 94/511-460, 94/511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu,
Vezető: Baumanné Foki Zsuzsanna

III. sz. Szakmai Egység

Cím: Karmelita u. 2/C.
Telefon és fax: 94/330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu
Vezető: Radakovics Bernadett

IV. sz. Szakmai Egység

Cím: Gagarin u. 24.
Telefon: 94/501-240, 94/510-285
Fax: 94/501-241
E-mail: 3korzet@paloskaroly.hu
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett

IDŐSEK / DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA (IDŐSEK KLUBJAI)

1. IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA (IDŐSEK KLUBJA)

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a város területén öt Idősek Klubját működtet azok számára, akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre, hasznos, értelmes időtöltésre vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzését fontosnak tartják.

A klubok lehetőséget kínálnak

 • ebéd igénybevételére (normál, könnyű-vegyes, diabetikus);
 • tisztálkodásra, ruházat tisztántartására;
 • fodrász, pedikűrös szolgáltatás igénybevételére;
 • felvilágosító előadásokon, tanácsadásokon való részvételre;
 • vérnyomás-, vércukorszint-, testsúlymérésre,

szabadidős programokon való részvételre (napilapok, könyvek olvasása, társasjáték, tv, video, dvd-nézés, zenehallgatás, kézimunkázás, ünnepi megemlékezések, ismeretterjesztő előadások, vidám zenés mulatságok, kirándulások, vetélkedők, sportprogramok, kiállítások, színházlátogatás, továbbá változatos, a klubtagok igényeit figyelembe vevő foglalkozások).

Segítséget nyújtanak

 • hivatalos ügyek intézéséhez;

 • lelki problémák feldolgozásához.

A klubokban nyújtott szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj a kérelmező saját jövedelme alapján kerül megállapításra. A klubok nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-14.00 óráig.

Az idősek nappali ellátását biztosító szakmai egységek elérhetőségei:

III. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja

Cím: Karmelita u. 2/C.
Telefon: 94/314-185
E-mail: 2klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Radakovics Bernadett

IV. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja

Cím: Gagarin u. 24.
Telefon: 94/510-284, 94/314-645
E-mail: 1klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Meskó-Csépány Zsanett

VII. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja

Cím: Váci Mihály u. 1-3.
Telefon: 94/311-320
E-mail: 3klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Szegedi Marietta

IX. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja

Cím: Pozsony u. 47.
Telefon: 94/500-501
E-mail: 5klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Francsicsné Szíj Kornélia

X. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja

Cím: Barátság u. 22.
Telefon: 94/314-574
E-mail: 4klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Koroknai Anikó

2. DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Demens személyek nappali ellátása keretében az orvosszakértői szerv vagy Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket láthat el az intézmény. A demens ellátás értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás. A demens személyek nappali ellátásában alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását.

Ennek érdekében az alábbi terápiák biztosítottak:

Mozgásterápia
Orlich-féle mozgásterápia lényege: az egyes kifejező mozgások, mozdulati egységek, testhelyzetek és mozgás együttesek megtanítása, újratanulása. Módszerek pl.: labdajáték, hullahopp karika használata, egyensúly-gyakorlatok, stb.

Zeneterápia
Olyan pszichoterápiás eljárás, amely a zenét eszközként használja komplex személyiségfejlesztés vagy gyógyító tevékenység keretében. A zene eszköz az élménykeltésben és az élményfeldolgozásban, mint nonverbális terápia hatékony módszer. A hangulati és érzelmi életen keresztül jut el hozzájuk, oldja a pszichés merevséget vagy lágyítja azt. Aktív zeneterápián az éneklést, hangszeres zenélést, passzív zeneterápián a zenehallgatást értjük.

Biblioterápia
Az olvasmányok kiválasztásánál a demens személyek érdeklődési körének, mentális állapotának megfelelően kell dönteni. Tartalmuk különböző lehet, pl.: mesék, rövid anekdoták, stb.

A demens személyek nappali ellátását biztosító szakmai egységek elérhetőségei:

III. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja

Cím: Karmelita u. 2/C.
Telefon: 94/314-185
E-mail: 2klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Radakovics Bernadett

X. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja

Cím: Barátság u. 22.
Telefon: 94/314-574
E-mail: 4klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Koroknai Anikó

IDŐSEK ÁTMENETI ELHELYEZÉSE – IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a szakosított ellátás keretén belül a IX. sz. Szakmai Egység Időskorúak Gondozóházában 17 férőhellyel átmeneti ellátást biztosít azoknak az időskorúaknak, valamint 18. életévüket betöltött személyeknek, akik betegségük, vagy más ok miatt önmagukról nem képesek gondoskodni, illetve állandó felügyeletre szorulnak. Az ellátottak olyan 24 órás, folyamatos ápolást-gondozást igényelnek, amit a területi idősellátó rendszer nem tud felvállalni. Az intézményben a szociális gondozás valamennyi eleme alkalmazásra kerül. A Gondozóház azok számára biztosít teljes körű ellátást, akik idős koruk, illetve egészségi állapotuk miatt önmagukról nem képesek gondoskodni és hozzátartozóik sem tudják számukra az állandó felügyeletet megoldani.

Alapfeladat a gondozottak állapotának szinten tartása, javítása, idejük tartalommal való megtöltése és ügyeik intézése.

Az idősek átmeneti elhelyezését biztosító szakmai egység elérhetősége:

IX. sz. Szakmai Egység Időskorúak Gondozóháza

Cím: Pozsony u. 47.
Telefon és fax: 94/311-696
E-mail: gondozohaz@paloskaroly.hu
Gondozóház vezető: Horváth Judit

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás segítséget nyújt az illetékességi területén élők számára a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Alapvető célja a gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése. A család- és gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Ellátja az 1997. évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39. § (2)–(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §-a szerinti feladatokat.

A szolgálat által biztosított szolgáltatások köre:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése
 • szociális segítőmunka, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése
 • közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés
 • kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások nyújtása
 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése.

A család- és gyermekjóléti szolgálatok elérhetőségei:

I. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/

Cím: Szőllősi stny. 36.
Telefon: 94/501-612
Telefon és fax: 94/501-613
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu
Szolgálatvezető: Horváth Adrien

II. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/

Cím: Domonkos u. 5.
Telefon: 94/512-790, 94/512-795, 94/512-797
Fax: 94/512-791
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu
Szolgálatvezető: Sátori Margit

V. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/

Cím: Kodály Z. u. 4.
Telefon és fax: 94/331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu
Szolgálatvezető: Tóth Tímea

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A család- és gyermekjóléti központ elősegíti a gyermekek családban való nevelkedését. Ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Ellátja az 1997. évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 40/A. § (2) bekezdése szerinti alábbi feladatokat:

 • utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
 • kapcsolattartási ügyeletet,
 • ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát,
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
 • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára.

Család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai:

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Célja a szociális segítő munka eszközeivel, az oktatási-nevelési intézményekben folyó szociális támogató szolgáltatások bővítésével támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjainak és a köznevelési intézmény pedagógusainak, valamint az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek.

Utcai és lakótelepi szociális munka

Célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek és fiatalkorúak speciális segítése, a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a szombathelyi járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is. Rendszeressége: folyamatos

Kapcsolattartási ügyelet

Célja a válást követően megromlott, vagy egyáltalán nem működő szülő-gyermek kapcsolattartás rendezése, megállapodás kialakításának segítése, láthatás megszervezése. Rendszeressége: a szolgáltatást igénybevevő szülőkkel előzetesen egyeztetett időpontokban.

Kórházi szociális munka

Célja a Vas Megyei Markusovszky Kórház, valamint a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közötti együttműködés hatékonyságának elősegítése, és erősítése preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munkával. A kórházi szociális munka célja a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése. A gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a szükséges intézkedések megtétele, valamint a felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályokkal való együttműködés. Rendszeressége: heti 1 alkalom (kedd), illetve szükség szerint.

Készenléti szolgálat

Célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A problémamegoldáshoz igazítva a természetes és mesterséges erőforrások mobilizálása, az esetkezelésről, ill. a hívásokról nyilvántartások vezetése. Tájékoztatás nyújtása a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről. A krízishelyzetben lévők hozzánk fordulásának megkönnyítése érdekében ingyenesen hívható, zöld számot biztosítottunk. A szolgáltatás elérhetősége 06-80/204574. Rendszeressége: folyamatos.

Egyéni, pár- és családterápia

Célja, minél több családot és egyént hozzásegíteni életük rendezéséhez, ill. családi kapcsolataik megóvásához, a válások megelőzéséhez. Rendszeressége: heti rendszerességgel.

Jogi tanácsadás

Célja a segítséget kérők számára jogi tanácsadás, nyújtása, beadványok szerkesztése, felmerülő jogi problémákkal kapcsolatos konzultáció biztosítása.

Rendszeressége: a szolgáltatást igénybevevőkkel előzetesen egyeztetett időpontokban.

Pszichológia tanácsadás

Célja az intézmény ellátottjai számára pszichológiai segítségnyújtás biztosítása, tanácsadás, vizsgálatok végzése, terápiák biztosítása.

Rendszeressége: a szolgáltatást igénybevevőkkel előzetesen egyeztetett időpontokban.

 

A család-és gyermekjóléti központ elérhetősége:

II. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Központ/

Cím: Domonkos u. 5.
Telefon: 94/512-790,
Fax: 94/512-791
E-mail: gyermekjoletikozpont@paloskaroly.hu
Központvezető: Kránitzné Réthy Anna (94/512-794)

A család –és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család-és gyermekjóléti központ munkatársai a fentieken túl ellátják az alábbi feladatokat:

Adósságkezelési szolgáltatás

Az adósságkezelési szolgálat célja a lakossági közüzemi díjhátralékok csökkentése, az adósságproblémával küzdő háztartások problémáinak komplex, a szociális munka eszköztárával történő kezelése.

Lakbérhátralékkal rendelkező ügyfelekkel történő segítő munka:

A 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 23. §-ának megfelelően történik a szakmai munkavégzés a három vagy annál több havi lakbérhátralékkal rendelkezőkkel a házkezelőség jelzése alapján. A feladat lényege részben a prevenció, részben a korrekció biztosítása, a hátralék csökkentése, illetve megszüntetése érdekében.

Az adósság, a lakbér díjhátralék felhalmozás veszélyezteti az önkormányzati tulajdonban álló bérleményekben élők lakhatási biztonságát. A problémák megoldása érdekében szoros együttműködésre van szükség a lakbérhátralékot felhalmozó ügyfelek, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítői között. A segítő munka elsődleges célja a lakhatási problémák megoldása, valamint az adósságot felhalmozó családok fizetési képességének és készségének visszaállítása.

TÁVHŐ-díj hátralékkal rendelkező ügyfelekkel történő segítő munka:

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat és a Távhőszolgáltató Kft. között létrejött együttműködési megállapodás - folyamatos kapcsolattartási kötelezettség vállalása mellett - lehetővé teszi a szociálisan rászoruló ügyfelek számára a hátraléktörlesztést.

A család szociális hátterének, erőforrásainak feltérképezése után az együttműködési megállapodás javaslattételi lehetőséget biztosít a hátraléktörlesztésre vonatkozóan. A javaslattétel tartalmazza a részletfizetés időtartalmát, a havi törlesztőrészlet összegét, melyek az ügyféllel közösen kerülnek meghatározásra. A részletfizetési kedvezmény igénybevételének időtartama alatt az ügyfelek mentességet élveznek a bírósági eljárás, valamint a rendszerből történő kikapcsolás alól.

Átmeneti krízis szálláshoz kapcsolódó segítő munka

A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-ban került meghatározásra a rendkívüli krízishelyzet alapján kijelölt átmeneti szállás intézményrendszere. A rendelet 41. §-a értelmében rendkívüli szociális krízishelyzetnek tekintendőek az alábbi esetek:

 • ha a kérelmező bérlemény keresése a családsegítő szolgálat közreműködésével sem vezetett eredményre,
 • amennyiben a kérelmezővel együttköltözők között kiskorú személy is van, a Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés férőhely hiánya miatt nem megoldható,
 • a lakhatás önerőből más módon nem biztosítható.

Azon ügyfél, aki rendkívüli krízishelyzetbe került, kérelmet nyújt be a SZMJV PH Lakás Irodája felé. A kérelmet a Bizottság megtárgyalja, javaslata alapján a Polgármester jelöli ki a szállást a kérelmező számára. A kijelölést követően az ügyfél köteles a szociális szolgáltatóval együttműködési megállapodást kötni és az abban foglaltakat teljesíteni.

Szociális alapon történő bérbeadáshoz kapcsolódó segítő munka

A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 6. §-ban került meghatározásra. A kijelölést követően a pályázat nyertesét a polgármester bérlőnek jelöli ki, melyről a szociális szolgáltatót értesíti. A kijelölésben a polgármester felhívja a pályázat nyertesének figyelmét arra, hogy köteles a szociális szolgáltatóval együttműködési megállapodást kötni és az abban foglaltakat teljesíteni.

Szociális szálláson élőkkel történő segítő munka

A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 37-40. §-ban került bevezetésre a szociális szállás intézménye, mely a kilakoltatással veszélyeztetett családokon kíván segíteni. Amennyiben a lakáshasználó a szociális szállást elfogadja, köteles a szociális szolgáltatóval az együttműködési megállapodást megkötni és az abban foglaltakat teljesíteni.

Egyéb szolgáltatások

 • Klasszikus iskolai szociális munka
 • Ifjúsági klubok („Szabad-tér” ifjúsági klub, Belvárosi ifjúsági klub)
 • Szentkirályi tanoda
 • Nyári szabadidős foglalkozás
 • KEF
 • Közösségi szociális munka

Ifjúsági klubok („Szabad-tér” ifjúsági klub, Belvárosi ifjúsági klub)

Cél a szabadidő hasznos eltöltésével a fiatalok hozzásegítése ahhoz, hogy elkerüljék az olyan közösségeket, ahol a drog, az alkohol, a dohányzás, és a kriminalizálódás veszélyeinek vannak kitéve. További törekvés, hogy prevenciós programokkal a fiatalok hasznos információkhoz, tapasztalatokhoz jussanak az egészségesebb testi, szellemi fejlődés jegyében, ezen kívül társas kapcsolati, kommunikációs, konfliktuskezelési minták nyújtása, személyiségformáló, és preventív felvilágosító információk közvetítése.

Szentkirályi Tanoda

Szentkirályi városrészben a „Szentkirályi Tanoda” a közösségfejlesztés alkalmas eszköze. Az itt folyó munka célja, hogy a szentkirályi városrészen élők számára egy sokrétű közösségépítő és közösségfejlesztő programot hozzunk létre, mely a családi, szomszédsági, és egyéb társas kapcsolatok erősítését, önszerveződő erejének növelését, önsegítő funkciójának ellátását szolgálja. Rendszeressége: egyéni ütemezés alapján

Nyári szabadidős foglalkozás

Célja, a gyermekek nyári szünidejének élmény gazdag eltöltéséhez való hozzájárulás, különböző programok megszervezésével és színvonalas lebonyolításával. A program biztosítása lehetőséget kínál az elsődleges prevencióra, normaközvetítésre, készségfejlesztésre, mintaadásra, fejlesztve a gyermekek ismereteit, képességeit, erőnlétét. További cél, hogy a családok számára olyan lehetőséget nyújtson, ahol a szülők biztonságban tudják gyermekeiket, emellett a gyermekek jól érezzék magukat, élményekhez jussanak, mintákat kapjanak a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

KEF

A fórum célja, a helyi drogstratégia kialakítása és megvalósítása. A szombathelyi KEF egy helyi szintű tanácsadó és egyeztető fórum, szakmai munkacsoport. Feladata a városban működő drogprevenciós tevékenységek összefogása és szakmai támogatása. Rendszeressége: az elvégzendő feladatokhoz igazodik.

GYERMEKEK ÁTMENETI ELHELYEZÉSE - CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA, HELYETTES SZÜLŐI ELLÁTÁS

A Családok Átmeneti Otthona önálló szakmai egységként működik, önálló telephelyen, 40 férőhely kialakításával. Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell. Az otthon befogadja a krízishelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat is, és a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

Az otthonban folyó gondozás célja:

 • az ellátásra szoruló családok lakhatásának biztosítása,
 • segítségnyújtás a család otthontalanságának megszüntetéséhez,
 • segítség krízishelyzet kezeléséhez, a jövő tervezéséhez,
 • a társadalomba történő visszailleszkedés elősegítése,
 • az otthonban töltött idő alatt a gyermeki jogok minél teljesebb érvényesülése.

Az otthon feladata:

 • az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozása,
 • segítségnyújtás a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
 • a szülő és gyermeke számára az együttes lakhatás és a szükség szerinti ellátás biztosítása,
 • a szülőnek és gyermekének pszichológiai, mentálhigiénés és jogi segítségnyújtás biztosítása,
 • a közösségi szobában gyermekfoglalkozások és egyéb közös programok megtartásának elősegítése,
 • tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség biztosítása,
 • textíliával történő ellátás igény, illetve rászorultság esetén,
 • krízis helyzet esetén ruházat és élelmiszer biztosítása elsősorban karitatív szervezeteken keresztül, illetve saját készletből,
 • az elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása, és az orvosi ellátáshoz juttatás elősegítése,
 • a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, a család- és gyermekjóléti központtal, valamint a segítségnyújtásba bevont személyekkel és intézményekkel történő együttműködés a lakhatás megoldatlanságának megszüntetésében,
 • az otthon segítséget nyújt a család helyzetének rendezésében, munkahelykeresésben, gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében, illetve mérséklésében, újabb veszélyeztetettség kialakulásának megakadályozásában.

Rendkívüli élethelyzet esetén a gondozók és családgondozók ellátják a gyermek felügyeletét, szükség szerint teljes körű ellátásban vesznek részt.

A családok átmeneti otthonának elérhetősége:

VIII. sz. Szakmai Egység Családok Átmeneti Otthona

Cím: Paragvári u. 86.
Telefon: 94/501-672
Telefon és fax: 94/501-673
E-mail: csao@paloskaroly.hu,
Otthonvezető: Tóth Réka

HELYETTES SZÜLŐI ELLÁTÁS

A helyettes szülői ellátás a gyermekek átmeneti gondozásának keretében a vérszerinti szülő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással biztosítja a gyermek átmeneti gondozását, ha a szülő egészségügyi problémái, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.

A szolgáltatás célja:

A szülői felügyeletet gyakorló szülő távollétében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról való gondoskodás.

Feladata:

A gyermekek átmeneti gondozásának megszervezése a helyettes szülőnél.

A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

Helyettes szülői tanácsadó: Takácsné Szécsi Tímea
Elérhetősége: I. sz. Szakmai Egység
9700 Szombathely, Szőllősi sétány 36.
Tel: +36 (94) 501-612

INTÉZMÉNYI CSOPORT

A csoport feladatai:

 • a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,
 • a korábban megvalósult projektek éves fenntartási jelentéseinek, szakmai beszámolójának elkészítése,
 • folyamatos kapcsolattartás a városban működő szakmai és civil szervezetekkel, intézményekkel,
 • a „Szociális Hét” és az „Egészség-hét” városi rendezvényeihez csatlakozva segítségnyújtás az intézményi programok szervezésében, lebonyolításában,
 • az intézmény tevékenységeit, szolgáltatásait bemutató kiadványok tartalmának, a tájékoztató anyagok körének frissítése és bővítése,
 • az intézményi szakkönyvtár anyagainak folyamatos frissítése, szakcikkek, tanulmányok gyűjtése a munkatársak szakmai ismereteinek bővítése céljából,
 • szerepvállalás az intézmény életét, működését propagáló médiaanyagok összeállításában, a honlap naprakész információkkal való feltöltésében.

1. Dériné Szabó Mária mentálhigiénés munkatárs: az élethelyzet, az egészségi állapot megváltozásából fakadó nehézségek, veszteségek (haláleset, nyugdíjazás, elköltözés) feldolgozásának segítése, magányosság érzésének csökkentése, konfliktushelyzetek kezelése.

2. Foglalkoztatás- és programszervező: tartalmas és hasznos időtöltést nyújtó programok szervezése.

A csoport szolgáltatásai az intézmény ellátottai részére térítésmentesen vehetők igénybe.

Az intézmény csoport elérhetősége:

Cím: Széll Kálmán u. 4.
Telefon: 94/505-429
Csoportvezető: Varga Ildikó

Programok

Színház/Tánc: Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak - Kocsmaária

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2022 Szeptember 27. (Kedd) 19:00

SZÍNLÁZ - Orbán Péter festményei (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Augusztus 16. (Kedd) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
A jó főnök (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Augusztus 16. (Kedd) 15:35

Még több Mozi ...
DC Szuperállatok ligája (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Augusztus 16. (Kedd) 16:05

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...