Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Az intézet székhelye:

Székhely: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 4.
Telefon: +36 94/313-286, +36 30/399-8710
E-mail: eu.kult@gesz.szombathely.hu
Honlap: www.egeszseg-prevencio.hu
Igazgató: Vigné Horváth Ilona

 

 

Működési idő:
hétfőtől - csütörtökig 7,30 - 16,00
pénteken 7,30 - 13,30

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdése 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése a települési önkormányzat feladatai között határozza meg az egészségügyi alapellátás körében az alábbi feladatokról való gondoskodást:
1. háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
2. a fogorvosi alapellátásról,
3. az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
4. a védőnői ellátásról,
5. az iskola-egészségügyi ellátásról,

melynek Szombathely város önkormányzata a Szombathelyi Egészségügyi Allapellátó Intézet - 2015. április 1-től Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézemények Gazdasági Ellátó Szervezete - létrehozásával és feladatainak meghatározásával kívánt eleget tenni.

2015. április 1-től a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján az intézet feladat-ellátási köre kibővült, az alábbi intézmények tekintetében pénzügyi-gazdasági tevékenység végzésére vonatkozóan:

 • AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

 • Mesebolt Bábszínház

 • Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár

 • Savaria Szimfonikus Zenekar

 • Szombathelyi Városi Vásárcsarnok

 • Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Az intézmény alaptevékenysége:

Az intézmény tevékenysége két fő tevékenységi kört ölel fel, egyrészt az egészségügyi alapellátás kötelező és vállalt feladatainak szakmai és gazdasági feladatait, másrészt hat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény meghatározott gazdasági, pénzügyi, adminisztrációs feladatainak ellátását.

Működési területén biztosítja az egészségügyi alapellátást. Figyelemmel kíséri az egészségügy átalakulásának, átszervezésének jogszabályi változásait és intézményen belül realizálja megvalósítását.

Működési területén kívül biztosítja a fenntartóval fogászati alapellátás feladataira, fogászati ügyelet biztosítására szerződött településeken az ellátást. Az intézménnyel laborvizsgálati anyagok elszállítására szerződött települések körében megszervezi a vizsgálati anyagok zökkenőmentes elszállítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4 a) pontjára tekintettel az önkormányzat kijelölése alapján – munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint - ellátja.

 • az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ,
 • a Mesebolt Bábszínház,
 • a Savaria Szimfonikus Zenekar,
 • a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár,
 • a Szombathely Városi Vásárcsarnok
 • a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdése (a) pontjában meghatározott pénzügyi, gazdasági, adminisztrációs feladatait.

A háziorvos feladatkörébe tartozik:

A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, külön jogszabályokban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.

 • az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés,
 • a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja,
 • szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg gyógyintézményi vizsgálatra, gyógykezelésre való beutalás

A háziorvos egyéb feladatai:

 • közegészségügyi – járványügyi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint,
 • az egészségnevelésben és egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
 • OMSZ Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete által meghatározott beosztási rend szerint – az ügyelet működtetője által biztosított díjazás ellenében – az ügyeleti szolgálatban való részvétel,
 • a feladatkörébe tartozó orvos szakértői tevékenység (pl. jogosítvány egészségügyi hosszabbítása, látlelet készítése, keresőképtelenség elbírálása) elvégzése
 • külön jogszabályban foglaltak szerint a halott vizsgálat ellátása.
 • eljár az orvosetika szerint halasztást nem tűrő életveszély esetén,
 • a terhes-gondozásban való közreműködés
 • külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban való közreműködés, valamint együttműködés az ellátási területén ilyen szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelős szervvel,
 • feladatát képezi továbbá mindaz, amit a jogszabály területi ellátást végző háziorvos számára kötelező jelleggel előír
 • a háziorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi – járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges. Védőoltás és azzal kapcsolatos tennivalókat, fertőző betegségekkel, és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységeket, kórokozókkal kapcsolatos tevékenységek, ételmérgezések esetén szükséges teendőket. Az észlelt közegészségügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről értesíti az illetékes népegészségügyi intézményt.

Házi gyermekorvosok

A házi gyermekorvos ellátását a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18- év közötti személyeket is elláthatja. A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos feladatkörén túl ellátandó feladatok:

 • a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást,
 • az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézményen kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 napon belül történő meglátogatása,
 • a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
 • gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
 • a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása

Szombathely város háziorvosai alapellátását a gyermek és felnőtt háziorvosok vállalkozói formában látják el.

Fogászati alapellátás

Fogászati alapellátás keretében nyújtott fogorvosi szolgáltatás biztosítása Szombathely város lakossága és a szerződésben meghatározottak alapján a város vonzáskörzetéhez tartozó települések tekintetében.

Területi ellátási kötelezettséggel:

- 3 -14 éves korosztály tekintetében gyerekfogászat látja el a feladatot
- 14 -18 éves korosztály tekintetében ifjúsági fogászat látja el a feladatot
- 18 év feletti korosztály tekintetében felnőtt fogászati látja el a feladatot.

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

1. a fog- és szájbetegek alapellátási körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,
2. a fogászati szűrővizsgálatok végzése
3. a góckutatás
4. a terhesek fogászati gondozása, és
5. a sürgősségi ellátás.
6. A gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.

Fogászati ügyeleti ellátás:

A sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot vagy készenlétet kell szervezni a fővárosban, a megyeszékhelyen, valamint a megyei jogú városban legalább a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon – legalább 6 órás rendelési időben – kötelező.

A fogászati ügyeleti ellátás Szombathely város és 29 a város vonzáskörzetéhez tartozó település lakosságára terjed ki a szerződések értelmében.  A fogászati ügyeleti (sürgősségi) alapellátás Vas megyében csak Szombathelyen került megszervezésre, ezért a betegek sürgősségi ellátása az egész megyére kiterjedően történik.

A fogászati ügyelet körébe az alábbi feladatok tartoznak:

 1. Fogeltávolítás,
 2. Vérzéscsillapítás
 3. Idegentest-eltávolítás,
 4. Törött fog lecsiszolása,
 5. Gyökércsatorna megnyitása,
 6. Az előzőekhez szükséges érzéstelenítés és fogászati röntgen.

Védőnői szolgálat

Az országos védőnői hálózat 2015. évben ünnepelte 100 éves évfordulóját. Megalakulása óta sok változáson ment keresztül, de alapgondolata megmaradt "a családok egészségének védelme". A társadalmi, gazdasági átalakulások, a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota újabb kihívásokat állít a védőnők elé. Fő feladatukon - a várandós anyák és gyermekek gondozásán túl a primer prevencióban is jelentős szerepet vállalnak. Tevékenységüket családlátogatás, tanácsadás és közösségi egészségfejlesztő programok keretében végzik.

2005. évben a védőnői szolgálat felépítése megváltozott területi és iskolát ellátó védőnőkre. Ez a változás lehetővé teszi, hogy az iskolát ellátó védőnők még hatékonyabban tudják az iskoláskorúak egészségmagatartását befolyásolni, fejleszteni saját egészségük érdekében.
Szombathely városban 16 területi védőnői, 5 vegyes ellátású (iskola és terület) körzet működik. Az általános- és középiskolákat 13 védőnő látja el.

Területi védőnő feladatai:

1. Nővédelem,
2. Várandós anyák gondozása
3. Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás, tanácsadás
4. Csecsemők és kisgyermekek gondozása
5. Iskoláskorúak egészségfejlesztése
6. Közösségi egészségfejlesztés (szülésre, szülői szerepre felkészítés, baba-mama klubok szervezése)
7. Részt vesz a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében
8. Tanácsadás, segítő beszélgetés
9. Családgondozás

Iskola védőnő feladatai:

Az iskola-védőnőnői feladatokat az iskolai ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak alapján végzi.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-c) pont] az óvodák és iskolák (a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmények) e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. 
Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni.
A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó feladatokat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint biztosítja.

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda

A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ sikeres pályázóként Szombathely és Járásának ellátására létrehozta 2018 április hónapban a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Irodát.

Az egészségfejlesztő tevékenység területei:

 • Egyéni képességek fejlesztése a lakosság hosszútávú egészségmegőrzése céljából. Kiemelten az életvitelszerű rendszeres testmozgásra ösztönző programok szervezésével, valamint egészséges  táplálkozással kapcsolatos programok és módszertani ajánlások átadásával.
 • Közösségi Egészségfejlesztésű programok kínálata és népszerűsítése, kiemelten az egészségkárosító magatartásformák megelőzésére.
 • Lelki egészségvédelemre irányuló egyéni és csoportos foglalkozások szervezése
 • Egészséget támogató környezet kialakításának és fenntartásának elősegítése.
 • Népegészségügyi szűrések népszerűsítése és az elérési utak megadása.
 • Partnerségi munkakapcsolat kialakítása, működtetése a Járásban az egészségfejlesztésben és prevencióban érintett intézmények, szervezetek, szolgáltatók, döntéshozók bevonásával.

Az Iroda által kínált programok, szolgáltatások Szombathely és Járása területén élők számára térítésmentesek, viszont előzetes jelentkezéshez és/vagy regisztrációhoz kötöttek.

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Irodához tartozó települések:

Vép, Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Zsennye

Anyatejgyűjtő Állomás
Annak érdekében, hogy a kisbabák a lehető legegészségesebben kezdhessék életüket, a WHO, az UNICEF és a legtöbb egészségügyi szervezet világszerte azt javasolja, hogy a csecsemők hathónapos korukig kizárólagosan anyatejet kapjanak. 
Az anyatejes táplálásnak a cukorbetegség, a lisztérzékenység, a gyermekkori daganatos betegségek, az újszülött kori hirtelen halál, az elhízás, valamint számos egyéb elváltozás megelőzésében szerepe van.

Az anyatejgyűjtő feladata:

 • egyrészt azoktól az édesanyáktól összegyűjteni az anyatejet, akik saját gyermekük szoptatása mellett tejfelesleggel rendelkeznek
 • másrészt az anyatejet adó anyák segítségével anyatejjel ellátni azokat a beteg, koraszülött, örökbefogadott és kis súlyú csecsemőket, akiket édesanyjuk táplálni nem tud.

Az orvos az anyatejet a csecsemő részére gyógyszerként orvosi vényen rendeli a jogszabályban meghatározott jogcím feltüntetésével.

Anyatejet kaphat:

 • koraszülött,
 • kis súlyú újszülött,
 • az érett újszülött és csecsemő, aki súlyos táplálkozási allergiában, felszívódási zavarban, hasműtéttel járó fejlődési rendellenességben szenved, és az édesanyja saját tejével táplálni nem tudja
 • örökbefogadott csecsemők

Anyatejes ellátásra jogosult az a csecsemő is, akinek édesanyja:

 • fizikailag alkalmatlan az anyatejjel történő táplálásra,
 • olyan fertőző betegségben, mérgezésben szenved, amely a csecsemő egészségét veszélyezteti,
 • olyan gyógyszert szed, amely szedése a szoptatás időszakában ellenjavallt,
 • súlyos, gyakori tudatvesztéssel járó állapotban van,
 • pszichés állapota a szoptatást lehetetlenné teszi,
 • a szoptatás időszakában meghalt, vagy a gyermekét elhagyta.

Az anyuka, akinek sok teje van, de nem akarja felhalmozni, és kiönteni a felesleget, rengeteget segíthet a rászoruló anyukáknak és csecsemőknek azzal, ha leadja lefejt tejét. Elsőként a területi védőnőtől, valamint a gyermekorvosától kaphat tájékoztatást arról, hogy mi ilyen esetben a teendő, valamint érdeklődhet közvetlenül az anyatejgyűjtő állomáson is.
Az első anyatejadást vizsgálat előzi meg, ami nemcsak a babáknak, de a tejet adó mamáknak is biztonságot nyújt.

 

A tejet adó anyukák kötelező vizsgálatai (amit térítésmentesen vehet igénybe):

 • tüdőszűrő vizsgálat, ha nincs egy éven belüli negatív lelete
 • vérvizsgálat, melynek során elvégzik a HIV ellenanyag szűrővizsgálatot, a Wassermann és a Hepatitis B vírus vizsgálatot (az utóbbi kettőt már a várandósság alatt elvégzik, csak a leletet kell bemutatni)
 • székletvizsgálat

A negatív vizsgálati eredmények után steril üvegeket kap a tejadó anya, valamint tájékoztatva van szóban és írásban is a fejés módjáról, az anyatej helyes tárolásáról, a higiénés szabályok betartásáról és az anyatejgyűjtés módjáról.
Az anyatejgyűjtő járat az anyatejet adományozó édesanyákat otthonukban keresi meg, reggelente 07.00 – 07.30 között. A lefejt anyatejet steril körülmények között szállítja be az Anyatejgyűjtő Állomásra további feldolgozásra.
A tejet adó édesanyák az anyatej társadalombiztosítási támogatása alapján literenként 2 700 Ft díjazásban részesülnek.

Laborjárat

Vas megyei Önkormányzata Vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi Egészség és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete között létrejött feladat ellátási megállapodás alapján az intézmény 2002. január 1-étől ellátja a szombathelyi háziorvosi rendelők mellett működő vérvételi helyeken, valamint foglalkozás-egészségügyi rendelőkben levett vér és egyéb laborvizsgálati munkák szállítását a Kórház központi laboratóriumába, valamint az eredmények visszaszállítását a rendelőbe.

A háziorvosi ellátás színvonalának emelése érdekében létrejött 69, vérszállítási körbe bevont településről szerződés alapján háziorvosi rendelőkben levett vér és egyéb laborvizsgálati anyag szállítása a Markusovszky Kórház Központi Laboratóriumába, illetve a vizsgálati eredmények visszajuttatása a háziorvosi rendelőkbe.
 

Humán Civil Ház

Humán Civil Ház feladata az egészségügyi ellátáshoz valamint az egészséges életmódhoz, az egészségismeretek elsajátításához kapcsolódó önsegítő közösségek segítése, új szerveződések támogatása, szakmai tanácsadás, fórumok, képzések, továbbképzések szervezése működésükhöz helyiség és infrastruktúra biztosítása. Az „Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége” Szombathelyi Tagszervezete működésének elősegítése és a Szombathely-i „Egészségnapok” rendezvénysorozat szervezése.

A ház alapfeladata és filozófiája szerint térítésmentesen biztosítja:

 • Előre, egyeztetett igény szerint fűtött, világított, takarított és igény szerint berendezett helyiségeket,
 • a közösségi programokhoz tárgyi eszközöket és felszereléseket,
 • a kapcsolattartáshoz kommunikációs eszközöket, informatikai eszközöket, 
 • a közösségi élethez információszolgáltatást,
 • a szakmai és minőségi követelményeknek megfelelő képzéseket, továbbképzéseket.
 • a szakmai kiadványokat és folyóiratokat, hírleveleket.

A Humán Civil Házban működő civil szervezetek:

A Humán Civil Házban működő szervezetek tevékenysége egészségügyi, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés valamint szociális területhez kapcsolódik. Fontos szerepet vállalnak a primer, valamint a tercier prevencióban. Tevékenységükkel elsősorban kiegészítik a már meglévő ellátást, valamint azt sokkal színesebbé teszik, az egyedi igényekhez igazodva, betegség, állapotspecifikus módon. Vannak azonban olyan szervezetek is, melyek a meglévő, ám állami szinten ki nem elégített igényekre, szükségletekre reagálva jöttek létre.

E-mail: hch@savaria.hu; hch@isiscom.hu
 

Vérvételi helyek


2010. március 1-től a Markusovszky Kórház finanszírozási problémák miatt nem biztosítja a háziorvosi rendelők mellett működő vérvételi helyek szakmai létszámát. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a vérvételi helyek további fenntartását vállalta a lakossági igényeket figyelembe véve. A vérvételi asszisztensek foglalkoztatásával és helyiség biztosításával.

Vérvételi helyek működnek az alábbi felnőtt háziorvosi rendelőkben:

 • Szent Márton utca
 • Rumi út
 • Jáki út
 • Kiskar utca
 • Szűrcsapó utca
 • Váci Mihály utca

Vérvétel igénybevétele orvosi beutaló alapján történik.

Betegirányító rendszer

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 138/2014. (IV.24) Kgy. számú határozata alapján 2014. június 1-től Szombathely Váci Mihály u. 3. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelőben, a 163/2015. (IV.16.) Kgy. számú határozat értelmében a Szombathely Szűrcsapó utcai felnőtt háziorvosi rendelőben és a Kiskar utcai felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőben, a 338/2017. (XII.14.) Kgy. számú határozat alapján a Szent Márton utcai felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőben kezdte meg a működését.

A betegirányító rendszer kialakításának a célja:

 • akár telefonon, akár személyesen történő érdeklődés esetén rövidebb idő alatt kapjanak tájékoztatást a betegek, olyan időszakban is, amikor a háziorvos éppen nem rendel;
 • több idő jut a tényleges betegellátásra azzal, hogy a háziorvos mentesül a betegirányítás által átvállalt feladatok alól;
 • az orvosi rendelőben csökken a telefonhívások száma a rendelési idő alatt, amellett, hogy természetesen igény esetén a betegek a háziorvossal továbbra is kapcsolatba léphetnek;
 • csökken a várakozási idő;
 • a betegek gyorsabban és rugalmasabban intézhetik a recept felírásokat, az igazolások kiállítását és az egyéb adminisztratív jellegű ügyeiket.

Galéria (1 db)

Programok

Előadás/Kiállítás: RAKAT - Válogatás az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék hallgatóinak munkáiból

Helyszín: AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
Időpont: 2021 Május 10. (Hétfő) 16:00

Koncert Vajda Gergellyel (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2021 Május 12. (Szerda) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Térítésmentes egészségtanácsadás az EFI-ben! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 11. (Kedd) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
"Fitten anyaként" térítésmentes torna kurzus (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 11. (Kedd) 14:30

Még több Előadás/Kiállítás ...
Térítésmentes talajtorna foglalkozás! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 11. (Kedd) 18:30

Még több Előadás/Kiállítás ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...