Regisztráció

Állandó lakcímem megegyezik az ideiglenes lakcímemmel (tartózkodási hely)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a www.szombathely.hu/hivatal/karrier/ oldalon keresztül történő foglalkoztatási jogviszony kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezeléshez

BEVEZETŐ
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a www.szombathely.hu/hivatal/karrier/ oldalon kialakított rendszer segítségével lehetőséget biztosít az érintettek számára – önéletrajzi adataik feltöltésével – munkavégzésre irányuló jogviszonyra történő jelentkezésre.
A Hivatal a munkavégzésre jelentkező érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt előzetes tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE ELÉRHETŐSÉGEI
Az adatkezelő:
Neve: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal vagy Adatkezelő)
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.
Képviselője: Dr. Károlyi Ákos, jegyző
E-mail címe: karrier@szombathely.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
Neve: Dr. Szalai Adrienn
E-mail címe: adatvedelem@szombathely.hu
Telefonszáma: +36 (94) 520-248; +36 (20) 294-7861

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA
Érintettek köre: Az elektronikus űrlapot kitöltő munkavégzésre jelentkező személyek.

Adatkezelés célja: A Hivatal honlapján keresztül, elektronikus formában, regisztrációs eljárás keretében történő önéletrajz beküldése, ahol a jelentkező hozzáférést kap saját személyi önéletrajzának és a hozzá kapcsolódó mellékleteknek a kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet a jelen tájékoztató elolvasását követően a www.szombathely.hu/hivatal/karrier/ honlapon adatai megadásával és a hozzájárulás rubrika bejelölésével ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45. § (2) bekezdése értelmében, a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kttv.vhr.) előírásai szerint a Hivatal a jelentkezőről a Kttv. 4. mellékletében valamint a Kttv.vhr. 1. mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet, amely adatokat a felvételét kérőnek kötelezően kell, illetve választhatóan lehet megadnia.

Az adatbázisban lehetőség van egyéb – opcionálisan kitöltendő – adatok megadására is. Amennyiben ezeket a mezőket is kitölti a jelentkező, az egyben azok kezeléséhez való hozzájárulását is jelenti.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI (ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS)
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az űrlapon kitöltésre kerülő személyes adatokat kizárólag a Hivatal Jogi és Képviselői Osztályának vezetője, valamint Humánpolitikai Iroda humánerőforrás-gazdálkodással foglalkozó írásban kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A kijelölt munkatársak kizárólag olvasási joggal rendelkeznek, amely révén keresést végezhetnek az adatbázisban és áttekinthetik a megadott adatokat.
Az elektronikus önéletrajz elkészítésére, módosítására, tartalmának meghatározására és adatainak törlésére kizárólag Ön jogosult.
Adattovábbítás: A személyes adatok sem EU-n belül más adatkezelő részére, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.
Adatfeldolgozók: a Hivatal az adatkezelési cél elérése érdekében adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

ADATKEZELÉS HELYE, MÓDJA, IDŐTARTAMA
Az adatkezelés helye, módja: a Hivatal az elektronikusan kitöltött űrlapot a rendszerhez készült karrier adatbázis-kezelőben tárolja, melyhez csak a Hivatal által kijelölt munkatárs fér hozzá a Hivatal hálózatán, felhasználónévvel és jelszóval történő Windows autentikáció után. Az űrlap adataihoz és a nyilvántartáshoz sem harmadik személy, sem más munkatárs nem fér hozzá.
Az adatok megőrzésének ideje: a megadott adatokat a Hivatal egy évig őrzi meg, a jelentkező egy évnél hosszabb inaktivitását követően az adatokat a rendszer törli az adatbázisból. Egy éven belül a jelentkező a felhasználói fiókjában erre létrehozott felületen kérheti adatainak törlését.

ADATBIZTONSÁG
A Hivatal gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS
Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

AZ ÉRINTETT JOGAI
Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:
- tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,
- helyesbítést,
- törlést,
- az adatkezelés korlátozását,
- az adatok hordozhatóságát,
- visszavonhatja a hozzájárulását,
- továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő elérhetőségein keresztül a Hivataltól tájékoztatást kérjen az alábbiakra vonatkozóan:
- személyes adatainak kezelése folyamatban van-e
- milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeli
- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
- alkalmaz-e a Hivatal automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hivatal köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez, a törléshez valamint a zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy a jelentkezés során megadott, önéletrajzi adatbázisban szereplő adatait kizárólag saját maga módosíthatja, törölheti a www.szombathely.hu/hivatal/karrier/ oldalon kialakított rendszerben.

A tiltakozáshoz való jog
A jelen tájékoztató szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az Adatkezelő elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hivatal a személyes adatait nem a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelöltek szerint kezeli.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG


Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, ezt a Hivatal elérhetőségein jelezheti a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy személyes adataival kapcsolatos bármely jogsértés észlelése esetén az illetékes bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
Elérhetőségek:

Adatvédelmi tisztviselő
Neve: Dr. Szalai Adrienn
Elektronikus levélcím: adatvedelem@szombathely.hu
Telefonszám: +36 (94) 520-248; +36 (20) 294-7861

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefonszám: +36 (94) 520-100
Elektronikus levélcím: karrier@szombathely.hu
Honlap: https://www.szombathely.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

Programok

Előadás/Kiállítás: RAKAT - Válogatás az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék hallgatóinak munkáiból

Helyszín: AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
Időpont: 2021 Május 13. (Csütörtök) 16:00

Térítésmentes egészségtanácsadás az EFI-ben! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 14. (Péntek) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Térítésmentes ONLINE Szülői szerepre felkészítő tanfolyam! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 17. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Szülői szerepre felkészítő tanfolyam Térítésmentes ONLINE Szülői szerepre felkészítő tanfolyam! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 17. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
"Fitten anyaként" térítésmentes torna kurzus (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 18. (Kedd) 14:30

Még több Előadás/Kiállítás ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...