Önkormányzati

Pályázati felhívás - lakások bérbeadására 2017. március

Érvényes: 2017.03.17 - 2017.04.30

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet

      -    komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával történő bérbeadásra

nagykorú magyar állampolgárok vagy a munkavállaló Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek részére, akiknél a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét:

1 személy esetén               1 lakószoba
2-3 személy esetén            2 lakószoba
4 személy esetén               2,5 lakószoba
5-6 személy esetén            3 lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

Egy pályázó egyidejűleg több lakásra is nyújthat be pályázatot. Minden lakásra külön pályázatot kell benyújtani!

A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat benyújtására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a város honlapján (www.szombathely.hu/onkormanyzat/felhivasok) közzétett hirdetmény útján értesíti.

I. A polgármester az alábbi lakásokat jelölte ki helyreállítással történő bérbeadásra:

1./ Szombathely, Széll K. u. 6. fszt. 4.

Alapterülete: 43 m2
Komfortfokozata: komfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba, WC,  
A lakás fűtési módja: gázkonvektor
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 28.143,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 19.350,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.03.22. 10.00-10.30; 2017.03.28. 15.00-15.30
A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.
Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.438.041,- Ft anyagköltség + 649.493,- Ft munkadíj
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

2./ Szombathely, Széll K. u. 29. 3/12.

Alapterülete: 44 m2
Komfortfokozata: komfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, kamra, előszoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba, WC
A lakás fűtési módja: gázkonvektor
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 30.328,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 19.800,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.03.23. 10.00-10.30; 2017.03.27. 15.00-15.30
A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.
Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.462.258,- Ft anyagköltség + 672.253,- Ft munkadíj
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

3./ Szombathely, Szent László király u. 21. 2/18.

Alapterülete: 58 m2
Komfortfokozata: komfortos
A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, előszoba, éléskamra, fürdőszoba + WC
A lakás fűtési módja: gázkonvektor
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 31.450,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 26.100,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.03.30. 08.00-08.30; 2017.04.04. 08.00-08.30
A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.
Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.779.086,- Ft anyagköltség + 767.703,- Ft munkadíj
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

4./ Szombathely, Szily J. u. 28/B. 1/6.

Alapterülete: 68 m2
Komfortfokozata: komfortos
A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba + WC
A lakás fűtési módja: gázkonvektor
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 43.678,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 30.600,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.03.22. 09.00-09.30; 2017.04.04. 15.00-15.30
A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.
Az elvégzendő munkák becsült költsége: 2.223.125,- Ft anyagköltség + 1.131.881,- Ft munkadíj
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

5./ Szombathely, Szűrcsapó u. 24. 1/10.

Alapterülete: 40 m2
Komfortfokozata: komfortos
A lakás helyiségei: 1 + fél szoba, főzőfülke, előszoba. fürdőszoba, WC
A lakás fűtési módja: gázkonvektor
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 28.534,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 18.000,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.03.28. 08.00-08.30; 2017.04.05. 08.00-08.30
A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.
Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.482.491,- Ft anyagköltség + 606.891,- Ft munkadíj
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

Helyreállítás vállalásával történő bérbeadásra vonatkozó szabályok:
A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázónak, valamint a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi  jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban:  nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2017. évben 37.050,- Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2017. évben 285.000,- Ft)
b) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére - egyedül költöző személy esetén legalább 20.000,- Ft-tal, egyéb esetekben legalább 30.000,- Ft-tal meghaladja,
c) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,
d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét,
e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
f) a pályázó hitelt érdemlően igazolja, hogy a lakás helyreállításához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.
g) a pályázónak vagy a vele együttköltöző személyek bármelyikének a kezelővel kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti – vagy használati szerződés fennállása alatt vagy a szerződés megszűnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlőként, használóként vagy együttköltöző személyként a kezelővel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást.

A lakások lakbéren felül felmerülő egyéb járulékos költségeit (takarítási díj, szemétszállítási díj stb.) a leendő bérlő a bérbeadó felé köteles megfizetni. A víz- és csatornadíjat a bérlő – fogyasztás alapján – a bérbeadó által meghatározott módon köteles megfizetni. Az egyéb közüzemi szolgáltatások közvetlenül a szolgáltatók felé fizetendők.

A bérbeszámítás lehetősége és mértéke: A bérlő által a helyreállításra fordított, a SZOVA Zrt. által elismert, de legfeljebb a pályázati kiírásban a helyreállításra meghatározott költséget a mindenkor érvényes bérleti díj, illetve a lakáshasználati díj havi összegébe be kell számítani akként, hogy a helyreállítás összege a legrövidebb időn belül megtérüljön a bérlőnek. A helyreállítás költségének egyéb módon történő megtérítésére lehetőség nincs.

A lakás helyreállítás utáni műszaki átvételét követően – az előírt számlák becsatolásával, illetve a lent írt feltételekkel – a kezelővel kötött megállapodás alapján bérbeszámításra van lehetőség, ahol a beszámítandó összeg nagysága – a kivitelezés minőségétől függően – a műszaki ellenőr által meghatározottak szerint alakul, de legfeljebb a lakásonként megjelölt összeghatárig terjed.

A bérbeszámítás alapvető feltételei:

- a lakás helyreállítása során beépített anyagok és a beszerzett berendezési tárgyak költségét kizárólag abban az esetben lehet a bérbeszámítás során érvényesíteni, amennyiben azokról a nyertes pályázó a saját nevére szóló számlát a kezelő részére bemutatja,

- a munkadíjról házilagos kivitelezés esetén – a lakásoknál felsorolt munkák kivételével – számlát nem kell becsatolni,

- munkadíj vonatkozásában az általános forgalmi adó kizárólag azon munkanemek vonatkozásában kerül felszámításra, amelyek bérbeszámítás keretében történő elismerése csak az erre vonatkozó számla alapján lehetséges,

- a bérbeszámítás alkalmazásával a beépített berendezési tárgyak a bérbeadó tulajdonába kerülnek, azok a lakás alkotórészeit képezik és a bérleményleltárban átvezetésre kerülnek.

A bérbeszámításra vonatkozó részletes rendelkezéseket a nyertes pályázó és a SZOVA Zrt. között, a lakás helyreállítás megkezdése előtt megkötésre kerülő megállapodás tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 6.

A pályázatokat az 1. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2017. április 24.

Szombathely, 2017. március 17.

Dr. Puskás Tivadar
polgármester

További felhívások (0 db)

Programok

Sport: U 23-as Birkózó Európa-bajnokság

Helyszín: Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2017 Március 28. (Kedd) 10:00

EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2017 Április 26. (Szerda) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Fenyő Jubileum 2017 (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2017 Április 08. (Szombat) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
PÁL FERI ELŐADÁSA (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2017 Március 30. (Csütörtök) 19:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
SZOMBATHELYI SWIETELSKY-HALADÁS - MEZŐKÖVESD ZSÓRY FCDGYDGYV (Sport)

Soproni Városi Stadion, Sopron, Lővér krt. 1.
2017 Április 01. (Szombat) 18:00

Még több Sport ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...