Önkormányzati

Pályázati Felhívás - Adventi Vásár

Érvényes: 2018.09.11 - 2018.10.12

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében kerül megrendezésre a 2018. évi Adventi Vásár rendezvény 2018. november 23. és 2018. december 24. napja között.

A kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytató gazdasági szereplők részére, a rendezvényen való részvételre Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet. Az Önkormányzat elsődleges célja az ünnepélyes hangulat megteremtése mellett a vásári látogatók igényeinek kielégítése, amelyhez a magas színvonalú kulturális programok, zenés műsorok mellett elengedhetetlen feltétel a termékeikre igényes kereskedők, vendéglátók jelenléte.

A rendezvényhelyszín, időpontok, nyitva tartás:

 • Helyszín: Szombathely, Fő tér (2. sz. melléklet)
 • Vásár ideje: 2018. november 23. – 2018. december 24. 12.00 óra
 • Pavilonok helyszínre szállítása, szerelése: előreláthatólag 2018. november 19-22.
 • Pavilonok átadása a gazdasági szereplők részére: 2018. november 20-tól folyamatosan
 • Kiköltözési határidő a pavilonokból: 2018. december 24. 14.00 óra
 • Pavilonok elbontása, elszállítása: 2018. december 27.

Nyitva tartás:

Vendéglátók kötelező nyitva tartása:
vasárnaptól – csütörtökig 10.00 – 21.00
péntektől – szombatig 10.00 – 22.00
Kereskedők kötelező nyitva tartása:
vasárnaptól – csütörtökig 10:00 – 18.00
péntektől – szombatig 10.00 – 19.00

Az adventi vásár mindennap 10.00 órától tart nyitva.

A bérlők kötelesek mindennap a vásár nyitásával egyidejűleg megkezdeni tevékenységüket.

A bérlők a kötelező nyitva tartáson túl vasárnaptól csütörtökig legkésőbb 22.00 óráig, péntektől szombatig legkésőbb 23.00 óráig működtethetik a pavilonokat.

Pavilonok:

 • Az Adventi Vásár helyszínén 30 önkormányzati pavilon kerül elhelyezésre. A kitelepülés jelen pályázat vonatkozásában kizárólag az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott pavilonokban lehetséges.
 • A pályázók több pavilonra is pályázhatnak, több pavilon üzemeltetésére van lehetőségük.
 • A pályázat során nyertes Bérlő a pavilon használatának harmadik fél részére történő átadására nem jogosult.

A pavilonok elosztása funkciók szerint:

 • vendéglátó tevékenység folytatására: 1-11. sorszámú (nagy pavilon)
 • kereskedelmi tevékenység folytatására: 12-15. sorszámú (nagy pavilon); 16-30. sorszámú (kis pavilon) (lásd. 2. sz. melléklet)

Pavilonok jellemzői:

 • A kis pavilonok (15 db) mérete: 6 m2 alapterületű, 3 m hosszú, 2 m széles és 2 m oldalmagasságú.
 • A nagy pavilonok (15 db) mérete: 10 m2 alapterületű, 4 m hosszú, 2,5 m széles és 2 m oldalmagasságú.
 • Mindegyik pavilonhoz 2 m szélességű előtető tartozik.
 • Pavilonok elhelyezése és funkciója a csatolt melléklet szerint került meghatározásra.
 • A pavilonok alap áramellátása biztosított. Továbbá a 15 db nagy pavilon almérőórával van ellátva, ezek esetében az áramdíj elszámolása a fogyasztás alapján a szolgáltató által meghatározott díjszabás szerint történik.
 • A pavilonok érintésvédelmi és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Bérleti díj:

A./ nagy pavilon: 500.000,- Ft + ÁFA / pavilon

B./ kis pavilon: 375.000,- Ft + ÁFA / pavilon

Az előzőekben feltüntetett bérleti díjak a pavilonok alapbérleti (kikiáltási) díját jelentik. A pályázók által adott ajánlati ár nem lehet alacsonyabb az A./ B./ pontokban feltüntetett összegeknél.

A bérleti díj tartalmazza a vásári időszak alatt:

 • az adott paramétereknek megfelelő pavilon kiszállítását, felállítását, bontását, elszállítását;
 • pavilonokhoz tartozó előtető kiszállítását, felállítását, bontását, elszállítását;
 • a pavilonok áramellátásának kiépítését (a nagy pavilonok almérőórával);
 • a pályázók részére az alap áramellátás biztosítása (1,5 KW teljesítmény);
 • a pavilonok őrzését;
 • szemétszállítást;
 • igény esetén a vendéglátók részére a pavilon előtti terület használatát, ami legfeljebb 6 m2;

Az Önkormányzat jogosult:

 • a bérlők a pályázatnak megfelelő és a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit ellenőrizni, és a tapasztaltakat jegyzőkönyvbe rögzíteni.
 • az egyes tevékenységi körökre benyújtott pályázatok ismeretében a pavilonok funkciójának megváltoztatására.
 • a pályázati és/vagy szerződéses feltételeket megszegő bérlőket a bérleti szerződésben meghatározott szankciókkal sújtani, őket a következő évi pályázatból kizárni;
 • a pályázatot érvényteleníteni, amennyiben az nem a pályázati kiírásnak megfelelően került benyújtásra.

Az Önkormányzat biztosítja:

 • a pavilonok helyszínre történő kiszállítását, összeszerelését, valamint a rendezvényt követően azok elbontását, elszállítását;
 • a pavilonok tiszta, rendezett állapotban, határidőben történő átadását a kereskedők és vendéglátók részére;
 • a vásári terület őrzésének biztosítása mindennap 21.00 órától másnap reggel 8.00 óráig;
 • WC és kézmosó nyitva tartását a bérlők részére (Fő tér 23/B. alatt);
 • a keletkezett hulladékok (kivétel: veszélyes hulladék) rendszeres elszállítását;
 • Bérlők gépjárműveinek behajtását (kizárólag 5,5 tonna alatti gépjármű) a rendezvény területére árufeltöltés céljából mindennap 8.00 óra és 10.00 óra között, legfeljebb 30 perc időtartamban.

Bérlő köteles gondoskodni:

 • a vásári időszak teljes ideje alatt, a megadott minimális nyitva tartási időnek megfelelő működésről;
 • a pavilon és a kitelepüléssel elfoglalt terület rendben tartásáról, tisztántartásáról, a pavilon közvetlen megközelíthetősége érdekében a hó- és síkosság mentesítésről;
 • a tevékenysége során keletkezett hulladék hulladékzsákban történő napközbeni kulturált gyűjtéséről, valamint hulladékgyűjtők kihelyezéséről;
 • a keletkező veszélyes hulladék elszállításáról;
 • a bérleményben elhelyezett termékek, eszközök napközbeni felügyeletéről;
 • tevékenysége folytatásához szükséges hatósági, műszaki engedélyek beszerzéséről a szerződés megkötéséig, amelyeket köteles a bérleti szerződéssel együtt az üzemeltetés során folyamatosan a pavilonban tartani;
 • vendéglátó tevékenység esetén a tulajdonában lévő szőnyeg, szék, asztal, állópult, pad, kültéri fűtőberendezés kihelyezéséről (max. 6 m2-re, amennyiben a Bérlő az ajánlatában ennek igényét feltüntette), további szükséges eszköz elhelyezése előtt az Önkormányzat külön engedélye szükséges (pl.: kemence);
 • a tevékenység jellegéből adódóan a kültéri burkolat védelméről (szőnyeg, műfű elhelyezése), ennek hiányában, amennyiben a burkolat felülete megsérül a tisztítását az önkormányzat elvégezteti és annak költsége kiszámlázásra kerül;
 • tevékenysége folytatásához szükséges egyéb eszközök kihelyezéséről;
 • vendéglátó tevékenység esetén pavilonokban elhelyezett almérőórák alapján az áramdíj megfizetéséről;
 • tevékenysége folytatásához szükséges víz, gáz biztosításáról;
 • a tevékenysége során használt gépjárművek parkolásáról. A kiíró parkolási lehetőséget nem biztosít. A vásár területén parkolni szigorúan tilos, kivétel a meghatározott időpontban árufeltöltés céljából.
 • a rendezvényt követően a pavilon tiszta és rendezett állapotban történő átadásáról;
 • a pavilon szerkezetében keletkezett kár esetén az Önkormányzat mielőbbi tájékoztatásáról;
 • a pavilon szerkezetében keletkezett kár megtérítéséről, amennyiben az a pályázó tevékenysége eredményeként következett be;
 • a hatályos előírásoknak megfelelő tűzvédelmi eszköz (poroltó) beszerzéséről, pavilonban tartásáról (MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott „ABC” tüzek oltására alkalmas 6 kg töltetsúlyú porral oltó készülék)
 • az adventi vásár arculatához illeszkedően a pavilonok dekorálásáról.

Pályázat benyújtásának helye, határideje, módja:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. VI. emelet 615. sz. iroda 2018. október 12. (péntek) 10.00 óra

A pályázatok bontására a Polgármesteri Hivatal I. emeletén a 106. sz. irodában kerül sor 2018. október 12-én (pénteken) 11.00 órakor.

Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban/borítékban kell benyújtani a megadott címre, az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékra rá kell írni: „Határidő előtt nem bontható fel!”, valamint „Pályázat pavilon bérlésére”.

Az ajánlatok benyújtása postai úton vagy személyesen történhet. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlati határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az pályázót terheli.

A pályázó felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatokat nem tudja figyelembe venni.

Pályázati dokumentáció tartalma:

 • jelentkezési adatlap (1. sz. melléklet);
 • a pályázó tevékenységéről, termékkörökről szóló részletes tájékoztató;
 • tevékenységet bemutató fotódokumentáció.
 • referenciaanyag;
 • hatósági, működési engedélyek másolata;
 • aláírási címpéldány másolata / egyéni vállalkozói igazolvány másolata;
 • személyes okmányok másolata (személyi igazolvány, lakcím kártya).

Pályázatok elbírálása, kiértesítés, szerződéskötés:

Ajánlatok elbírálása:

 • Bírálati szempont a legmagasabb összegű ajánlati ár.
 • A Fő tér területén üzlethelyiséggel, vagy vendéglátó egységgel rendelkező pályázó előnyt élvez a pályázat elbírálása során minden pályázóval szemben. Ez esetben kizárólag a Fő téri üzlethelyiségében forgalmazott termékkörrel települhet ki, vendéglátó egységében folytatott tevékenységét gyakorolhatja, az ahhoz legközelebb elhelyezett pavilonban.
 • A 2017. évben az adventi vásár idején pavilont igazoltan üzemeltető kereskedő, vendéglátó előnyt élvez a pályázat elbírálása során a vele azonos összeget megajánló pályázóval szemben.

Ajánlat elutasítása, amennyiben:

 • a tevékenység jellege, az értékesítendő termékek nincsenek összhangban a vásár arculatával;
 • az ajánlati ár alacsonyabb, mint a meghatározott alapbérleti díj összege;
 • a pályázati dokumentáció hiányosan került benyújtásra, hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatok bírálatát a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság két tagjából, Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjéből, és a Polgármesteri Hivatal két köztisztviselőjéből álló bizottság végzi el.

Kiértesítés: Az Önkormányzat a beérkező pályázati dokumentációk kiértékelését követően annak eredményéről legkésőbb 2018. október 19. napjáig a pályázó által a jelentkezési adatlapon megadott e-mail címre megküldött elektronikus levélben tájékoztat minden pályázót.

A pavilonok kiosztása az alábbi ütemezés szerint történik:

 • a pavilonok kiosztása a kiértesítésben meghatározott időpontban és helyen történik;
 • a Fő tér területén üzlethelyiséggel, vagy vendéglátó egységgel rendelkező nyertes pályázó részére a pavilon kiosztása;
 • ezt követően a további nyertes pályázatok rangsorolása (külön kereskedő, külön vendéglátó) az ajánlati ár összege alapján történik;
 • a legmagasabb ajánlati árat megadó nyertes pályázó választ először az adott funkciónak megfelelő pavilonok közül;
 • ezt követően a második legnagyobb ajánlati árat megadó nyertes pályázó választ és így tovább;
 • amennyiben a nyertes pályázók között egyezőség van az ajánlati ár tekintetében, akkor a 2017. évben résztvevő kereskedő, vendéglátó választ a meglévő pavilonok közül, ezt követően a választás lehetőségének sorrendje (megegyezés hiányában) sorsolással kerül meghatározásra;
 • abban az esetben, ha a meglévő szabad pavilonok számánál több azonos bérleti díjat ajánló pályázó jelentkezik és Fő téri illetve tavalyi résztvevő kereskedő vagy vendéglátó nem él az előnyével, a pavilonok kiosztása sorsolással történik;
 • a sorsolás módjáról a pályázat kiírója dönt;
 • a sorsolást követően a pályázóknak lehetőségük van – közös megegyezés alapján – a pavilonok cseréjére a megadott határidőn belül.

Szerződéskötés: Szerződéskötési határidő: 2018. október 31.

A bérleti díj megfizetése egy összegben vagy két egyenlő részletben lehetséges.

Egyösszegű esetén:

 • szerződéskötést megelőzően esedékes.

Részletfizetés esetén:

 • 1. részlet szerződéskötést megelőzően,
 • a 2. részlet megfizetésének határideje 2018. december 10.

Amennyiben a pályázó a megadott határidőig legalább a bérleti díj 1. részletét nem fizeti meg és/vagy nem írja alá a bérleti szerződést, úgy az Önkormányzat a tárgyban forgó pavilont hasznosítja, annak kiosztásáról saját hatáskörben dönt.

Kapcsolattartó elérhetősége: Keringer Zsolt osztályvezető, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., e-mail cím: keringer@szombathely.hu )

Tájékoztatás kizárólag a megadott e-mail címre megküldött elektronikus levélben kérhető.

További felhívások (0 db)

Programok

Gyerekeknek: Múltidéző bringatúra

Helyszín: ISEUM előtti tér, Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.
Időpont: 2018 Szeptember 22. (Szombat) 15:00

Stresszkezelő tréning II. (Előadás/Kiállítás)

Egészségfejlesztési Iroda Szombathely és Járása, Szombathely, Nádasdy Ferenc utca 4.
2018 Szeptember 26. (Szerda) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
SWIETELSKY HUN CHALLENGE WORLD CUP (Sport)

Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2018 Szeptember 22. (Szombat) 15:00

Még több Sport ...
V. Futófesztivál Szombathelyen (Sport)

Egyetemi Sportcsarnok, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
2018 Szeptember 23. (Vasárnap) 12:55

Még több Sport ...
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT (Gyerekeknek)

Szombathely közterei, Szombathely, Fő tér 1.
2018 Szeptember 14. (Péntek) 10:00

Még több Gyerekeknek ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...