Önkormányzati

„C” típusú - P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S - OKJ-ben meghatározott szakképzésben nappali vagy esti iskolarendszerű képzésen tanulmányt kezdő vagy folytató tanuló számára

Érvényes: 2017.06.28 - 2017.09.30

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Szociális Bizottsága a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendeletben foglalt felhatalmazás alapján „Szombathely visszavár” elnevezéssel, tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az OKJ-ben meghatározott szakképzésben nappali vagy esti iskolarendszerű képzésen tanulmányt kezdő vagy folytató szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok számára.

A pályázat célja: A Szombathelyhez történő kötödés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költség enyhítése és a szombathelyi hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása

A pályázók köre: A pályázatot az OKJ-ben meghatározott szakképzésben nappali vagy esti iskolarendszerű képzésen hiányszakmában tanulmányt kezdő vagy folytató, szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok nyújthatják be.

Hiányszakmák megnevezése, és a várhatóan támogatott keretszám:

 

Hiányszakma

Keretszám (fő)

„C” típusú pályázat esetében

Ápoló

2

Szakápoló

2

Egészségügyi asszisztens

2

Egészségügyi szakasszisztens

2

 

Az ösztöndíj havi összege: Az ösztöndíj havi összege 30.000,- Ft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az ösztöndíjat a tanulmányi félévben az első félév szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félév február 1. és június 30. közötti 5 hónapra folyósítja. Az ösztöndíj első alkalommal a tanulmányi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megadott számlaszámra.

A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot 2017. szeptember 1. és szeptember 30. napja között, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a pályázat melléklete szerinti „Pályázati űrlap a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíj igényléséhez „C” típusú pályázati felhíváshoz”című formanyomtatványon.

A pályázat benyújtásának helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. I. emelet 113. iroda).

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő!

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 1. a felvételről szóló hivatalos értesítő, valamint az érettségi bizonyítvány másolatát;
 2. az aktív tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti tanulói jogviszony igazolást;
 3. lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt;
 4. árvaellátásban részesült pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát;
 5. állami nevelésben részesült pályázó esetén az állami nevelésről szóló hitelt érdemlő igazolást;
 6. szombathelyi kötődésű hallgató esetén a Járási Hivatal Okmányirodája által kiállított igazolását.

A fenti dokumentumok benyújtására kizárólag a tárgyév szeptember 30. napjáig van lehetőség. A határidő a dokumentumok beérkezésére vonatkozik!

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

 1. nem a melléklet szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy
 2. a pályázó a pályázathoz nem csatolta az aktív tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, vagy
 3. a pályázó aláírt nyilatkozatával nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez vagy az alkalmassági vizsgálaton való részvételhez, vagy
 4. a pályázó bármely okból nem vett részt az alkalmassági vizsgálaton.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje: A beérkezett pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Szociális Bizottsága a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelete 5. §-ában meghatározott szempontok alapján, 65 pontos, 2 körös pályázati rendszerben 2017. október 31. napjáig bírálja el:

-A pályázó tanulmányi eredményére legfeljebb 25 pont, szociális helyzetére tekintettel legfeljebb 10 pont adható, szombathelyi kötődésére 10 pont jár. Az így számított pontszámról (amelyre az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke tesz javaslatot) a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A pályázó az értesítéstől számított 3 napon belül a megállapított pontszámra vonatkozóan elektronikus úton észrevételt tehet.

 • Az alkalmassági vizsgálat alapján legfeljebb 20 pont adható, amelyet az alkalmassági vizsgálatot végző szakértő állapít meg.

Az alkalmassági vizsgálat - a Bizottság elnöke által javasolt sorrend figyelembevételével - a pályázati felhívásban szereplő, várhatóan támogatott keretszám legfeljebb kétszeres létszámára vonatkozóan kerül elvégzésre. Az alkalmassági vizsgálat időpontjáról a pályázó az alkalmassági vizsgálat időpontját megelőző legalább 5 nappal korábban elektronikus úton kap értesítést. Az elmulasztott vizsgálat pótlására nincsen lehetőség.

A támogatottak személyéről az ismertetett pontszámítási rendszer szerint felállított sorrend alapján a Bizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester, írásban értesíti. A sikeres pályázóval a polgármester az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül tanulmányi szerződést köt. A határidő jogvesztő. A szerződéskötéssel egyidejűleg a Bizottság a támogatott személyeket meghallgathatja.

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezmények:

a)Az ösztöndíjban részesülő tanuló aktív tanulói jogviszonya fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó az aktív tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolás polgármesterhez történő benyújtásával igazolnia kell, továbbá a Bizottság kérésére, az ösztöndíjjal támogatott tanulónak a tanulmányairól a Bizottság számára tájékoztatást kell adnia.

b)Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles sikeres szakmai vizsgát tenni és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt a megszerzését követő 30 napon belül a bizonyítvány másolatával igazolni.

c)Az ösztöndíjban részesült személy köteles a szükséges képesítés megszerzésétől számított 5 éven belül a végzettségének megfelelő, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével felajánlott szombathelyi munkalehetőség esetén a hiányszakmában Szombathelyen az egészségügyi alapellátásában, illetve a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban elhelyezkedni. Elhelyezkedés esetén köteles a hiányszakmában az ösztöndíj folyósítás kétszeres időtartamának megfelelő ideig dolgozni. E kötelezettségét az ösztöndíjban részesült személy az elhelyezkedéstől számított, az ösztöndíj folyósítás időtartamát egy évvel meghaladó időtartamon belül köteles maradéktalanul teljesíteni.

d)A végzettségének megfelelő munkalehetőségről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata írásban értesíti az ösztöndíjban részesült személyt, aki köteles a munkalehetőséget haladéktalanul elfogadni.

e)Az ösztöndíjban részesült személy köteles a munkaviszony fennállását a támogatási időszaknak megfelelő időtartamban félévente munkáltatói igazolással igazolni.

f)Az ösztöndíjban részesült személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban bejelenteni.

g)Az ösztöndíjban részesült személy köteles a tanulmányi szerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni

h)A támogatottat köteles a folyósított ösztöndíj visszafizetni, ha:

 • az államilag finanszírozott tanulmányi időn belül nem szerez bizonyítványt;
 • tanulói jogviszonya a szakképzettség megszerzése nélkül bármely okból megszűnik;
 • a tanulói jogviszonya fennállását a 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelet 6. §-ában meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását az Önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;
 • a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette;
 • az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

i)A támogatottnak a folyósított ösztöndíjat vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni, ha az ösztöndíjban részesült személy a c)-d) pontokban foglalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget.

Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Bizottság, indokolással ellátott javaslata alapján a polgármester dönt. Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül, Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

Szombathely, 2017. június „          ”

Rettegi Attila
az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke

 

Záradék:

 

A pályázati felhívást Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási Bizottsága a 208/2017. (VI.14.) OSzB. számú határozatával hagyta jóvá.

 

További felhívások (0 db)

Programok

Sport: Focenza Fit For Life

Helyszín: Brenner János Nevelési Központ, Szombathely, Táncsics M. u. 48.
Időpont: 2017 Szeptember 30. (Szombat) 09:00

Állásbörze (Tanfolyam, képzés)

Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2017 Szeptember 27. (Szerda) 08:30

Még több Tanfolyam, képzés ...
Szép Ernő: Vőlegény (Színház/Tánc)

Weöres Sándor Színház - Nagyszínpad, Szombathely, Akacs M. u. 7.
2017 Szeptember 29. (Péntek) 18:00

Még több Színház/Tánc ...
A zene világnapja (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2017 Szeptember 29. (Péntek) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Rapülők Koncert Szombathely (Zene/Koncert)

Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2017 Október 22. (Vasárnap) 19:00

Még több Zene/Koncert ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...