Álláshirdetés

Pályázati felhívás - ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Érvényes: 2017.05.12 - 2017.06.12

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A SZOMBATHELYI SZŰRCSAPÓ ÓVODA ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 10. 01. -  2022. 07.31. szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,
 • a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,
 • a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  8. melléklete, valamint pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  rendelkezései az irányadóak. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • Képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat  meglétét;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
 • a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat papír alapon 5 példányban Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztály (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. III. emelet 313. szoba; telefon: 94/520-176) lehet kérni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. Az  Nkt. 83. § (3) – (4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevelőtestületi véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt. 

Szombathely, 2017. április 26.

Dr. Puskás Tivadar

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

 

 

 

 

 

További felhívások (0 db)

Programok

Előadás/Kiállítás: VÁROSI GYERMEKNAP

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2017 Május 28. (Vasárnap) 13:00

52. SAVARIA NEMZETKÖZI TÁNCVERSENY (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2017 Június 03. (Szombat) 14:00

Még több Színház/Tánc ...
Falco KC Szombathely – BC Körmend (Sport)

Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2017 Május 24. (Szerda) 20:00

Még több Sport ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...