Álláshirdetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.

Érvényes: 2017.04.21 - 2017.05.21

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény előírásainak megfelelően, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján – a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva -

(9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 7., cégjegyzékszáma: 18-09-107478)

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Az ügyvezető a gazdasági társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Az ügyvezetői tisztség – amely munkaviszonyban tölthető be - 2018. október 1. napjától. 2021. január 31. napjáig szól. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat a mindenkori vagyonrendelete szerint gyakorolja.

Az ügyvezető főbb feladatai:

1.  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában és az alapítói határozatokban meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

 • a társaság teljes körű működésének irányítása a tulajdonos által meghatározott szervezet keretein belül,
 • a társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése;
 • az éves üzleti terv elkészítése és a tulajdonos elé terjesztése;
 • az éves és féléves mérlegbeszámoló elkészítése és tulajdonos elé terjesztése;
 • a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság valamennyi munkavállalója felett;
 • a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a tulajdonos kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés lehetővé tétele és a társaság ügyeiről felvilágosítás adása;
 • eredményes marketing tevékenység folytatása;
 • az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

2. A színház művészeti programjának részletes kidolgozása az alábbi szempontok alapján:

 • klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek bemutatása, valamint a színházművészet megújítását célzó előadások létrehozása,
 • a színház közönségének megtartására és új közönségrétegek bevonására irányuló műsorpolitika kialakítása,
 • a repertoár műfaji sokszínűségének megőrzése,
 • a gyermekek és a fiatalok színházi nevelését célzó, igényes és korszerű darabok színpadra állítása,
 • anyanyelvünk ápolása.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, a társaság alaptevékenységének megfelelő diploma vagy oklevél /azaz az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettség és szakképesítés/, továbbá jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség)
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében az ilyen feladatkörben eltöltött idő)
 • büntetlen előélet.

Az emberi erőforrások minisztere a kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára a meghatározott szakirányú végzettség, szakképesítés megszerzésének követelménye alól felmentést adhat, ha a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázó rendelkezik előadó-művészeti szervezetben szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal. A Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díjban részesített személy mentesül a meghatározott végzettség, szakképesítés megszerzésének követelménye alól.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent: Gazdagsági társaságként működő színházban eltöltött legalább 5 éves vezetői tapasztalat.

Javadalmazás: A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a Munka Törvénykönyvének a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Az ügyvezetőt a személyi alapbéren felül a munkáltató Javadalmazási Szabályzata szerinti egyéb juttatás illetheti meg.  

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: 2018. október 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő határozott idejű munkaviszony.

A munkába lépés napja: 2018. október 1.

A társaság éves költségvetésének fő előirányzatai: 

A 2017-es üzleti terv főbb adatai:

Bevételek: tervezett összesen:

615.155 e Ft

ebből: központi költségvetési támogatás:  212.200 e Ft
  önkormányzati működési támogatás:  137.596 e Ft
 

színházépület bérleti díjának összegével
megegyező fenntartói támogatás:

37.404 e Ft
Kiadások: tervezett összesen:  613.155 e Ft
ebből: közvetlen anyagköltség: 28.895 e Ft
  alvállalkozói ráfordítások: 155.301 e Ft
  anyagjellegű szolgáltatások:   80.480 e Ft
  bérjellegű ráfordítások:

270.929 e Ft

  személyi jellegű ráfordítások:

12.450 e Ft

  értékcsökkenés: 61.400 e Ft
  egyéb: 2.980 e Ft

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a színháznak az ügyvezetői munkakör betöltésére a jelen pályázatban megjelölt határozott időtartamú működésére vonatkozóan átfogó pénzügyi és szakmai program javaslatot az alábbi szempontoknak megfelelően:
 • a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, több évadra vonatkozó produkciós terveket, bemutatók és előadások tervezett számát;
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit;
 • a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzelését, a színház és közönségének viszonyáról, a változtatás esetleges irányáról kialakított álláspontját;
 • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva, (az alkotótársak együttműködésre vonatkozó írásbeli nyilatkozata alapján);
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket;
 • belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét;
 • a helyi közoktatási, közművelődési szervezetekkel való kapcsolatépítési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó:

 • részletes szakmai önéletrajzát;
 • végzettségét igazoló okiratok hiteles másolatát;
 • szakmai gyakorlatának igazolását;
 • állami kitüntetéseinek, díjainak felsorolását és másolatban történő csatolását;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;
 • nyilatkozatát, hogy a Munka Törvénykönyve 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről, és annak feltételeiről a munkáltató dönt); /1. sz. melléklet/
 • nyilatkozatát a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról; /2. sz. melléklet/
 • nyilatkozatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról; /3. sz. melléklet/
 • hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik; /4. sz. melléklet/
 • minimális bér és jövedelemigényét;
 • javaslatát, szakmai programját a színház működtetésére vonatkozóan;
 • valamint az alkotótársak írásbeli nyilatkozatát az együttműködésre vonatkozóan.

A pályázó pályázati dokumentációt igényelhet, amely tartalmazza a társaság Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok). A pályázati dokumentáció a Kft. gazdasági vezetésénél, a 94/319-289-es telefonszámon kérhető.

A pályázati felhívás közzététele: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma), és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szombathely.hu) történik.

A pályázat benyújtásának helye, módja: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában személyesen (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., Vagyongazdálkodási Iroda V. emelet 517.) illetve tértivevényes ajánlott postai küldeményként (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.). Postai küldemény esetén a benyújtási határidő utolsó napján beérkező pályázatokat tekinti a kiíró határidőben benyújtottnak.

A pályázatot 2 (kettő) példányban, a borítékon „Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívásnak a kultúráért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történő közzétételétől számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el és dönt - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése szerinti szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a benyújtási határidőt követő ülésén.

A Közgyűlésnek az önkormányzat Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága valamint Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága tesz javaslatot az ügyvezető személyére. A bizottságok a pályázati feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázatot benyújtó, és a fent említett szakmai bizottság által támogatott pályázókat személyes meghallgatásra hívhatják.

Ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 30 napon belül a pályázat újra kiírásra kerül.

A pályázattal kapcsolatos további információ a Városüzemeltetési Osztály Vagyongazdálkodási Irodájánál, a 06/94/520-389 telefonszámon kérhető.

A pályázat kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Szombathely, 2017. április 7.

Dr. Puskás Tivadar

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: 15. Herényi Virágút

Helyszín: Szombathely-Herény (a Béke tértől a Bertalanffy Miklós utcáig), Szombathely, Bertalanffy Miklós utca
Időpont: 2017 Április 29. (Szombat) 10:00

Szent György-napi vásár (Gyerekeknek)

Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád út 30.
2017 Április 22. (Szombat) 10:00

Még több Gyerekeknek ...
EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2017 Április 26. (Szerda) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Föld napi programok (Gyerekeknek)

Csónakázó tó, Szombathely, Kenderesi út
2017 Április 24. (Hétfő) 07:00

Még több Gyerekeknek ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...