Felhívások

KÖZLEMÉNY - a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

Érvényes: 2017.03.23 - 2017.05.31

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülő gyermekek szüleit.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettséget családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés alapprogramjában foglalt követelményeket.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott óvodában lehet. A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodába történő jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében  lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbi időpontokban határozza meg: 2017. május 3. - 4. (szerda- csütörtök) 8-18 óra

Az óvodai beíratásához az alábbi közokiratokat, dokumentumokat kell bemutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát”

Be kell mutatni továbbá:

 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát;
 • szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);
 • orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;
 • TAJ kártyát;

Az óvodai jelentkezés a „Jelentkezési lap” kitöltésével és benyújtásával történik. A szülő a jelentkezési lapot letöltheti a www.szombathely.hu honlapról, illetve jelentkezés napján átveheti az óvodában.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

Kötelező beíratni azt a gyermeket:

 • aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti (a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni),
 • aki 5. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és óvodába járási kötelezettségét családi napköziben teljesítette.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák az alapító okiratuk szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) tudják fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni. A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodák jegyzékét mellékeljük.

Az óvoda alapító okirata szerint német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató óvodák:

Szombathelyi Napsugár Óvoda 9700 Szombathely, Pázmány Péter Krt. 26/a. Tel: 94-501-748

Szombathelyi Pipitér Óvoda 9700 Szombathely, Bem József u. 9/c. Tel: 94-501-541

Az óvodák kötelező felvételi körzetéről a www.szombathely.hu–ügytipusok-köznevelés linken, a www.szombathelyiovodak.hu weboldalon, illetve a beiratási plakáton tájékozódhatnak a szülők.

 Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2017. június 6. napja. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

Az óvoda vezetője:

 1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
 2. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének magadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.)

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

További felhívások (1 db)

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyfélfogadása

Feltöltve: 2016.12.23, módosítva: 2017.01.27

Programok

Előadás/Kiállítás: VÁROSI GYERMEKNAP

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2017 Május 28. (Vasárnap) 13:00

52. SAVARIA NEMZETKÖZI TÁNCVERSENY (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2017 Június 03. (Szombat) 14:00

Még több Színház/Tánc ...
Falco KC Szombathely – BC Körmend (Sport)

Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2017 Május 24. (Szerda) 20:00

Még több Sport ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...