Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt a szolgáltatásokat igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, önkéntesek és segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. A munka során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a családok társadalmi helyzetének javítása.

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szombathely város közigazgatási területén biztosítja az étkeztetést, az idősek nappali ellátását, az idősek átmeneti elhelyezését, valamint a családok átmeneti elhelyezését, továbbá kistérségi településekre is kiterjedően a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Az intézmény székhelye:
9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Telefon/Fax: +36 (94) 505-281
E-mail: szocialis94@paloskaroly.hu 
Honlap: www.szszkpszhely.hu  

Intézményvezető: Kulcsár Lászlóné Tel.: +36 (94) 505-418
Intézményvezető helyettes: Dénes Tímea Tel.: +36 (94) 505-315
Az intézmény szolgáltatásai:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • idősek / demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubjai)
 • idősek átmeneti elhelyezése (Időskorúak Gondozóháza)
 • Intézményi Csoport szolgáltatásai
 • családsegítés
 • adósságkezelési szolgáltatás
 • gyermekjóléti központ
 • gyermekek átmeneti gondozása (Családok Átmeneti Otthona, helyettes szülői ellátás)

1. Étkeztetés
Az étkeztetés keretében a hét minden napján azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen fogyatékossággal élő személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére is lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére.
Az étkeztetés biztosítása főzőhelyről történő elvitellel vagy házhoz szállítással történik.
Az étkeztetésért és az ebéd házhozszállításáért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. Normál, diabetikus és könnyű-vegyes étrendből lehet választani.

2. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az önmagát saját erőből ellátni nem képes igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak; azokról a pszichiátriai beteg, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.
A házi gondozó feladatellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A segélyhívó nyakban hordható, illetve zsebben elhelyezhető, mobiltelefon formájú, könnyen kezelhető, technikailag megbízható, kétoldalú kommunikációra alkalmas készülék, mely nemcsak lakáson belül használható, hanem a lakáson kívüli segélyhívást is lehetővé teszi.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

Étkeztetés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elérhetőségek:

I. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Telefon, fax: +36 (94) 501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu
Vezető: Lőrincz Attiláné

II. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Telefon: +36 (94) 511-460, 511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu
Vezető: Baumanné Foki Zsuzsanna

III. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C.
Telefon: +36 (94) 330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu
Vezető: Hende Tamásné

IV. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 24.
Telefon: +36 (94) 501-240, 510-285
Fax: +36 (94) 501-241
E-mail: 3korzet@paloskaroly.hu
Vezető: Radakovics Bernadett

4. Idősek / demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubjai)
A 18. évet betöltött, elsősorban időskorúak nappali ellátásának biztosítására Szombathely város területén öt Idősek Klubja működik. Az Idősek Klubjaiban nyújtott szolgáltatásokat azok az időskorúak veszik igénybe, akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre, hasznos, értelmes időtöltésre vágynak, valamint fontosnak tartják testi és szellemi aktivitásuk megőrzését.
2012. március 01-től integrált formában bevezetésre került a demens nappali ellátás 14 férőhellyel, a III. sz. és a X. sz. Szakmai Egységben.
Demens személyek nappali ellátása keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket láthat el az intézmény.

A klubok lehetőséget kínálnak

 • ebéd igénybevételére (normál, könnyű-vegyes, diabetikus);
 • tisztálkodásra, ruházat tisztántartására;
 • fodrász, pedikűrös szolgáltatás igénybevételére;
 • felvilágosító előadásokon, tanácsadásokon való részvételre;
 • vérnyomás-, vércukorszint-, testsúlymérésre,
 • szabadidős programokon való részvételre (napilapok, könyvek olvasása, társasjáték, tv, video, dvd-nézés, zenehallgatás, kézimunkázás, ünnepi megemlékezések,

ismeretterjesztő előadások, vidám zenés mulatságok, kirándulások, vetélkedők, sportprogramok, kiállítások, színházlátogatás, továbbá változatos, a klubtagok igényeit figyelembe vevő foglalkozások).

Segítséget nyújtanak

 • hivatalos ügyek intézéséhez;
 • lelki problémák feldolgozásához.

A klubokban nyújtott szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj a kérelmező saját jövedelme alapján kerül megállapításra.

A klubok nyitva tartási ideje:
Hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00 óráig
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-14.00 óráig.

Elérhetőségek:

III. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja
Cím: 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C.
Telefon: +36 (94) 314-185
E-mail: 2klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Hende Tamásné

IV. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja
Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 24.
Telefon: +36 (94) 510-284, 314-645
E-mail: 1klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Meskó-Csépány Zsanett

VII. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja
Cím: 9700 Szombathely, Váci M. u. 1-3.
Telefon: +36 (94) 311-320
E-mail: 3klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Szegedi Marietta

IX. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja
Cím: 9700 Szombathely, Pozsony u. 47.
Telefon: +36 (94) 500-501
E-mail: 5klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Pálné Németh Adrienn

X. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja
Cím: 9700 Szombathely, Barátság u. 22.
Telefon: +36 (94) 314-574
E-mail: 4klub@paloskaroly.hu
Klubvezető: Koroknai Anikó

5. Idősek átmeneti elhelyezése - Időskorúak Gondozóháza
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a szakosított ellátás keretén belül az Időskorúak Gondozóházában 17 férőhellyel átmeneti ellátást biztosít azoknak az időskorúaknak, valamint 18. életévüket betöltött személyeknek, akik betegségük, vagy más ok miatt önmagukról nem képesek gondoskodni, illetve állandó felügyeletre szorulnak.
Az ellátottak olyan 24 órás, folyamatos ápolást-gondozást igényelnek, amit a területi idősellátó rendszer már nem tud felvállalni. Az intézményben a szociális gondozás valamennyi eleme alkalmazásra kerül.
Alapfeladat a gondozottak állapotának szinten tartása, javítása, idejük tartalommal való megtöltése és ügyeik intézése.

Elérhetőségek:

IX. sz. Szakmai Egység
Időskorúak Gondozóháza

Cím: 9700 Szombathely, Pozsony u. 47.
Telefon és fax: +36 (94) 311-696
E-mail: gondozohaz@paloskaroly.hu; 
Gondozóház vezető: Horváth Judit

6. Intézményi Csoport
1. Dériné Szabó Mária mentálhigiénés munkatárs: az élethelyzet, az egészségi állapot megváltozásából fakadó nehézségek, veszteségek (haláleset, nyugdíjazás, elköltözés) feldolgozásának segítése, magányosság érzésének csökkentése, konfliktushelyzetek kezelése.
2. Kergyikné Léránt Erika foglalkoztatás- és programszervező: tartalmas és hasznos időtöltést nyújtó programok szervezése.
3. Dr. Jójárt Ágnes Szilvia jogász: tanácsadás öröklési, tartási szerződési, tulajdonnal -haszonélvezettel, családjogi vitával, nyugdíj letiltással, gondnoksággal, hagyatéki ügyekkel kapcsolatban.
A csoport szolgáltatásai az intézményi ellátásokban részesülők részére térítésmentesen vehetők igénybe.

Elérhetőségek:

Intézményi Csoport
Cím: 9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Telefon: +36 (94) 505-429
Csoportvezető: Varga Ildikó

7. Családsegítés
A családsegítő szolgálat segítséget nyújt a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.
Feladatai:

 • veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszer működtetése,
 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
 • egyéni, pár- és családterápia, pszichológiai és jogi tanácsadás biztosítása,
 • anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • komplex családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,
 • közösségfejlesztés, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése,
 • munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők, ill. egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • ifjúsági információs közösségi terek működtetése.

Csoportfoglalkozások, klubok:

Beilleszkedést elősegítő csoportfoglalkozások biztosítása mindhárom szolgálati helyen, melyek célja:
- a hátrányos helyzetű munkavállalók, a munka nélkül lévők, a rendszeres szociális segélyezettek visszaintegrálásának segítése az elsődleges munkaerőpiacra,
- álláskeresési technikák megismertetése, önálló álláskeresésre való motiválás.

Baba-barát klub
Célja a kisgyermekükkel otthon tartózkodó anyák részére egy olyan hely biztosítása, ahol az édesanyák találkozhatnak, megbeszélhetik a gyermekneveléssel kapcsolatosan kérdéseiket, problémáikat, örömeiket, továbbá megoszthatják egymással a személyes tapasztalataikat. A találkozások alkalmával mód nyílik a szociális ellátórendszerben igénybe vehető szolgáltatásokról való tájékoztatásnyújtásra, valamint készségfejlesztő, manuális foglalkozásokra.

Helyszíne:
V. sz. Szakmai Egység
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Rendszeressége: heti rendszerességgel, csütörtökön 10.00-12.00 óráig.

Speciális, közösségi programok:

Célja a szabadidő hasznos eltöltésével a fiatalok hozzásegítése ahhoz, hogy elkerüljék az olyan közösségeket, ahol a drog, az alkohol, a dohányzás, és a kriminalizálódás veszélyeinek vannak kitéve.
További törekvés, hogy prevenciós programokkal a fiatalok hasznos információkhoz, tapasztalatokhoz jussanak az egészségesebb testi, szellemi fejlődés jegyében, ezen kívül társas kapcsolati, kommunikációs, konfliktuskezelési minták nyújtása, személyiségformáló, és preventív felvilágosító információk közvetítése.

Szabad Tér
Helyszíne: V. sz. Szakmai Egység
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Rendszeressége: hétfő, kedd, csütörtök,: 15.30-18.00 óráig, péntek: 15.00-18.00 óráig

Belvárosi Ifjúsági klub
Helyszíne: II. sz. Szakmai Egység
Rendszeressége: hétfő, csütörtök: 14,00-16.00 óráig, kedd, szerda, péntek: 14.00-18.00 óráig.

Szentkirályi Tanoda
A Szentkirályi városrészen működik a „Szentkirályi Tanoda” Közösségi Tér, melynek célja a városrészen élők családi, szomszédsági, és egyéb társas kapcsolatainak erősítése, önszerveződő erejének növelése, önsegítő funkciójának ellátása különböző programokon keresztül.

Családsegítő Szolgálatok elérhetőségei:

I. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Szőllősi sétány 36.
Telefon: +36 (94) 501-612
Telefon és fax: +36 (94) 501-613
Szolgálatvezető: Horváth Adrien +36 (94) 501-613
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu

II. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Telefon: +36 (94) 512-792, 512-796, 512-798
Szolgálatvezető: Sátori Margit +36 (94) 512-793
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu

V. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Telefon: +36 (94) 331-375
Szolgálatvezető: Tóth Tímea +36 (94) 331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu

8. Adósságkezelési szolgáltatás

Az adósságkezelési szolgálat feladata a lakossági közüzemi díjhátralékok csökkentése, az adósságproblémával küzdő háztartások problémáinak komplex, a szociális munka eszköztárával történő kezelése.

Feladata:

 • a lakosság adósságállományának csökkentése,
 • az adósság kialakulásához vezető okok kezelése,
 • támogatást és segítséget nyújt a klienseknek, hogy képesek legyenek a krízisállapotukat mesterséges erőforrások segítségével megoldani, életvezetésükben minőségi változást elérni.

Szolgáltatásai:

 • segítséget nyújt a kliensnek problémamegoldó és megküzdési képesség fejlesztéséhez,
 • javaslatot tesz az önkormányzatnak a szükséges támogatásokra,
 • feltárja az adós háztartás családi, anyagi, egzisztenciális hátterét,
 • az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elkészítéshez segítséget nyújt,
 • az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet továbbítja a döntéshozónak,
 • folyamatos kapcsolatot tart a klienssel,
 • az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását figyelemmel kíséri.

Elérhetőségei:

I. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Szőllősi sétány 36.
Telefon: +36 (94) 501-612
Telefon és fax: +36 (94) 501-613
Szolgálatvezető: Horváth Adrien +36 (94) 501-613
E-mail: szöllösi@paloskaroly.hu

II. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Telefon: +36 (94) 512-792, 512-796, 512-798
Szolgálatvezető: Sátori Margit +36 (94) 512-793
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu

V. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Telefon: +36 (94) 331-375
Szolgálatvezető: Tóth Tímea +36 (94) 331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu

9. Gyermekjóléti szolgáltatás

A szolgáltatás alapvető célja a gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve.

A fenti cél megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

 • közreműködik a szolgáltatást igénylő gyermekek és családjaik gondjainak rendezésében, az életüket hátrányosan befolyásoló okok feltárásában és megszüntetésében, mentálhigiénés problémáik megoldásában;
 • figyelemmel kíséri az egyének, családok és hátrányos helyzetű csoportok szociális viszonyainak alakulását;
 • az egészséges életmóddal összefüggő helyi felvilágosító és prevenciós tevékenységgel közreműködik a társadalmi beilleszkedési zavarok csökkentésében;
 • életvezetési, valamint pszichológiai és jogi tanácsadást szolgáltat;
 • tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, ellátásokról;
 • megszervezi a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást és az ezekhez való hozzájutást;
 • feltérképezi, és folyamatosan figyelemmel kíséri az illetékességi területén élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit és veszélyeztetettségét;
 • segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását;
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozói és utógondozói tevékenységet folytat;
 • szabadidős programokat szervez, illetve ezekről információt nyújt;
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő
 • és jelző rendszert működtet;
 • a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozói tevékenységet folytat,
 • szervezi a helyettes szülői hálózatot,
 • fejlesztő pedagógiai szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosít
 • egyéni, pár
 • és családterápiát, pszichológiai és jogi tanácsadást biztosít
 • nyári tábort szervez és működtet,
 • iskolai szociális munkát biztosít.

Az iskolai szociális munka
Segíti az ifjúságvédelmi feladatok végzésével megbízott pedagógusok munkáját, az észlelő- jelzőrendszer hatékony működését, valamint a 6-18 éves korosztály szociális jólétének javítását, és erősíti az elődleges prevenciót. Adekvát szakmai segítséget nyújt a tanulók, a pedagógusok és a szülők részére.

Szolgáltatásai:

 • a diszfunkcionális tanár-diák kapcsolat javítása,
 • a negatív magatartásformák kialakulásának megelőzése, értékek erősítése,
 • a tanulók önismeretének és stressz oldó képességének fejlesztése,
 • információt nyújt az iskolai szociális munkáról, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséről, a gyermeki jogokról és kötelességekről,
 • egyéni tanácsadást szervez fogadóórák keretében,
 • szabadidős tevékenységek, csoportfoglalkozások szervezése, vezetése,
 • az ifjúságvédelmi felelősök munkájának segítése,
 • koordinációs feladatokat végez a különböző segítő intézmények között.

Gyermekjóléti központ
A gyermekjóléti központ olyan speciális szolgáltatásokat biztosít, melyek elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését a veszélyeztetettség megelőzés érdekében:
- készenléti szolgálat
- kórházi szociális munka
- utcai és lakótelepi szociális munka
- kapcsolattartási ügyelet

Készenléti szolgálat
A gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása egy állandóan hívható közismert telefonszámon. A készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget nyújt, vagy ilyen segítséget tud mozgósítani. Telefonszám: 06-80/204-574 (zöld szám)

Kórházi szociális munka
Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szülészet – Nőgyógyászati, valamint Csecsemő - és Gyermekgyógyászati Osztályán a preventív és a korrektív rendszerszemléletű szociális munkával a kórházi szociális munka megszervezése.
Szolgáltatásai:
- segíti a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anyát és gyermekét,
- a csecsemő és gyermekosztályon a gyermekbántalmazás és elhanyagolás észlelése és a szükséges intézkedés megtétele,
- az illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé a jelzés megtétele,
- az illetékes gyámhivatal felé a jelzés megtétele.

Utcai és lakótelepi szociális munka
Az utcai és lakótelepi szociális munka olyan speciális szolgáltatás, amely segíti a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermeket; valamint felkutatja és segíti a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermeket. Feltárja az utcán csellengés okait, a veszélyeztetettség mértékét, jellegét, valamint preventív szolgáltatást lát el.
Szolgáltatásai:
- Szombathely város közterületein, utcáin, lakótelepein csellengő, iskolából igazolatlanul hiányzó gyermekek, fiatalok által kedvelt parkok, terek, szórakozóhelyek feltérképezése,
- a jelzőrendszer jelzései alapján közterületeken kallódó, csellengő fiatalok megkeresése,
- prevenciós szabadidős programok szervezése.

Kapcsolattartási ügyelet
A válást követően megromlott, vagy egyáltalán nem működő szülő-gyermek kapcsolattartás rendezése, egyezség kötése, láthatás biztosítása.
Szolgáltatásai:
- konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást nyújt,
- az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi mediációt biztosít,
- segíti a felek közötti konfliktusok feloldását,
- megállapodást köt a kapcsolatügyeletben érintett felekkel.

Gyermekjóléti szolgálatok elérhetőségei:

I. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Szőllősi sétány 36.
Telefon: +36 (94) 501-612
Telefon és fax: +36 (94) 501-613
Szolgálatvezető: Horváth Adrien +36 (94) 501-613
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu

II. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Telefon: +36 (94) 512-794, 512-795, 512-797
Szolgálatvezető: Sátori Margit +36 (94) 512-793
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu

VI. sz. Szakmai Egység
Cím: 9700 Szombathely, Nagy László u. 20.
Telefon: +36 (94) 501-557
Szolgálatvezető: Tóth Tímea +36 (94) 331-375
E-mail: oladgy@paloskaroly.hu

10. Gyermekek átmeneti elhelyezése

Családok Átmeneti Otthona

A Családok Átmeneti Otthona befogadja Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá, védelmet kereső szülőt és gyermekét.
Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell. Az otthon befogadja a krízishelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat is, és a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

Feladata: az ellátásra szoruló családok lakhatásának biztosítása, a család otthontalanságának megszüntetése, valamint a krízishelyzetük kezelése. A lakók társadalomba történő visszailleszkedésének segítése.

Szolgáltatásai:

 • az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozása,
 • segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
 • a szülő és gyermeke számára biztosítja az együttes lakhatást és szükség szerinti ellátást,
 • a szülőnek és gyermekének pszichológiai, mentálhigiénés és jogi segítséget nyújt,
 • a közösségi szobában gyermekfoglalkozásokat és egyéb közös programokat tart,
 • tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség biztosít,
 • a lakók részére textíliát biztosít,
 • segítséget nyújt az orvosi ellátás igénybe vételéhez,
 • rendkívüli élethelyzet esetén segítséget nyújt a gyermekfelügyelet ellátáshoz.

Elérhetősége:

VIII. sz. Szakmai Egység
Családok Átmeneti Otthona

Cím: 9700 Szombathely, Paragvári u. 86.
Otthonvezető: Tóth Réka
Telefon és fax: +36 (94) 501-673,
Telefon: +36 (94) 501-672

Helyettes szülői ellátás
A helyettes szülői szolgáltatás célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben, ha szükséges, ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást. A helyettes szülő a vérszerinti szülő - törvényes képviselő - kérésére átmeneti időre a gyermeket otthonába fogadja és ott a teljes körű ellátásáról gondoskodik.

A szülő kérheti a szolgáltatást, ha:
- egészségügyi körülményei,
- életvezetési problémája,
- indokolt távolléte vagy
- más akadályoztatottsága miatt
gyermeke nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermek átmeneti gondozása a helyettes szülőnél addig tart, amíg a vérszerinti szülő akadályoztatott gyermeke gondozásában, de legfeljebb 12 hónapig, amely 6 hónappal, szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható. Az elhelyezést meg kell szüntetni, ha a rászorultság oka megszűnik, vagy a szülő kéri. Az átmeneti gondozás ideje alatt a szülő felügyeleti joga megmarad.
A benyújtott jövedelemnyilatkozatok alapján a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles.

Helyettes szülői tanácsadó: Horváth Istvánné
Elérhetősége: I. sz. Szakmai Egység
9700 Szombathely, Szőllősi sétány 36.
Tel: +36 (94) 501-612

Programok

Zene/Koncert: Prisma Régi Zenei Együttes

Helyszín: Evangélikus templom, Szombathely, Körmendi u. 2.
Időpont: 2017 Augusztus 19. (Szombat) 19:00

Államalapító Szent István Király Ünnepe (Ünnepek, megemlékezések)

Szent István-szobor, Szombathely, Kálvária u.
2017 Augusztus 20. (Vasárnap) 10:00

Még több Ünnepek, megemlékezések ...
Pinkavölgyi Halas Napok (Sport)

Alpesi Fogadó, Vaskeresztes,
2017 Augusztus 19. (Szombat) 06:45

Még több Sport ...
Egy kupac kufli (0) 71' (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2017 Augusztus 19. (Szombat) 14:00

Még több Mozi ...
Quimby (Megyei kitekintő)

BÜK MSK- Átrium, Bük, Eötvös utca 11.
2017 Augusztus 19. (Szombat) 20:00

Még több Megyei kitekintő ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...